Добре дошли на официалния сайт на ОБЛАСТНА БОЛНИЦА – ГР. ЯМБОЛ

От 130 години в Областната болница на гр. Ямбол се приемат, лекуват и  обгрижват пациенти с различни заболявания. В центъра на ежедневните ни дейности са човекът и неговите здравни нужди. При средногодишно разкрити 269 болнични легла осигуряваме медицински грижи за близо 14000 стационарно болни и 15000 амбулаторно болни (в  т.ч. през спешно отделение) годишно за 120000 население в областта. Като база за обучение съвместно с висшите училища осигуряваме практическо обучение на студенти и специализанти.

+35946682221
office@mbal-yambol.net
УЛ. „ПАНАЙОТ ХИТОВ“ 30

Проверка на резултати
Последвайте ни!

Обявена е датата за събеседване в конкурса за лекари специализанти

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ.ПАНТЕЛЕЙМОН” АД – ЯМБОЛ

ЗАПОВЕД

№76 гр. Ямбол, 13.03.2023 год.

На основание чл. 94 от КТ, във връзка с чл. 1 1 от Наредба №1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, Заповед №39/06.02.2023 год. и Заповед №74/10.03.2023 год. на изп. директор,

НАРЕЖДАМ:

Комисията за провеждане на конкурс за заемане на длъжностите „Лекар, специализант по Анестезиология и активно лечение“, „Лекар, специализант по клинична микробилогия“, „Лекар, специализант по кожни и венерически болести“, „Лекар, специализант по Педиатрия“ , в състав:

Председател: Д-р Зоя Кривошиевар, директор дирекция „Медицински дейности“ на РЗИ — гр. Ямбол;

Членове:  Д-р Валентин Вълчев, заместник-директор по медицинските дейности; адв. Стойчо Тодоров – юрист,

Да проведе индивидуално събеседване с кандидатите на 20.03.2023 г. от 10:00 ч., като:

  1. Оценява професионалната подготовка, комуникативните способности и други умения и компетенции (социални, организационни, компютърни, езикови и др.) на съответния кандидат.
  2. Оценката от проведеното събеседване с кандидатите се формира по шестобалната система, като най-високата оценка е отличен (6). Кандидат, който получи средна обща оценка от членовете на комисията от събеседване по-ниска от мн. добър (4,50) се счита за „неиздържал“ конкурса.
  3. Резултатите от конкурса да се обявят в 7-дневен срок след приключване.

За констатациите си, Комисията следва да изготви Протокол.

Спечелили конкурса са онези кандидати, които са получили най-високи оценки, след класиране според окончателния резултат, който е получен при провеждането ва конкурса.

Заповедта да се сведе до знанието на членовете на комисията, за сведение и изпълнение.

 

д-р Панайот Диманов,

изпълнителен директор на МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД