Добре дошли на официалния сайт на ОБЛАСТНА БОЛНИЦА – ГР. ЯМБОЛ

От 130 години в Областната болница на гр. Ямбол се приемат, лекуват и  обгрижват пациенти с различни заболявания. В центъра на ежедневните ни дейности са човекът и неговите здравни нужди. При средногодишно разкрити 269 болнични легла осигуряваме медицински грижи за близо 14000 стационарно болни и 15000 амбулаторно болни (в  т.ч. през спешно отделение) годишно за 120000 население в областта. Като база за обучение съвместно с висшите училища осигуряваме практическо обучение на студенти и специализанти.

+35946682221
office@mbal-yambol.net
УЛ. „ПАНАЙОТ ХИТОВ“ 30

Проверка на резултати
Последвайте ни!

Търг за отдаване под наем на недвижим имот

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ”СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН“ – ЯМБОЛ“ АД

ул. ”Панайот Хитов“ № 30 тел. 046 66 15 30 факс 046 66 15 41

ОБЯВЛЕНИЕ

В изпълнение решение на Съвета на директорите, обективирано в протокол № 6 / 14.02.2023 г. и заповед № 46 / 14.02.2023 г. на изпълнителния директор, на основание приложение № 1 към чл. 29, ал. 2 от ППЗПП, Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон“ – Ямбол“ АД обявява, че е открит търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, при следните условия:

НАРЕЖДАМ:

Откривам търг за отдаване под наем на недвижим имот, собственост на дружеството, при следните условия:

1 .Предмет на търга: „Предоставяне под наем за временно и възмездно ползване за срок от една година на следния недвижим имот, а именно: „Търговски обект с предназначение: „Заведение за обществено хранене“, съставляващ приземен етаж от сграда с идентификатор № 87374.527.176.37 съгласно кадастралната карта на гр.Ямбол, със застроена площ от 139.85 кв.м. и открита площадка към същия с площ около 45.45 кв.м.,

Административният адрес на обекта е: гр. Ямбол, ул. ”Панайот Хитов“ .ћГ2 30

  1. Начална тръжна цена — 630 /ШЕСТСТОТИН и тридесет/ лв. без ДДС месечно, платима на 12 /дванадесет/ равни месечни вноски. З. Стъпка на наддаване — 5 % [пет процента/
  2. Срок на наемното правоотношение – 1 /една/ година.
  3. Търг с тайно наддаване, който да се проведе в закрито заседание.
  4. Начин на плащане: Наемната цена се заплаща ежемесечно, в срок до 30 -то число на всеки месец от срока на договора, по банков път, по банковата сметка на НАЕМОДАТЕЛЯ, а именно:

ПИБ

BIC: FINVBGSF

IBAN: BG55FINV915010BGN04M68, до 30-то число на месеца, за който се дължи.

  1. Дата, час и място на провеждане на търга – 06.03.2023 г., от 11.00 часа, в административната сграда на „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ — Ямбол“ АД — гр. Ямбол – гр. Ямбол, ул. „Панайот Хитов“ № 30.
  2. Тръжна документация може да бъде получена от деловодството на „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ — ямбол” АД — гр. Ямбол, находящо се в административната сграда, в гр. Ямбол, ул. „Панайот Хитов“ N9 30, 1- ви етаж, срещу представяне на документ за платена такса. Определя се цена на тръжна документация в размер на 20 лв., платими по банкова сметка:

ПИБ: FINVBGSF

BIC: FINVBGSF

IBAN: BG55FINV915010BGN04M68

и депозит за участие в размер на 25 на сто от началната месечна цена, платим по банкова сметка:

ПИБ: FINVBGSF

BIC: FINVBGSF

IBAN: BG55FINV91501 ОВбМ4М68

  1. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 08.30 часа до 16.00 часа — лице за контакти: Димитър Лумбов, тел. 0877404945.
  2. Заявленията за участие в търга се приемат до 16.30 часа на 02.03.2023 г. в деловодството на „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ — Ямбол“ АД — гр. Ямбол, находящо се в административната сграда, в гр. Ямбол, ул. „Панайот Хитов“ № 30, 1 -ви етаж.
  3. Ден, място и час на повторно провеждане на търга – В случай, че няма подадено заявление за участие, повторен търг ще се проведе на 14.03.2023 г., от 11.00 часа, в административната сграда на „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ — Ямбол“ АД — гр. Ямбол, ул. „Панайот Хитов“ № 30.