Добре дошли на официалния сайт на ОБЛАСТНА БОЛНИЦА – ГР. ЯМБОЛ

От 130 години в Областната болница на гр. Ямбол се приемат, лекуват и  обгрижват пациенти с различни заболявания. В центъра на ежедневните ни дейности са човекът и неговите здравни нужди. При средногодишно разкрити 269 болнични легла осигуряваме медицински грижи за близо 14000 стационарно болни и 15000 амбулаторно болни (в  т.ч. през спешно отделение) годишно за 120000 население в областта. Като база за обучение съвместно с висшите училища осигуряваме практическо обучение на студенти и специализанти.

+35946682221
office@mbal-yambol.net
УЛ. „ПАНАЙОТ ХИТОВ“ 30

Проверка на резултати
Последвайте ни!

Обявен е конкурс за лекари специализанти

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ.ПАНТЕЛЕЙМОН” – ЯМБОЛ  АД

ЗАПОВЕД № 39 гр. Ямбол, 06.02.2023 год.

На основание чл. 90, чл. 91 от Кодекса на труда, във ВР. с чл. 11, ал. 1 от Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването ОБЯВЯВАМ:

I. Конкурс за заемане на длъжностите:

 • „Лекар, специализант по Акушерство и гинекология“ — З бр.;
 • „Лекар, специализант по Анестезиология и активно лечение’
 • „Лекар, специализант по Вътрешни болести” — 1 бр.;
 • „Лекар, специализант по Гастроентерология” — 3 бр.;
 • „Лекар, специализант по Ендокринология и болести на обмяната” — 2 бр.;
 • „Лекар, специализант по Инфекциозни болести” — 2 бр.;
 • „Лекар, специализант по Кардиология“ — 2 бр.;
 • „Лекар, специализант по Клинична лаборатория“ — 2 бр.;
 • „Лекар, специализант по Клинична микробилогия” — 2 бр.;
 • „Лекар, специализант по Кожни и венерически болести” — 1 бр.;
 • „Лекар, специализант по Неонатология” — 2 бр.;
 • „Лекар, специализант по Нервни болести” — З бр.;
 • „Лекар, специализант по Нефрология“ — 2 бр.;
 • „Лекар специализант по Образна диагностика“ 1 бр.;
 • „Лекар, специализант по Обща и клинична патология“
 • „Лекар, специализант по Ортопедия и травматология“ 1 бр.;
 • „Лекар, специализант по Очни болести” — 2 бр.;
 • „Лекар, специализант по Педиатрия“ — 4 бр.;
 • „Лекар, специализант по Пневмология и фтизиатрия“
 • „Лекар, специализант по Психиатрия“ — 1 бр.;
 • „Лекар, специализант по Спешна медицина“ — 2 бр.;
 • „Лекар, специализант по Трансфузионна хематология” 2 бр.;
 • „Лекар, специализант по Урология“
 • „Лекар, специализант по Ушно-носно-гърлени болести” — 2 бр.;
 • „Лекар, специализант по Хирургия“ — 3 бр.;

II. Конкурсът ще се проведе чрез събеседване:

Оценката от проведеното събеседване с кандидатите се формира по шестобалната система, като най-високата оценка е отличен (6). Кандидат, който получи средна обща оценка от членовете на комисията от индивидуалното събеседване по-ниска от мн. добър (4,50), се счита за „неиздържал” конкурса. Спечелили конкурса са онези кандидати, които са получили най-високи оценки, след класиране според окончателния резултат, който е получен при провеждането на конкурса.

III. Изисквания за заемане на длъжността лекар специализант:

 1. Да притежават образователно-квалификационна степен „магистър по медицина’“
 2. Да са членове в БЛС
 3. Лицата да не са осъждани за престъпление от общ характер и да не са лишени от правото да упражняват професията

IV. Необходими документи:

 1. Заявление за участие в конкурса;
 2. Автобиография;
 3. Копие от диплом за завършено висше медицинско образование – магистър по медицина;
 4. Свидетелство за съдимост;
 5. Мед. свидетелство за работа;
 6. Копие от други документи, удостоверяващи професионалната квалификация на кандидата, ако има такива.

V. Време и място за подаване на документите:

1. Крайният срок за подаване на документите е 08.032023 г.;

2. Документите се подават в отдел „Човешки ресурси” на МБАЛ „Св. Пантелеймон“ — Ямбол“ АД, гр. Ямбол, ул. „Панайот Хитов“ № 30, административна страда, всеки работен ден от 08:00 часа до 16:30 часа, лично или от упълномощен представител, тел: ;

3. Документите се подават в общ запечатан плик, надписан с името на кандидата.

VI . Датата и мястото на провеждане на събеседването ще бъдат съобщени допълнителни, чрез публикуване на съобщение на сайта на МБАЛ „Св. Пантелеймон“ Ямбол“ АД.