Добре дошли на официалния сайт на ОБЛАСТНА БОЛНИЦА – ГР. ЯМБОЛ

От 130 години в Областната болница на гр. Ямбол се приемат, лекуват и  обгрижват пациенти с различни заболявания. В центъра на ежедневните ни дейности са човекът и неговите здравни нужди. При средногодишно разкрити 269 болнични легла осигуряваме медицински грижи за близо 14000 стационарно болни и 15000 амбулаторно болни (в  т.ч. през спешно отделение) годишно за 120000 население в областта. Като база за обучение съвместно с висшите училища осигуряваме практическо обучение на студенти и специализанти.

+35946682221
office@mbal-yambol.net
УЛ. „ПАНАЙОТ ХИТОВ“ 30

Проверка на резултати
Последвайте ни!

Обявен е конкурс за избор на управител на Медицински център „Дианамед 2001“

 

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

“СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН” – ЯМБОЛ“ АД


ул. “Панайот  Хитов” № 30,  тел. 0878 951 540, 046 661530,

 е-mail: mbal.yambol@gmail.com

 

 ОБЯВЛЕНИЕ

На основание разпоредбите на чл.31 и сл.  от ППЗПП, в съответствие с приети с решение на Съвета на директорите на МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН“- ЯМБОЛ“ АД, обективирано в Протокол № 29 / 10.10.2022г., в сила от 10.10.2022г., Вътрешни правила за провеждане на избор на членове на органите за управление и контрол на дъщерните дружества на МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН“- ЯМБОЛ“ АД“ и при спазване на изискванията на  Търговския закон и чл.26, ал.1 от Устава на дружеството, както  и в изпълнение на решение на Съвета на директорите на „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол“ АД – гр. Ямбол, обективирано в протокол № 20 / 11.05.2023 г.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

1.Обявявам провеждане на конкурсна процедура с предмет: „Провеждане на конкурс за избор на управител на Медицински център „Дианамед 2001“ ЕООД – гр. Ямбол“.

Конкурсът да се проведе на три етапа, както следва:

Етап 1. Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания и критериите за подбор на кандидатите;

Етап 2. Оценяване на изготвена и представена от кандидатите концепция за развитие на дружеството и приноса на кандидата към неговото управление;

Етап 3. Събеседване с кандидатите (интервю).

2.Изисквания към кандидатите: До участие в конкурса се допускат кандидати -български граждани или граждани на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, които следва да отговарят на следните изисквания:

2.1.Изисквания съгласно чл. 20 и чл. 21, ал. 2 от Закона за публичните предприятия, а именно:

– 1. имат завършено висше образование;

– 2. имат най-малко 5 години професионален опит;

-3. не са поставени под запрещение;

– 4. не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

-5.не са лишени от правото да заемат съответната длъжност;

-6.не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

-7.не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;

-8. не са съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;

-9. не заемат висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 и 41 – 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, не са членове на политически кабинет и секретар на община;

-10. не извършват търговски сделки от свое или от чуждо име / само в случай, че извършваната дейност е сходна с дейността на дружеството./

-11. не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност /само в случай, че извършваната дейност е сходна с дейността на дружеството./

-12. не са управители или членове на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие;

-13.не работят по служебно или по трудово правоотношение, освен като преподаватели във висше училище и/или като лекари или лекари по дентална медицина в лечебно заведение по смисъла на Закона за лечебните заведения.

-14.притежават квалификация и професионален опит, съответстващи на спецификата на осъществяваните от съответното публично предприятие дейности, отговарят на определени критерии по отношение на репутация и почтеност и могат да отделят достатъчно време за изпълнение на възложените им задължения.

2.2.Кандидатите за участие в конкурсната процедура следва да отговарят и на следните специфични изисквания, а именно:

  1. Да отговарят на изискванията на чл. 63, ал. 1 от Закона за лечебните заведения;
  2. Да имат висше образование, съответстващо на спецификата на осъществяваните от дъщерното дружество дейности. / това изискване не се прилага за кандидатите за участие в конкурса, които отговарят на изискванията на т. 1/;
  3. Да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по здравен мениджмънт или квалификация по здравен мениджмънт. С предимство спрямо кандидатите с квалификация по здравен мениджмънт се ползват кандидатите с образователно-квалификационна степен „магистър“ по здравен мениджмънт.

3.Срок на договора за управление и начин за определяне на месечното възнаграждение:

3.1.Срокът на договора за управление е 3 /три/ години, считано от датата на сключването му.

3.2.Месечното възнаграждение за заеманата длъжност се определя съгласно разпоредбите на чл.56 от ППЗПП и т.8 от Забележките към Приложение № 2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия“ към чл.56, ал.2 от ППЗПП.

4.Изискуеми документи за участие в конкурсната процедура

Кандидатите за участие в конкурса следва да представят следните документи, поставени в два отделни плика, както следва:

4.1. Плик № 1 съдържа заявление за участие по образец и документи, удостоверяващи съответствието на кандидатите с изискванията за участие и критериите за подбор, попълнени образци на документи и декларации, ако се изискват такива в обявлението за конкурса, както следва:

  1. Декларация, че кандидатът е български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария /по образец/

2.Документ за завършено висше образование и придобита професионална квалификация по съответната специалност, вкл. документи, удостоверяващи изискванията на чл. 63, ал. 1 от Закона за лечебните заведения;

3.Автобиография в европейски формат;

4.Свидетелство за съдимост, от което да се видно, че кандидатът не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;

5.Документ, удостоверяващ, че кандидатът не е лишен от правото да заема съответната длъжност (декларация по образец);

6.Документ, че лицето не е поставено под запрещение (декларация по образец);

7.Документ, удостоверяващ, че кандидатът не е обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори (декларация по образец);

8.Декларация, че лицето не е било член на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори (по образец);

  1. Декларация, че кандидатът не са съпруг / съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително и по сватовство – до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие (по образец);
  2. Декларация, че лицето не заема висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 и 41 – 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, не е член на политически кабинет и секретар на община / по образец/;

11.Декларация, че лицето няма да извършва търговски сделки от свое или от чуждо име / само в случай, че извършваната дейност е сходна с дейността на дружеството./. по образец/

  1. Декларация, че лицето не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност /само в случай, че извършваната дейност е сходна с дейността на дружеството./ – по образец
  2. Декларация, че лицето не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие – по образец;
  3. Декларация, че лицето не работи по служебно или по трудово правоотношение, освен като преподаватели във висше училище и/или като лекари или лекари по дентална медицина в лечебно заведение по смисъла на Закона за лечебните заведения – по образец;

15.Документи, удостоверяващи, че кандидатът притежава квалификация и професионален опит, съответстващи на спецификата на осъществяваните от съответното публично предприятие дейности, отговаря на определени критерии по отношение на репутация и почтеност и може да отдели достатъчно време за изпълнение на възложените им задължения.

16.Други документи по преценка на кандидата.

4.2. Плик № 2 следва да съдържа подписана от кандидата концепция за развитие на дружеството и приноса на кандидата към неговото управление;

5. Документите за участие в конкурса се подават в посочения в т.6 от настоящото обявление срок, в деловодството на МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол“ АД – гр. Ямбол, находящо се в административната сграда, в гр. Ямбол, ул. „Панайот Хитов“ № 30, 1- ви етаж;

Теми, предмет на събеседването:

Събеседването с кандидатите следва да се проведе по  теми, посочени в Приложение № 1, съставляващо неразделна част от заповед № 147 / 17.05.2023 г.

 

МЦ „Дианамед 2001“ ЕООД предоставя на кандидатите за участие в конкурса документи относно структурата и длъжностно щатно разписание на персонала в 3-дневен срок от подаване на писмено заявление в свободен текст от кандидатите. Кандидатите могат да получат данни за финансовото състояние на дружеството от годишните финансови отчети, които са обявени в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ по партидата на дружеството и са общодостъпни.

6. Срок за подаване на документите за участие в конкурса: Определям срок от 30 / тридесет / дни за подаване на документите за участие в конкурса, считано от датата на оповестяване на конкурса на електронната страница на „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол“ АД.

 

Обявлението да бъде публикувано на електронната страница на „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол“ АД в предвидения за това срок.

 

Д-Р ПАНАЙОТ ДИМАНОВ

Изпълнителен директор на „МБАЛ „Свети Пантелеймон“ – Ямбол“ АД

 

Образци на необходимите документи могат да бъдат свалени оттук:

Образец декларация 3

Приложение 1 заповед 147

Заявление образец

Образец декларация 1

Образец декларация 2