Добре дошли на официалния сайт на ОБЛАСТНА БОЛНИЦА – ГР. ЯМБОЛ

От 130 години в Областната болница на гр. Ямбол се приемат, лекуват и  обгрижват пациенти с различни заболявания. В центъра на ежедневните ни дейности са човекът и неговите здравни нужди. При средногодишно разкрити 269 болнични легла осигуряваме медицински грижи за близо 14000 стационарно болни и 15000 амбулаторно болни (в  т.ч. през спешно отделение) годишно за 120000 население в областта. Като база за обучение съвместно с висшите училища осигуряваме практическо обучение на студенти и специализанти.

+35946682221
office@mbal-yambol.net
УЛ. „ПАНАЙОТ ХИТОВ“ 30

Проверка на резултати
Последвайте ни!
a

Обучение и специализации

МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол“  АД е база за практическо  обучение на студенти и специализанти

За практическо обучение (учебна практика и преддипломен стаж) на студенти по професионално направление „Медицина“ с  образователно-квалификационна степен „магистър“

За практическо обучение (учебна практика и преддипломен стаж) на студенти по професионално направление „Здравни грижи“ на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалността „Медицинска сестра“ и „Акушерка“

За практическо обучение (учебна практика и преддипломен стаж) на студенти по професионално направление „Здравни грижи“ на образователно-квалификационна степен „професионален  бакалавър“ по специалността „Медицински  лаборант“ и „Рехабилитатор“

За преддипломен стаж на студенти по професионално направление „Обществено здраво“ на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и/или „магистър“ по специалността „Управление на здравни грижи“

За следдипломно обучение на магистър-лекари за придобиване на специалност Вътрешни болести, Гастроентерология, Нефрология, Ендокринология и болести на обмяната, Кардиология, Пневмология и фтизиатрия, Педиатрия, Акушерство и гинекология, Нервни болести, Спешна медицина, Урология, Очни болести, Ушно-носно-гърлени болести, Ортопедия и травматология, Трансфузионна хематология, Хирургия, Съдова хирургия, Анестезиология и интензивно лечение, Инфекциозни болести, Образна диагностика, Кожно-венерически болести, Микробиология, Обща и клинична патология, Неонатология, Психиатрия, Клинична лаборатория, Физикална и рехабилитационна медицина, Съдебна медицина

За следдипломно обучение на магистри с немедицинско образование за придобиване на специалности Микробиология (за биолози) и Клинична химия (за химици, биохимици и биолози)

За следдипломно обучение на лица с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „професионален бакалавър“ от професионално направление „Здравни грижи“ за придобиване на специалност: Анестезиология и интензивни грижи; Операционна и превързочна техника; Болнична хигиена (превенция и контрол на инфекциите)