Добре дошли на официалния сайт на ОБЛАСТНА БОЛНИЦА – ГР. ЯМБОЛ

От 130 години в Областната болница на гр. Ямбол се приемат, лекуват и  обгрижват пациенти с различни заболявания. В центъра на ежедневните ни дейности са човекът и неговите здравни нужди. При средногодишно разкрити 269 болнични легла осигуряваме медицински грижи за близо 14000 стационарно болни и 15000 амбулаторно болни (в  т.ч. през спешно отделение) годишно за 120000 население в областта. Като база за обучение съвместно с висшите училища осигуряваме практическо обучение на студенти и специализанти.

+35946682221
office@mbal-yambol.net
УЛ. „ПАНАЙОТ ХИТОВ“ 30

Проверка на резултати
Последвайте ни!

Обявен е търг за отдаване под наем на недвижим имот

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

“СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН – ЯМБОЛ“ АД

ул. “Панайот  Хитов” № 30  тел. 046 66 15 30e-mail: mbal.yambol@gmail.com

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

В изпълнение решение на Съветът на директорите, обективирано в протокол № 30 / 19.12.2023 г. и заповед № 325 / 19.12.2023 г. на Изпълнителния директор, на основание приложение № 1 към чл. 29, ал. 2 от ППЗПП, Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон – Ямбол“ АД обявява, че е открит търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, при следните условия:

 

Н А Р Е Ж Д А М:

Откривам търг за отдаване под наем на недвижим имот, собственост на дружеството,  при следните условия:

 

1.Предмет на търга: Търговска площ, находяща се в Поземлен имот с идентификатор № 87374.527.176 съгласно кадастралната  карта на гр. Ямбол, представляваща  30 / 32388 ид. части от описания поземлен имот, за поставяне на павилион – складова площ в югоизточната част на имота.

Административният адрес на обекта е: гр. Ямбол, ул. “Панайот Хитов“ № 30

  1. Начална тръжна цена – 720 / седемстотин и двадесет/ лв. с ДДС месечно, платима на 12 /дванадесет/ равни месечни вноски.
  2. Стъпка на наддаване – 5 % /пет процента/ от първоначално обявената месечна цена.
  3. Срок на наемното правоотношение – 1 /една/ година.
  4. Търг с тайно наддаване, който да се проведе в закрито заседание.
  5. Начин на плащане: Наемната цена се заплаща ежемесечно, в срок до края на всеки месец от срока на договора, по банков път, по банковата сметка на  Продавача:

ПИБ

BIC: FINVBGSF

IBAN: BG55FINV915010BGN04M68

  1. Дата, час и място на провеждане на търга – 04.01.2024 г., от 11.00 часа, в административната сграда на „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол“ АД – гр. Ямбол – гр. Ямбол, ул. „Панайот Хитов“ № 30.
  2. Тръжна документация може да бъде получена  от деловодството на „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол“ АД – гр. Ямбол, находящо се в административната сграда, в гр. Ямбол, ул. „Панайот Хитов“ № 30,  1- ви етаж, срещу представяне на документ за платена такса. Определя се цена на тръжна документация в размер на 20 лв., платими по банкова сметка:

ПИБ

BIC: FINVBGSF

IBAN: BG55FINV915010BGN04M68

и депозит за участие в размер на 25 на сто от началната цена, платим по банкова сметка:

ПИБ

BIC: FINVBGSF

IBAN: BG55FINV915010BGN04M68

  1. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 08.30 часа до 16.00 часа – лице за контакти: Костадин Янакиев, тел. 0894637447.
  2. Заявленията за участие в търга се приемат до 16.30 часа на 03.01.2024 г. в деловодството на „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол“ АД – гр. Ямбол, находящо се в административната сграда, в гр. Ямбол, ул. „Панайот Хитов“ № 30, 1-ви етаж.
  3. Ден, място и час на повторно провеждане на търга – В случай, че няма подадено заявление за участие, повторен търг ще се проведе на 09.01.2024 г., от 11.00 часа, в административната сграда на „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол“ АД – гр. Ямбол, ул. „Панайот Хитов“ № 30.

 

Д-Р ПАНАЙОТ ДИМАНОВ

Изпълнителен директор на МБАЛ „Свети Пантелеймон – Ямбол“ АД