Добре дошли на официалния сайт на ОБЛАСТНА БОЛНИЦА – ГР. ЯМБОЛ

От 130 години в Областната болница на гр. Ямбол се приемат, лекуват и  обгрижват пациенти с различни заболявания. В центъра на ежедневните ни дейности са човекът и неговите здравни нужди. При средногодишно разкрити 269 болнични легла осигуряваме медицински грижи за близо 14000 стационарно болни и 15000 амбулаторно болни (в  т.ч. през спешно отделение) годишно за 120000 население в областта. Като база за обучение съвместно с висшите училища осигуряваме практическо обучение на студенти и специализанти.

+35946682221
office@mbal-yambol.net
УЛ. „ПАНАЙОТ ХИТОВ“ 30

Проверка на резултати
Последвайте ни!

Прекратяване на обявен търг за търговска площ за кафе-автомати

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ”СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН” – ЯМБОЛ“ АД

ул. ”Панайот Хитов“ 30 тел. 046 66 15 30 факс 046 66 15 41

ЗАПОВЕД

69

Ямбол, 08.03.2023 г.

На основание приложение N2 1 към чл. 29, ал. 2 от ППЗПП и в изпълнение на Решение на Съвета на директорите на „МБАЛ „Св. Пантелеймон” — Ямбол” АД — гр. Ямбол, обективирано в протокол Ne 11 / 08.03.2023 г.

НАРЕЖДАМ:

Прекратявам обявеният със Заповед N2 56 / 24.02.2023г. на Изпълнителния Директор на ”МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН”- ЯМБОЛ” АД, търг за отдаване под наем на недвижим имот, собственост на дружеството, с предмет:

„Отдаване под наем за временно и възмездно ползване за срок от една година на търговска площ, находяща се в ПИ с идентификатор NQ 87374.527.176 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ямбол, за монтаж на общо 4 [четири/ броя кафеавтомати с първоначална месечна наемна цена в размер на 240 [двеста и четиридесет/ лв. без ДДС общо за търговската площ, предназначена за монтаж на четирите кафе-автомата и заплащане на консумирана електроенергия за всеки един кафе-автомат за един месец в размер на 360 kW“, насрочен за провеждане в открито заседание на 20.03.2023г., от 11:00 часа.

Заповедта да се сведе до знанието на юристите, главния счетоводител, служителите в направление „Договорни партньори“ и Димитър Лумбов за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.

д-р Панайот Диманов, изп. директор на МБАЛ „Св.Пантелеймон“ АД – Ямбол