Добре дошли на официалния сайт на ОБЛАСТНА БОЛНИЦА – ГР. ЯМБОЛ

От 130 години в Областната болница на гр. Ямбол се приемат, лекуват и  обгрижват пациенти с различни заболявания. В центъра на ежедневните ни дейности са човекът и неговите здравни нужди. При средногодишно разкрити 269 болнични легла осигуряваме медицински грижи за близо 14000 стационарно болни и 15000 амбулаторно болни (в  т.ч. през спешно отделение) годишно за 120000 население в областта. Като база за обучение съвместно с висшите училища осигуряваме практическо обучение на студенти и специализанти.

+35946682221
office@mbal-yambol.net
УЛ. „ПАНАЙОТ ХИТОВ“ 30

Проверка на резултати
Последвайте ни!

Обявен е конкурс за лекари специализанти в МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ.ПАНТЕЛЕЙМОН” – Я М Б О Л“ АД

Ул.”Панайот Хитов” 30  тел. 0878951540, 046/661530

З А П О В Е Д № 301

 гр. Ямбол, 20.11.2023 год.

На основание чл. 90, чл. 91 от Кодекса на труда, във вр. с чл. 11, ал. 1 от Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

О Б Я В Я В А М :

 1. Конкурс за заемане на длъжностите:
 • „Лекар, специализант по Акушерство и гинекология“ – 2 бр.;
 • „Лекар, специализант по Анестезиология и активно лечение“ – 2 бр.;
 • „Лекар, специализант по Вътрешни болести“ – 1 бр.;
 • „Лекар, специализант по Гастроентерология“ – 1 бр.;
 • „Лекар, специализант по Инфекциозни болести“ – 2 бр.;
 • „Лекар, специализант по Кардиология“ – 1 бр.;
 • „Лекар, специализант по Клинична лаборатория“ – 1 бр.;
 • „Лекар, специализант по Клинична микробилогия“ – 1 бр.;
 • „Лекар, специализант по Неонатология“ – 2 бр.;
 • „Лекар, специализант по Нервни болести“ – 1 бр.;
 • „Лекар, специализант по Нефрология“ – 1 бр.;
 • „Лекар, специализант по Образна диагностика“ – 1 бр.;
 • „Лекар, специализант по Обща и клинична патология“ – 2 бр.;
 • „Лекар, специализант по Ортопедия и травматология“ – 1 бр.;
 • „Лекар, специализант по Очни болести“ – 1 бр.;
 • „Лекар, специализант по Педиатрия“ – 4 бр.;
 • „Лекар, специализант по Пневмология и фтизиатрия“ – 1 бр.;
 • „Лекар, специализант по Психиатрия“ – 2 бр.;
 • „Лекар, специализант по Спешна медицина“ – 2 бр.;
 • „Лекар, специализант по Трансфузионна хематология“ – 2 бр.;
 • „Лекар, специализант по Урология“ – 1 бр.;
 • „Лекар, специализант по Ушно-носно-гърлени болести“ – 2 бр.;
 • „Лекар, специализант по Хирургия“ – 1 бр.;
 1. Конкурсът ще се проведе чрез събеседване.

Оценката от проведеното събеседване с кандидатите се формира по шестобалната система, като най – високата оценка е отличен (6). Кандидат, който получи средна обща оценка от членовете на комисията от индивидуалното събеседване по – ниска от мн. добър (4,50) се счита за „неиздържал“ конкурса. Спечелили конкурса са онези кандидати, които са получили най-високи оценки, след класиране според окончателния резултат, който е получен при провеждането на конкурса.

 • Изисквания за заемане на длъжността лекар специализант:
 1. Да притежават образователно – квалификационна степен „магистър по медицина“;
 2. Да са членове в БЛС.
 3. Лицата да не са осъждани за престъпление от общ характер и да не са лишени от правото да упражняват професията.
 4. Необходими документи:
 5. Заявление за участие в конкурса;
 6. Автобиография;
 7. Копие от диплом за завършено висше медицинско образование – магистър по медицина;
 8. Свидетелство за съдимост;
 9. Мед. свидетелство за работа;
 10. Копие от други документи, удостоверяващи професионалната квалификация на кандидата, ако има такива.
 11. Време и място за подаване на документите:
 12. Крайният срок за подаване на документите е 20.12.2023 г.
 13. Документите се подават в отдел „Човешки ресурси“ на МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол“ АД, гр. Ямбол, ул. „Панайот Хитов“ № 30, административна сграда, всеки работен ден от 08:00 часа до 16:30 часа, лично или от упълномощен представител, тел: ;
 14. Документите се подават в общ запечатан плик, надписан с името на кандидата.
 15. Датата и мястото на провеждане на събеседването ще бъдат съобщени допълнително, чрез публикуване на съобщение на сайта на МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол“ АД.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:……..…………

на МБАЛ „Св. Пантелеймон Ямбол“ АД

             /д-р Панайот Диманов/