Добре дошли на официалния сайт на ОБЛАСТНА БОЛНИЦА – ГР. ЯМБОЛ

От 130 години в Областната болница на гр. Ямбол се приемат, лекуват и  обгрижват пациенти с различни заболявания. В центъра на ежедневните ни дейности са човекът и неговите здравни нужди. При средногодишно разкрити 269 болнични легла осигуряваме медицински грижи за близо 14000 стационарно болни и 15000 амбулаторно болни (в  т.ч. през спешно отделение) годишно за 120000 население в областта. Като база за обучение съвместно с висшите училища осигуряваме практическо обучение на студенти и специализанти.

+35946682221
office@mbal-yambol.net
УЛ. „ПАНАЙОТ ХИТОВ“ 30

Проверка на резултати
Последвайте ни!

Търг за отдаване под наем на два недвижими имота (гаражи)

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

“СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН” – ЯМБОЛ“ АД

ул. “Панайот  Хитов” № 30  тел. 046 66 15 30  факс 046 66 15 41

ОБЯВЛЕНИЕ

В изпълнение решение на Съвета на директорите, обективирано в протокол № 32 / 22.12.2023 г. и заповед № 327 / 22.12.2023 г. на Изпълнителния директор на дружеството, на основание приложение № 1 към чл. 29, ал. 2 от ППЗПП, Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон-Ямбол“ АД обявява, че е открит търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, при следните условия:

1.Предмет на търга: Отдаване по наем, за временно и възмездно ползване на  недвижими имоти, собственост на дружеството, а именно:

Гараж № 19 със ЗП от 22.00 кв.м., представляващ сграда с идентификатор № 87374.527.176.63, съгласно кадастралната карта на гр.Ямбол, построена в ПИ с идентификатор 87374.527.176, за първоначална месечна  наемна цена в размер на  102 /сто и два/ лв. с ДДС;

Гараж № 21 със ЗП от 21.00 кв.м., представляващ сграда с идентификатор № 87374.527.176.65, съгласно кадастралната карта на гр.Ямбол, построена в ПИ с идентификатор 87374.527.176, за първоначална месечна  наемна цена в размер на  102 /сто и два/ лв. с ДДС;

Административният адрес на обектите е: гр.Ямбол, ул.“Панайот Хитов“ № 30;

  1. Начална тръжна цена: 102 /сто и два/ лв. с ДДС за всеки отделен обект;
  2. Срок на наемното правоотношение – 1 /една/ година.

4.Вид на търга: Търг с тайно наддаване, който да се проведе в закрито заседание.

  1. Начин на плащане: Наемната цена се заплаща ежемесечно, по банков път, по банковата сметка на Продавача:

ПИБ

BIC: FINVBGSF

IBAN: BG55FINV915010BGN04M68, до края на месеца, за който се дължи.

  1. Дата, час и място на провеждане на търга – 09.01.2024 г., от 10.00 часа, в малката зала на административната сграда на „МБАЛ Св.Пантелеймон – Ямбол“ АД – гр.Ямбол, на адрес: гр. Ямбол, ул. „Панайот Хитов“ № 30.
  2. Тръжна документация може да бъде получена от деловодството на „МБАЛ Св.Пантелеймон – Ямбол“ АД – гр.Ямбол, находящо се в административната сграда, в гр. Ямбол, ул. „Панайот Хитов“ № 30,  1-ви етаж, срещу представяне на документ за платена такса. За всеки отделен обект се определя цена на тръжна документация в размер на 20 лв., платими по банкова сметка:

ПИБ

BIC: FINVBGSF

IBAN: BG55FINV915010BGN04M68

и депозит за участие 25 на сто от началната наемна цена, платим по банкова сметка:

ПИБ

BIC: FINVBGSF

IBAN: BG55FINV915010BGN04M68

  1. Оглед на обектите може да се извършва всеки работен ден от 08.30 часа до 16.00 часа – лице за контакти: Костадин Янакиев, моб. тел. 0894637447.
  2. Заявленията за участие в търга се приемат до 16.30 часа на 08.01.2024 г. в деловодството на „МБАЛ Св.Пантелеймон – Ямбол“ АД – гр.Ямбол, находящо се в административната сграда, в гр. Ямбол, ул. „Панайот Хитов“ № 30, 1-ви етаж.
  3. Ден, място и час на повторно провеждане на търга – В случай, че няма подадено нито едно заявление за участие в първоначално обявения срок, повторен търг ще се проведе на 15.01.2024 г., от 10.00 часа, като в този случай заявленията за участие в търга да се приемат до 16.30 часа на 12.01.2024 г. в деловодството на Болницата, находящо се в административната сграда, в гр. Ямбол, ул. „Панайот Хитов“ № 30, 1- ви етаж, а всички останали условия за провеждане на търга остават непроменени.

 

 Д-Р ПАНАЙОТ ДИМАНОВ

Изпълнителен директор на „МБАЛ „Свети Пантелеймон“ – Ямбол“ АД