Добре дошли на официалния сайт на ОБЛАСТНА БОЛНИЦА – ГР. ЯМБОЛ

От 130 години в Областната болница на гр. Ямбол се приемат, лекуват и  обгрижват пациенти с различни заболявания. В центъра на ежедневните ни дейности са човекът и неговите здравни нужди. При средногодишно разкрити 269 болнични легла осигуряваме медицински грижи за близо 14000 стационарно болни и 15000 амбулаторно болни (в  т.ч. през спешно отделение) годишно за 120000 население в областта. Като база за обучение съвместно с висшите училища осигуряваме практическо обучение на студенти и специализанти.

+35946682221
office@mbal-yambol.net
УЛ. „ПАНАЙОТ ХИТОВ“ 30

Проверка на резултати
Последвайте ни!

Търг за отдаване под наем на право на преминаване през недвижим имот

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

“СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН – ЯМБОЛ“ АД

ул. “Панайот  Хитов” № 30  тел. 046 66 15 30  e-mail: mbal.yambol@gmail.com

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

В изпълнение решение на Съветa на директорите, обективирано в протокол № 26 / 13.12.2023 г. и заповед № 317 / 13.12.2023 г. на изпълнителния директор на дружеството, на основание приложение № 1 към чл. 29, ал. 2 от ППЗПП, Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон-Ямбол“ АД обявява, че е открит търг с тайно наддаване за отдаване под наем на право на преминаване през недвижим имот, при следните условия:

1.Предмет на търга:

Предоставяне под наем за временно и възмездно ползване за срок от една година  на правото на преминаване по определен сервитут в Поземлен имот с идентификатор № 87374. 527.176  по кадастралната карта на гр. Ямбол, с граници на подхода: от бариерата, при която се осъществява пропускателен режим на територията на МБАЛ „Свети Пантелеймон“ -Ямбол АД – гр. Ямбол до входа за спешна помощ на сградата на „Специализирана болница за активно лечение по кардиология – Ямбол“ ЕАД, с първоначална годишна  наемна цена в размер на  14 040 /четиринадесет хиляди и четиридесет/ лв.

Административният адрес на имота е: гр. Ямбол, ул.“Панайот Хитов“ № 30

  1. Стъпка за наддаване: 5 /пет/ на сто от първоначалната цена.
  2. Срок на наемното правоотношение – 1 /една/ година от датата на сключване на договора за наем
  3. Вид на търга: търг с тайно наддаване, който да се проведе в закрито заседание.
  4. Начин на плащане: Наемната цена се заплаща наведнъж, по банков път, по банковата сметка на Наемодателя:

ПИБ

BIC: FINVBGSF

IBAN: BG55FINV915010BGN04M68, в срок до 31.01.2024г.

  1. Дата, час и място на провеждане на търга – 29.12.2023 г., от 11.00 часа, в административната сграда на Болницата – гр. Ямбол, ул. „Панайот Хитов“ № 30.
  2. Тръжна документация може да бъде получена  от деловодството на Болницата, находящо се в административната сграда, в гр. Ямбол, ул. „Панайот Хитов“ № 30,  1-ви етаж, срещу представяне на документ за платена такса. Определя се цена на тръжна документация в размер на 20 лв., платими по банкова сметка:

ПИБ

BIC: FINVBGSF

IBAN: BG55FINV915010BGN04M68

и депозит за участие 25 на сто от началната цена, платим по банкова сметка:

ПИБ

BIC: FINVBGSF

IBAN: BG55FINV915010BGN04M68

  1. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 08.30 часа до 16.00 часа – лице за контакти: Костадин Янакиев, тел. 0894637447.
  2. Заявленията за участие в търга се приемат до 16.30 часа на 28.12.2023 г. в деловодството на Болницата, находящо се в административната сграда, в гр. Ямбол, ул. „Панайот Хитов“ № 30, 1-ви етаж.
  3. Ден, място и час на повторно провеждане на търга – В случай, че няма подадено заявление за участие, повторен търг да се проведе на 05.01.2024 г., от 11.00 часа, в административната сграда на Болницата – гр. Ямбол, ул. „Панайот Хитов“ № 30; В този случай, заявленията за участие в търга да се приемат до 16.30 часа на 04.01.2024 г. в деловодството на Болницата, находящо се в административната сграда, в гр. Ямбол, ул. „Панайот Хитов“ № 30, 1- ви етаж.

 

 Д-Р ПАНАЙОТ ДИМАНОВ

Изпълнителен директор на МБАЛ „Свети Пантелеймон  – Ямбол“ АД