Добре дошли на официалния сайт на ОБЛАСТНА БОЛНИЦА – ГР. ЯМБОЛ

От 130 години в Областната болница на гр. Ямбол се приемат, лекуват и  обгрижват пациенти с различни заболявания. В центъра на ежедневните ни дейности са човекът и неговите здравни нужди. При средногодишно разкрити 269 болнични легла осигуряваме медицински грижи за близо 14000 стационарно болни и 15000 амбулаторно болни (в  т.ч. през спешно отделение) годишно за 120000 население в областта. Като база за обучение съвместно с висшите училища осигуряваме практическо обучение на студенти и специализанти.

+35946682221
office@mbal-yambol.net
УЛ. „ПАНАЙОТ ХИТОВ“ 30

Проверка на резултати
Последвайте ни!

Събеседване със специализанти е насрочено за 10.05.2023 г.

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ.ПАНТЕЛЕЙМОН” – Я М Б О Л“ АД

Ул.”Панайот Хитов” 30  тел. 0878951540, 046/661 530

 

 З А П О В Е Д № 127

гр. Ямбол, 05.05.2023 год.

 

На основание чл. 94 от КТ, във връзка с чл. 11 от Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, Заповед № 95/27.03.2023 год. и Заповед № 126/04.05.2023 год. на изп. директор,

 

Н А Р Е Ж Д А М :

 

Комисията за провеждане на конкурс за заемане на длъжностите „Лекар, специализант по Ушно-носно-гърлени болести“, „Лекар, специализант по Хирургия“, в състав:

Председател: Д-р Зоя Кривошиева – директор дирекция „Медицински дейности“ на РЗИ – гр. Ямбол;

Членове: Д-р Валентин Вълчев – зам. – директор по медицинските дейности; адв. Стойчо Тодоров – юрист,

Да проведе индивидуално събеседване с кандидатите на 10.05.2023 г. от 10:00 ч., като:

  1. Оценява професионалната подготовка, комуникативните способности и други умения и компетенции (социални, организационни, компютърни, езикови и др.) на съответния кандидат.
  2. Оценката от проведеното събеседване с кандидатите се формира по шестобалната система, като най – високата оценка е отличен (6). Кандидат, който получи средна обща оценка от членовете на комисията от индивидуалното събеседване по – ниска от мн. добър (4,50) се счита за „неиздържал“ конкурса.
  3. Резултатите от конкурса да се обявят в 7 – дневен срок след приключване.

За констатациите си, Комисията следва да изготви Протокол.

Спечелили конкурса са онези кандидати, които са получили най-високи оценки, след класиране според окончателния резултат, който е получен при провеждането на конкурса. 

Заповедта да се сведе до знанието на членовете на Комисията, за сведение и изпълнение.

 

Д-Р ПАНАЙОТ ДИМАНОВ

Изпълнителен директор на

МБАЛ”Св. Пантелеймон”АД