Добре дошли на официалния сайт на ОБЛАСТНА БОЛНИЦА – ГР. ЯМБОЛ

От 130 години в Областната болница на гр. Ямбол се приемат, лекуват и  обгрижват пациенти с различни заболявания. В центъра на ежедневните ни дейности са човекът и неговите здравни нужди. При средногодишно разкрити 269 болнични легла осигуряваме медицински грижи за близо 14000 стационарно болни и 15000 амбулаторно болни (в  т.ч. през спешно отделение) годишно за 120000 население в областта. Като база за обучение съвместно с висшите училища осигуряваме практическо обучение на студенти и специализанти.

+35946682221
office@mbal-yambol.net
УЛ. „ПАНАЙОТ ХИТОВ“ 30

Проверка на резултати
Последвайте ни!

Обявен е търг за отдаване под наем на търговска площ

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

“СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН” – ЯМБОЛ“ АД

ул. “Панайот  Хитов” № 30  тел. 046 66 15 30  факс 046 66 15 41

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

В изпълнение решение на Съветът на директорите, обективирано в протокол № 21 / 23.05.2023 г. и заповед № 149 / 25.05.2023 г. на изпълнителния директор, на основание приложение № 1 към чл. 29, ал. 2 от ППЗПП, Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон“ – Ямбол“ АД обявява, че е открит търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, при следните условия:

1.Предмет на търга: „Отдаване под наем за временно и възмездно ползване за срок от една година на търговска площ, находяща се в ПИ с идентификатор № 87374.527.176 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ямбол, за монтаж на 1 /един/ брой вендинг машина за пакетирани храни и напитки, с първоначална месечна наемна цена в размер на 100 /сто/ лв. месечно, както и заплащане на реално консумираната и отчетена електроенергия за вендинг машината за всеки месец от срока на действие на договора.

Административният адрес на обекта е: гр. Ямбол, ул. “Панайот Хитов“ № 30

  1. Начална тръжна цена – 100 /сто/ лв. с ДДС месечно, платима на 12 /дванадесет/ равни месечни вноски.
  2. Стъпка на наддаване – 5 % /пет процента/ от началната месечна тръжна цена;
  3. Срок на наемното правоотношение – 1 /една/ година.
  4. Търг с тайно наддаване, който да се проведе в закрито заседание.
  5. Начин на плащане: Наемната цена се заплаща ежемесечно, в срок до 10 -то число на всеки месец от срока на договора, по банков път, по банковата сметка на НАЕМОДАТЕЛЯ, а именно:

ПИБ

BIC: FINVBGSF

IBAN: BG55FINV915010BGN04M68, до 10-то число на месеца, за който се дължи.

  1. Дата, час и място на провеждане на търга – 13.06.2023 г., от 11.00 часа, в малката зала в административната сграда на дружеството – наемодател – гр. Ямбол, ул. „Панайот Хитов“ № 30 – ет.2.
  2. Тръжна документация може да бъде получена  от деловодството на „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол“ АД – гр. Ямбол, находящо се в административната сграда, в гр. Ямбол, ул. „Панайот Хитов“ № 30,  1- ви етаж, срещу представяне на документ за платена такса. Определя се цена на тръжна документация в размер на 20 лв., платими по банкова сметка:

ПИБ

BIC: FINVBGSF

IBAN: BG55FINV915010BGN04M68

и депозит за участие в размер на 25 на сто от началната цена, платим по банкова сметка:

ПИБ

BIC: FINVBGSF

IBAN: BG55FINV915010BGN04M68

  1. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 08.30 часа до 16.00 часа – лице за контакти: Димитър Лумбов, тел. 0877404945.
  2. Заявленията за участие в търга се приемат до 16.30 часа на 12.06.2023 г. в деловодството на „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол“ АД – гр. Ямбол, находящо се в административната сграда, в гр. Ямбол, ул. „Панайот Хитов“ № 30, 1-ви етаж.
  3. Ден, място и час на повторно провеждане на търга – В случай, че няма подадено заявление за участие, повторен търг ще се проведе на 20.06.2023 г., от 11.00 часа, в административната сграда на „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол“ АД – гр. Ямбол, ул. „Панайот Хитов“ № 30.

 

 

 Д-Р ПАНАЙОТ ДИМАНОВ

Изпълнителен директор на „МБАЛ „Свети Пантелеймон“ – Ямбол“ АД