Добре дошли на официалния сайт на ОБЛАСТНА БОЛНИЦА – ГР. ЯМБОЛ

От 130 години в Областната болница на гр. Ямбол се приемат, лекуват и  обгрижват пациенти с различни заболявания. В центъра на ежедневните ни дейности са човекът и неговите здравни нужди. При средногодишно разкрити 269 болнични легла осигуряваме медицински грижи за близо 14000 стационарно болни и 15000 амбулаторно болни (в  т.ч. през спешно отделение) годишно за 120000 население в областта. Като база за обучение съвместно с висшите училища осигуряваме практическо обучение на студенти и специализанти.

+35946682221
office@mbal-yambol.net
УЛ. „ПАНАЙОТ ХИТОВ“ 30

Проверка на резултати
Последвайте ни!
a

Конкурси

  МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН” – ЯМБОЛ“ АД ул. “Панайот  Хитов” № 30,  тел. 0878 951 540, 046 661530,  е-mail: mbal.yambol@gmail.com    ОБЯВЛЕНИЕ На основание разпоредбите на чл.31 и сл.  от ППЗПП, в съответствие с приети с решение на Съвета на директорите на МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН“- ЯМБОЛ“ АД, обективирано в Протокол № 29 / 10.10.2022г., в сила от 10.10.2022г., Вътрешни правила за провеждане на избор на членове на органите за управление и контрол

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ.ПАНТЕЛЕЙМОН” – Я М Б О Л“ АД Ул.”Панайот Хитов” 30  тел. 0878951540, 046/661 530    З А П О В Е Д № 127 гр. Ямбол, 05.05.2023 год.   На основание чл. 94 от КТ, във връзка с чл. 11 от Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, Заповед № 95/27.03.2023 год. и Заповед № 126/04.05.2023 год. на изп. директор,   Н А

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ.ПАНТЕЛЕЙМОН” – ЯМБОЛ“ АД Ул. „Панайот Хитов” 30  тел. 0878951540, 046/661 530   МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” – Я М Б О Л“ АД, на основание чл. 90, чл. 91 от Кодекса на труда, във вр. с чл. 11 от Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и Заповед № 95/27.03.2023 год. на Изпълнителния директор на

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ.ПАНТЕЛЕЙМОН” АД - ЯМБОЛ ЗАПОВЕД №76 гр. Ямбол, 13.03.2023 год. На основание чл. 94 от КТ, във връзка с чл. 1 1 от Наредба №1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, Заповед №39/06.02.2023 год. и Заповед №74/10.03.2023 год. на изп. директор, НАРЕЖДАМ: Комисията за провеждане на конкурс за заемане на длъжностите „Лекар, специализант по Анестезиология и активно лечение“, „Лекар, специализант по клинична микробилогия",

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ.ПАНТЕЛЕЙМОН” - ЯМБОЛ  АД ЗАПОВЕД № 39 гр. Ямбол, 06.02.2023 год. На основание чл. 90, чл. 91 от Кодекса на труда, във ВР. с чл. 11, ал. 1 от Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването ОБЯВЯВАМ: I. Конкурс за заемане на длъжностите: „Лекар, специализант по Акушерство и гинекология“ — З бр.; „Лекар, специализант по Анестезиология и активно лечение'

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” – Я М Б О Л“ АД, на основание чл. 90, чл. 91 от Кодекса на труда, във вр. с чл. 11 от Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и в съответствие с изискванията на чл. 17 от същата и Заповед № 14/12.01.2022 год. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол“

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” – Я М Б О Л“ АД, на основание чл. 68, ал. 7 от Закона за лечебните заведения, във вр. с чл. 89 и сл. от Кодекса на труда и Заповед № 284/05.11.2021 год. На Изпълнителния директор на МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол“ АД О Б Я В Я В А : КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ ПРИ МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН“ – ЯМБОЛ“ АД, КАКТО