Добре дошли на официалния сайт на ОБЛАСТНА БОЛНИЦА – ГР. ЯМБОЛ

От 130 години в Областната болница на гр. Ямбол се приемат, лекуват и  обгрижват пациенти с различни заболявания. В центъра на ежедневните ни дейности са човекът и неговите здравни нужди. При средногодишно разкрити 269 болнични легла осигуряваме медицински грижи за близо 14000 стационарно болни и 15000 амбулаторно болни (в  т.ч. през спешно отделение) годишно за 120000 население в областта. Като база за обучение съвместно с висшите училища осигуряваме практическо обучение на студенти и специализанти.

+35946682221
office@mbal-yambol.net
УЛ. „ПАНАЙОТ ХИТОВ“ 30

Проверка на резултати
Последвайте ни!

Откриване на търг за отдаване под наем на търговска площ за кафе-автомати

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН” – ЯМБОЛ“ АД ул. ”Панайот Хитов“ 30 тел. 046 66 15 30 факс 046 66 15 41

ОБЯВЛЕНИЕ

В изпълнение решение на Съвета на директорите, обективирано в протокол №11 / 08.03.2023 г. и заповед №68 / 08.03.2023 г. на изпълнителния директор, на основание приложение №1 към чл. 29, ал. 2 от ППЗПП, Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон” – Ямбол” АД обявява, че е открит търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, при следните условия:

НАРЕЖДАМ:

Откривам търг за отдаване под наем на недвижим имот, собственост на дружеството, при следните условия:

1. Предмет на търга:

Отдаване под наем за временно и възмездно ползване за срок от една година на търговска площ, находяща се в ПИ с идентификатор № 87374.527.176 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ямбол, за монтаж на общо 4 /четири/ броя кафеавтомати с първоначална месечна наемна цена в размер на 240 /двеста и четиридесет/ лв. без ДДС общо за търговската площ, предназначена за монтаж на четирите кафе-автомата и заплащане на реално консумираната и отчетена електроенергия за всеки един кафеавтомат за един месец.

Административният адрес на обекта е: гр. Ямбол, ул. ”Панайот Хитов” №30

2. Начална тръжна цена — 240 /двеста и четиридесет/ лв. месечно без ДДС, платима ежемесечно, 12 [дванадесет/ равни месечни вноски за срока на договора.

З. Стъпка на наддаване — 5 % /пет процента/

4. Срок на наемното правоотношение – 1 /една/ година.

5. Търг с тайно наддаване, който да се проведе в закрито заседание.

6. Начин на плащане: Наемната цена се заплаща ежемесечно, в срок до 10-то число на всеки месец от срока на договора, по банков път, по банковата сметка на НАЕМОДАТЕЛЯ, а именно:

ПИБ

BIC: FINVBGSF

IBAN: BG55FINV91501 OBGN04M68, до 1 ()-то число на месеца, за който се дължи.

  1. Дата, час и място на провеждане на търга – 27.03.2023 г., от 11.00 часа, в малката зала на ет. 2 на административната сграда на „МБАЛ „Св. Пантелеймон” — Ямбол” АД — гр. Ямбол – гр. Ямбол, ул. „Панайот Хитов” 30.
  2. Тръжна документация може да бъде получена от деловодството на „МБАЛ „св. Пантслсймоп” — Ямбол” АД — г-р. Ямбол, находящо се в административната сграда, в гр. Ямбол, ул. „Панайот Хитов” 30, l- ви етаж, срещу представяне на документ за платена такса. Определя се цена на тръжна документация в размер на 20 лв., платими по банкова сметка:

ПИБ

BIC: FINVBGSF

IBAN: BG55FINV915010BGN04M68

и депозит за участие в размер на 25 на сто от началната месечна цена, платим по банкова сметка:

ПИБ

ВЮ: FINVBGSF

IBAN: BG55FINV915010BGN04M68

  1. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 08.30 часа до 16.00 часа — лице за контакти: Димитър Лумбов, тел. 0877404945.
  2. Заявленията за участие в търга се приемат до 16.30 часа на 24.03.2023 г. в деловодството на „МБАЛ „Св. Пантелеймон” — Ямбол” АД — гр. Ямбол, находящо се в административната сграда, в гр. Ямбол, ул. „Панайот Хитов” 30, 1-ви етаж.

Ден, място и час на повторно провеждане на търга – В случай, че няма подадено заявление за участие, повторен търг ще се проведе на 31.03.2023 г., от 11.00 часа, в административната сграда на „МБАЛ „Св. Пантелеймон” — Ямбол” АД — гр. Ямбол, ул. „Панайот Хитов” 30.

Панайот Диманов, изп. директор на МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД