Общото събрание на акционерите прие доклада за дейността на МБАЛ „Св. Пантелеймон“ за 2021 г.

Общото събрание на акционерите на Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) „Св. Пантелеймон“ – Ямбол АД прие днес (15 юни 2022 г.) на свое заседание доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2021 г.

В доклада бе отчетено, че пандемията от COVID-19 е факторът, влияещ най-силно върху лечебната дейност, нивото на приходите и разходите на МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол. Регистриран е спад в болничната медицинска помощ за периода януари – декември 2021 г. спрямо нивата преди пандемията. Налице е отлив на пациенти с друга патология и невъзможност на лечебното заведение да осъществява медицинска дейност в пълен обем.

Показателен за това е фактът, че сред извършените през годината хоспитализации най-голям е броят на пациентите с COVID-19 – 1747 (или 17,8% от всички хоспитализирани). Разпределението на останалите хоспитализации е следното: травми и отравяния – 1699 (17,3%), болести на органите на кръвообръщението – 1475 (15%), болести на дихателната система – 909 (9,3%), болести на пикочо-половата система – 774 (7,9%), болести на храносмилателната система – 750 (7,6%), бременност, раждане и послеродов период – 434 (4,4%) и пр.

Нормалната работа на лечебното заведение бе ограничена и затруднена, а в същото време усложнена и оскъпена. Въведените противоепидемични мерки за ограничаване разпространението на инфекцията и навременна грижа и защита на пациентите и персонала доведоха до значително нарастване на разходите за медицински консумативи, дезинфектанти, лични предпазни средства, антигенни тестове, тестове за антитела, PCR-тестове и консумативи към тях.

Въпреки сложната и във финансово отношение година, към 31 декември 2021 г. МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол АД няма просрочени задължения към доставчици.

На заседанието си Общото събрание на акционерите одобри и годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г., заверен от регистрирания одитор. Сред решенията бе и увеличаване на дяловото участие на Община Ямбол в капитала на  МБАЛ „Свети Пантелеймон“ – Ямбол АД с 30 000 (тридесет хиляди) лева.

По предложение на кмета на Община Ямбол, г-н Валентин Ревански, Общински съвет – Ямбол, на свое заседание (на 15 април 2020 г.) приема решение да бъдат предоставени 30 000 лв. за закупуване на апарат за вентилация на МБАЛ „Свети Пантелеймон“ – Ямбол АД. На 19 май 2020 г. Община Ямбол извърши капиталов трансфер на 30 000 лв. в полза на МБАЛ „Свети Пантелеймон“ – Ямбол АД.

МБАЛ „Свети Пантелеймон“ – Ямбол АД закупи реанимационен респиратор и преносим вентилатор на обща стойност 43 200 лв. с ДДС, като дофинансира със собствени средства придобитата медицинска апаратура.

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide