Добре дошли на официалния сайт на ОБЛАСТНА БОЛНИЦА – ГР. ЯМБОЛ

От 130 години в Областната болница на гр. Ямбол се приемат, лекуват и  обгрижват пациенти с различни заболявания. В центъра на ежедневните ни дейности са човекът и неговите здравни нужди. При средногодишно разкрити 269 болнични легла осигуряваме медицински грижи за близо 14000 стационарно болни и 15000 амбулаторно болни (в  т.ч. през спешно отделение) годишно за 120000 население в областта. Като база за обучение съвместно с висшите училища осигуряваме практическо обучение на студенти и специализанти.

+35946682221
office@mbal-yambol.net
УЛ. „ПАНАЙОТ ХИТОВ“ 30

Проверка на резултати
Последвайте ни!

Търг за отдаване под наем на недвижим имот (гараж)

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

“СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН” – ЯМБОЛ“ АД

ул. “Панайот  Хитов” № 30  тел. 046 66 15 30  факс 046 66 15 41

 

ОБЯВЛЕНИЕ

В изпълнение решение на Съвета на директорите, обективирано в протокол №  27 / 06.11.2023 г. и заповед № 292 / 06.11.2023 г. на Изпълнителния директор на дружеството, на основание приложение № 1 към чл. 29, ал. 2 от ППЗПП, Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон – Ямбол“ АД обявява, че е открит търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, при следните условия:

1.Предмет на търга: Отдаване по наем, за временно и възмездно ползване на  недвижим имот, собственост на дружеството, а именно:

Гараж № 39 със ЗП от 17.00 кв.м., представляващ сграда с идентификатор № 87374.527.176.74, съгласно кадастралната карта на гр.Ямбол, построена в ПИ с идентификатор 87374.527.176, за първоначална месечна  наемна цена в размер на  102 /сто и два/ лв. с ДДС ;

Административният адрес на обекта е: гр.Ямбол, ул.“Панайот Хитов“ № 30;

  1. Начална тръжна цена: 102 /сто и два/ лв. с ДДС;
  2. Срок на наемното правоотношение – 1 /една/ година.
  3. Вид на търга: Търг с тайно наддаване, който да се проведе в закрито заседание.
  4. Начин на плащане: Наемната цена се заплаща ежемесечно, по банков път, по банковата сметка на  Продавача:

ПИБ

BIC: FINVBGSF

IBAN: BG55FINV915010BGN04M68, до 27-то число на месеца, за който се дължи.

  1. Дата, час и място на провеждане на търга – 23.11.2023 г., от 10.00 часа, в малката зала на административната сграда на „МБАЛ Св.Пантелеймон – Ямбол“ АД – гр.Ямбол, на адрес: гр. Ямбол, ул. „Панайот Хитов“ № 30.
  2. Тръжна документация може да бъде получена  от деловодството на „МБАЛ Св.Пантелеймон – Ямбол“ АД – гр.Ямбол, находящо се в административната сграда, в гр. Ямбол, ул. „Панайот Хитов“ № 30,  1-ви етаж, срещу представяне на документ за платена такса. Определя се цена на тръжна документация в размер на 20 лв., платими по банкова сметка:

ПИБ

BIC: FINVBGSF

IBAN: BG55FINV915010BGN04M68

и депозит за участие 25 на сто от началната месечна наемна цена, платим по банкова сметка:

ПИБ

BIC: FINVBGSF

IBAN: BG55FINV915010BGN04M68

  1. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 08.30 часа до 16.00 часа – лице за контакти: Димитър Лумбов, моб. тел. 0877404945.
  2. Заявленията за участие в търга се приемат до 16.30 часа на 22.11.2023 г. в деловодството на „МБАЛ Св.Пантелеймон – Ямбол“ АД – гр.Ямбол, находящо се в административната сграда, в гр. Ямбол, ул. „Панайот Хитов“ № 30, 1-ви етаж.
  3. Ден, място и час на повторно провеждане на търга – В случай, че няма подадено нито едно заявление за участие в първоначално обявения срок, повторен търг ще се проведе на 30.11.2023 г., от 10.00 часа, като всички останали условия за провеждане на търга остават непроменени.

 

Д-Р ПАНАЙОТ ДИМАНОВ

Изпълнителен директор на „МБАЛ „Свети Пантелеймон“ – Ямбол“ АД