Добре дошли на официалния сайт на ОБЛАСТНА БОЛНИЦА – ГР. ЯМБОЛ

От 130 години в Областната болница на гр. Ямбол се приемат, лекуват и  обгрижват пациенти с различни заболявания. В центъра на ежедневните ни дейности са човекът и неговите здравни нужди. При средногодишно разкрити 269 болнични легла осигуряваме медицински грижи за близо 14000 стационарно болни и 15000 амбулаторно болни (в  т.ч. през спешно отделение) годишно за 120000 население в областта. Като база за обучение съвместно с висшите училища осигуряваме практическо обучение на студенти и специализанти.

+35946682221
office@mbal-yambol.net
УЛ. „ПАНАЙОТ ХИТОВ“ 30

Проверка на резултати
Последвайте ни!

Покана за избор на регистриран одитор

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

“СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН – ЯМБОЛ“ АД

ул. “Панайот  Хитов” № 30, тел. 046 661530, e-mail: mbal.yambol@gmail.com

 

ПОКАНА

На основание чл. 26 от Закона за публичните предприятия и въз основа на одобрените от Общото събрание на акционерите – Вътрешни правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишен финансов отчет, Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон – Ямбол“ АД кани всички заинтересовани да подадат оферти за избор на изпълнител, при условията и реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП – чрез директно възлагане

I.ПРЕДМЕТ

Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит в съответствие със Закона за независимия финансов одит и Националните счетоводни стандарти на индивидуалните годишни финансови отчети на МБАЛ „Св. Пантелеймон – Ямбол“ АД  и МЦ „Дианамед 2001“ ЕООД, както и на консолидирания годишен финансов отчет на групата за 2024 г.

II.ОБХВАТ

 1. Юридически статут – учредителен акт, предмет на дейност, териториално разположение, организационна и управленска структура;
 2. Последователност на прилагането на оповестената счетоводна политика;
 3. Методологическа обоснованост на текущото отчитане за всеобхватно и достоверно отразяване на активите, пасивите и дейността на дружеството, ограничена до постигане на целите на одита;
 4. Ефективността на вътрешния контрол, ограничена до постигане целите на одита;
 5. Процеса на счетоводното приключване;
 6. Достоверността и необходимите за потребителите обхватност на представената във финансовия отчет информация;
 7. Съответствие между информацията във финансовия отчет и годишния доклад за дейността, предоставен заедно с одитирания отчет;
 8. В хода на проверката да се установи спазването на Закона за счетоводството, приложимата счетоводна база и търговското законодателство. При необходимост спазването и прилагането и на друга нормативна уредба и други релевантни.

III. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

Сума на баланса на МБАЛ „Св. Пантелеймон – Ямбол“ АД  към 31.12.2023 г. – 53 384 хиляди лева;

Нетни приходи от продажби на МБАЛ „Св. Пантелеймон – Ямбол“ АД  в периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. – 14 434  хиляди лева.

Сума на баланса на МЦ „Дианамед 2001“ ЕООД  към 31.12.2023 г. – 647 хиляди лева;

Нетни приходи от продажби на МЦ „Дианамед 2001“ ЕООД в периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. – 1 731  хиляди лева.

IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

 1. До участие се допускат всички физически и /или юридически лица, регистрирани, като одитори по реда на действащото законодателство.
 2. Притежават диплома за правоспособност на дипломиран експерт – счетоводител.
 3. Вписани са в Регистъра на регистрираните одитори, администриран от Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори.
 4. Кандидатът не следва да:

4.1. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс или престъпления, аналогични на посочените, в друга държава членка или трета страна;

4.2. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган;

4.3. налице е неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

4.4  Да е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

в) е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

г) е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Кандидати, които не отговарят на посочените изисквания  не се допускат до участие.

V. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

До 10.04.2025 г.

VI. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА И ВЪЗЛАГАНЕ

Оценяването на офертите, отговарящи на обявените от възложителя условия ще се извърши по критерий: най-ниска предложена цена.

На оценка ще подлежи общата предложена от участника цена, като участникът следва да посочи в ценовото предложение и отделните си ценови предложения за:

 1. Възнаграждение за извършване на финансов одит на годишен финансов отчет за 2024 г. на МБАЛ „Св. Пантелеймон – Ямбол“ АД;
 2. Възнаграждение за извършване на финансов одит на годишен финансов отчет за 2024 г. на МЦ „Дианамед 2001“ ЕООД;
 3. Възнаграждение за извършване на финансов одит на консолидиран годишен финансов отчет за 2024 г. на групата МБАЛ „Св. Пантелеймон – Ямбол“ АД;

VII. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

 1. Кратко представяне на изпълнителя, включително професионален опит;
 2. Ценово предложение, като цената бъде изписана цифром и словом и е посочена без ДДС;
 3. Документ, удостоверяващ вписването в Регистъра на регистрираните одитори, администриран от Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори.
 4. Документ, удостоверяващ образование и професионална квалификация на кандидата;
 5. Декларация по чл. 54, ал.1 от ЗОП за доказване на изискванията на раздел IV, точка 4 от настоящата покана.

Документите за участие  се подават в запечатан непрозрачен плик, като ценовото предложение следва да бъде  поставено в отделен запечатен, непрозрачен плик.

Оферти, които не отговарят на горните изисквания, няма да бъдат допускани до класиране.

VIII. СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА

Документи за участие могат да се подават  в деловодството на лечебното заведение, в гр. Ямбол, ул. „Панайот Хитов“ № 30, в срок до 16.30 часа на 11.04.2023 г.

 

Лице за контакт: г-жа Живка Миткова – главен счетоводител на МБАЛ „Св. Пантелеймон-Ямбол“ АД, 0878357335.

 

Д-Р ПАНАЙОТ ДИМАНОВ

Изпълнителен директор на МБАЛ „Свети Пантелеймон – Ямбол“ АД