Добре дошли на официалния сайт на ОБЛАСТНА БОЛНИЦА – ГР. ЯМБОЛ

От 130 години в Областната болница на гр. Ямбол се приемат, лекуват и  обгрижват пациенти с различни заболявания. В центъра на ежедневните ни дейности са човекът и неговите здравни нужди. При средногодишно разкрити 269 болнични легла осигуряваме медицински грижи за близо 14000 стационарно болни и 15000 амбулаторно болни (в  т.ч. през спешно отделение) годишно за 120000 население в областта. Като база за обучение съвместно с висшите училища осигуряваме практическо обучение на студенти и специализанти.

+35946682221
office@mbal-yambol.net
УЛ. „ПАНАЙОТ ХИТОВ“ 30

Проверка на резултати
Последвайте ни!
a

Административни стопански дейности

Финансово-счетоводен отдел

B „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол“ АД  счетоводната отчетност на дружеството се води съгласно изискванията на международните счетоводни стандарти (МСС), в случаите на неприложимост за база се ползват националните счетоводни стандарти (НСС)

Счетоводната политика и аналитичността на сметкоплана позволяват генериране на данни по Единната електронна отчетна форма.

Обявените данни чрез Единната електронна отчетна форма отговарят на ГФО и междинните отчети по Постановление №114 на Министерския съвет от 2010 г. за наблюдение и контрол върху финансовото състояние на държавните предприятия и търговските дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала на дружествата, които те контролират. ( обн. ДВ бр.46 от 2010г.).

Финансовата година започва на 1 януари и приключва на 31 декември на съответната година. Отчитането е чрез  единни форми за отчитане (Единна електронна отчетна форма) на лечебните заведения за болнична помощ с унифицирани кодове за основните показатели и техните съставни елементи, групирани по определени признаци, утвърдени от Министъра на здравеопазването.

Изпълнението и отчитането на показателите се извършва тримесечно.

В лечебното заведение се изготвя годишен финансов отчет, съгласно изискванията на приложимите счетоводни стандарти, и се изпраща ежегодно в Министерство на здравеопазването, придружен с доклад.

Главен счетоводител

Тел.: 046 661 527

Счетоводство

Тел.: 0878 951 363

Човешки ресурси

Тел.: 0878 951 474

Деловодство

Тел.: 0878 951 359

 

Архив и склад

Тел.: 0878 951 379

 

Направление “Информационно осигуряване и контрол”

„МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол“ АД:

  • прилага технологии и системи за събиране и обмен на информация, както и здравноинформационни стандарти.
  • предоставя информация за извършваната медицинска дейност, както и медико-статистическа информация съгласувана с Националния статистически институт.
  • предоставя информация за извършените разходи при осъществяване на дейността си.

В Информационното звено се събира и обработва първична медико-статистическа и финансова информация, обобщават се показатели за лечебното заведение, които Министерството на здравеопазването публикува на официалната си страница в интернет за всяко тримесечие.

Системен администратор

Тел.: 046 682 298/046 682 215

Икономисти статистика

Тел.: 0878 951 388

Звено „Кодиране“

Тел.: 0878 951 398   0878 951 320

 

Направление “Договорни партньори”

„МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол“ АД е възложител на обществени поръчки като търговско дружество по чл. 37, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, собственост на държавата и общините в Ямболска област, с повече от 50 на сто от приходите от държавния бюджет и от бюджета на Националната здравноосигурителна каса.

Обект на обществените поръчки са строителство, доставки на стоки и предоставяне на услуги.

Провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки с предмет строителство или доставка на медицинска или друга апаратура с прогнозна стойност над 70 000 лв. без ДДС, финансирани със собствени средства на лечебното заведение или външно финансиране от фондове, проекти и програми се извършва след получено становище на Принципала в лицето на Министъра на здравеопазването.

В „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол“ се поддържа регистър на сключените договори и възложените обществени поръчки, който на всяко тримесечие се предоставя на министъра на здравеопазването, заедно с отчетите по Единната електронна отчетна форма.

Тел.: 046 682 204     email:  mbal_zop@abv.bg

 

Направление „Стопански дейности”

 

Направление „Поддържане и ремонт на материалната база”

 

Направление „Автотранспорт”

 

Звено за дезинфекция и централно снабдяване със стерилни материали

В звеното за централно снабдяване със стерилни  материали  се извършва обработка и стерилизация на медицинските изделия.

Прилагат се следните стандартизирани методи:

Стерилизация на медицински изделия. Влажна топлина (автоклавиране): БДС – EN  ISO  17665 – 1:2006

Стерилизация на медицински изделия. Етиленов оксид (газова стерилизация): БДС – EN  ISO  11135 – 1:2007

Обработката и стеризилацията на медицински изделия (в т.ч. медицински изделия за многократна употреба) се извършва от квалифициран персонал, в подходящи помещения, подходящо оборудване и информационна система.

Тел.: 046682288/ 046 682 316