Обявена е нова конкурсна процедура за старша медицинска сестра/лаборант в две отделения

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ.ПАНТЕЛЕЙМОН” – Я М Б О Л“ АД

ул. „Панайот Хитов” 30  тел. 0878951471 факс 046/661 541

„МБАЛ „Св. Пантелеймон” – Ямбол“ АД, на основание чл. 68, ал. 6 от Закона за лечебните заведения, във вр. с чл. 89 и сл. от Кодекса на труда и Заповед № 181/09.05.2022 год. на изпълнителния директор на МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол“ АД

О Б Я В Я В А :

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ЛАБОРАНТ“ НА СЛЕДНИТЕ ОТДЕЛЕНИЯ ПРИ  МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН“ – ЯМБОЛ“ АД:

 • Отделение по пневмология и фтизиатрия;
 • Отделение по трансфузионна хематология.

КОНКУРСИТЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

I. Вид на конкурсите: с участие на кандидати, които работят в дружеството, както и на кандидати, които не работят в дружеството.

II. Начин на провеждане на конкурсите:

 • Защита на идеен проект на тема „Програма за управление и развитие на здравните грижи в Отделение по ……………………” /посочва се отделението, за което се кандидатства/ за период от три години в условия на ограничени финансови и човешки ресурси, криза и изпълнение на медицински стандарт”. Писмената разработка следва да бъде с обем до 10 страници.
 • Индивидуално събеседване с кандидатите. До събеседване се допускат одобрените от предходния етап кандидати.

III. Оценяване:

 • Оценяването ще се извърши на база бал, получен от сумирането на оценката от писмената разработка и оценката от събеседването;
 • Кандидат, който получи средна оценка от членовете на комисията на писмения идеен проект по – ниска от мн. добър 4,50 не се допуска до индивидуално събеседване и се счита за „неиздържал“ конкурса;
 • Кандидат, който получи средна обща оценка от членовете на комисията от защитата на идейния проект и индивидуалното събеседване по – ниска от мн. добър 4,50 се счита за „неиздържал“ конкурса.

IV. Изисквания към кандидате:

 1. Да имат завършено медицинско образование;
 2. Да притежават образователно – квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по специалността „Управление на здравните грижи“;
 3. Да имат не по – малко от 5 години общ трудов стаж на длъжност „медицинска сестра“/„медицински лаборант“;
 4. Да бъде лице в здравословно състояние, позволяващо му да извършва работата на длъжността, за която кандидатства;
 5. Да са членове на БАПЗГ;
 6. Да декларират, че ако спечелят конкурса няма да работят в друго, конкурентно на МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол“ АД, лечебно заведение за болнична помощ до изтичането на договора;
 7. Да не са осъждани с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани.

V. Необходими документи за участие:

 1. Заявление в свободен текст за участие в конкурса;
 2. Автобиография;
 3. Копие от диплом за завършено медицинско образование;
 4. Копие от диплом за висше образование и ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по специалността „Управление на здравните грижи“;
 5. Други документи за придобити специалности, квалификационни курсове, научно звание или степен. Документите за допълнителни квалификации ще се считат за предимство при равни други условия;
 6. Свидетелство за съдимост;
 7. Медицинско свидетелство;
 8. Удостоверение за трудов стаж или копие от трудова книжка;
 9. Удостоверение от Регистъра на РК на БАПЗГ, че кандидатът е член на БАПЗГ;
 10. Препоръки от настояща или последна месторабота – за кандидати, които не работят в дружеството;
 11. Писмен идеен проект по зададената тема до 10 /десет/ страници /А4/;
 12. Декларация по образец за неизвършване на конкурентна дейност.

VI. На кандидатите да се предостави:

 1. Длъжностна характеристика за конкретната длъжност;
 2. Структура, численост и щатно разписание на персонала на отделението за което кандидатстват;
 3. Статистически данни, свързани с дейността на отделението, за което кандидатстват;
 4. Икономически показатели по пера за предходната финансова година на отделението, за което кандидатстват.

VII. Време и място за подаване на документите:

 1. Крайният срок за подаване на документите е 1 /един/ месец от датата на публикуване на обявлението за провеждане на конкурсите.
 2. Документите се подават в отдел „Човешки ресурси“ на МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол“ АД, гр. Ямбол, ул. „Панайот Хитов“ № 30, административна сграда, всеки работен ден от 08:00 часа до 16:30 часа, лично или от упълномощен представител;
 3. Документите се подават в общ запечатан плик, надписан с името на кандидата и отделението, за което кандидатства;
 4. Декларацията за неизвършване на конкурентна дейност се получава от отдел „Човешки ресурси“ на МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол“ АД, гр. Ямбол, ул. „Панайот Хитов“ № 30, административна сграда, всеки работен ден от 08:00 часа до 16:30 часа.

Датата и мястото на провеждане на събеседването ще бъдат съобщени допълнително, чрез публикуване на съобщение на сайта на МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол“ АД – https://mbal-yambol.net

За справки и допълнителна информация: тел. 0878 951 474

 

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide