Добре дошли на официалния сайт на ОБЛАСТНА БОЛНИЦА – ГР. ЯМБОЛ

От 130 години в Областната болница на гр. Ямбол се приемат, лекуват и  обгрижват пациенти с различни заболявания. В центъра на ежедневните ни дейности са човекът и неговите здравни нужди. При средногодишно разкрити 269 болнични легла осигуряваме медицински грижи за близо 14000 стационарно болни и 15000 амбулаторно болни (в  т.ч. през спешно отделение) годишно за 120000 население в областта. Като база за обучение съвместно с висшите училища осигуряваме практическо обучение на студенти и специализанти.

+35946682221
office@mbal-yambol.net
УЛ. „ПАНАЙОТ ХИТОВ“ 30

Проверка на резултати
Последвайте ни!

Обявен е търг за поставяне на кафе-автомати

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

“СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН – ЯМБОЛ“ АД

ул. “Панайот  Хитов” № 30  тел. 046 66 15 30  e-mail: mbal.yambol@gmail.com

 

ОБЯВЛЕНИЕ

В изпълнение решение на Съвета на директорите, обективирано в протокол № 8 / 07.03.2024 г. и заповед № 54 / 07.03.2024 г. на изпълнителния директор, на основание приложение № 1 към чл. 29, ал. 2 от ППЗПП, Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон – Ямбол“ АД обявява, че е открит търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, при следните условия:

Н А Р Е Ж Д А М:

Откривам търг за отдаване под наем на недвижим имот, собственост на дружеството,  при следните условия:

1.Предмет на търга:

Отдаване под наем за временно и възмездно ползване за срок от една година на търговска площ, находяща се в ПИ с идентификатор № 87374.527.176 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ямбол, за монтаж на общо 4 /четири/ броя кафе-автомати с първоначална месечна наемна цена в размер на 160 /сто и шестдесет/ лв. с ДДС за всеки от автоматите и заплащане на реално консумираната и отчетена електроенергия за всеки един кафе-автомат за един месец.

Административният адрес на обекта е: гр. Ямбол, ул. “Панайот Хитов“ № 30

  1. Начална тръжна цена – 160 /сто и шестдесет/ лв. месечно с ДДС за всеки един от автоматите, платима ежемесечно, 12 /дванадесет/ равни месечни вноски за срока на договора.
  2. Стъпка на наддаване – 5 % /пет процента/
  3. Срок на наемното правоотношение – 1 /една/ година.
  4. Търг с явно наддаване, който да се проведе в открито заседание.
  5. Начин на плащане: Наемната цена се заплаща ежемесечно, в срок до 10-то число на всеки месец от срока на договора, по банков път, по банковата сметка на НАЕМОДАТЕЛЯ, а именно:

ПИБ

BIC: FINVBGSF

IBAN: BG55FINV915010BGN04M68, до 10-то число на месеца, за който се дължи.

  1. Дата, час и място на провеждане на търга – 26.03.2024 г., от 11.00 часа, в малката зала на ет.2 на административната сграда на МБАЛ „Св. Пантелеймон – Ямбол“ АД  – гр. Ямбол, ул. „Панайот Хитов“ № 30.
  2. Тръжна документация може да бъде получена  от деловодството на МБАЛ „Св. Пантелеймон – Ямбол“ АД, находящо се в административната сграда, в гр. Ямбол, ул. „Панайот Хитов“ № 30,  1- ви етаж, срещу представяне на документ за платена такса. Определя се цена на тръжна документация в размер на 20 лв., платими по банкова сметка:

ПИБ

BIC: FINVBGSF

IBAN: BG55FINV915010BGN04M68

и депозит за участие в размер на 25 на сто от началната месечна цена, платим по банкова сметка:

ПИБ

BIC: FINVBGSF

IBAN: BG55FINV915010BGN04M68

  1. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 08.30 часа до 16.00 часа – лице за контакти: Димитър Лумбов, тел. 0877404945.
  2. Заявленията за участие в търга се приемат до 16.30 часа на 25.03.2024 г. в деловодството на МБАЛ „Св. Пантелеймон – Ямбол“ АД, находящо се в административната сграда, в гр. Ямбол, ул. „Панайот Хитов“ № 30, 1-ви етаж.
  3. Ден, място и час на повторно провеждане на търга – В случай, че няма подадено заявление за участие, повторен търг ще се проведе на 02.04.2024 г., от 11.00 часа, в административната сграда на МБАЛ „Св. Пантелеймон – Ямбол“ АД – гр. Ямбол, ул. „Панайот Хитов“ № 30.

 

 Д-Р ПАНАЙОТ ДИМАНОВ

Изпълнителен директор на МБАЛ „Свети Пантелеймон – Ямбол“ АД