Доставка на лекарствени средства 2020-2021

„Доставка на лекарствени средства”

за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон-Ямбол“ АД

преписка – 00744-2020-0004

документ Файл за теглене Дата на качване
решение за откриване свали 29.04.2020
обявление свали 29.04.2020
тръжна документация свали 01.05.2020
ЕЕДОП свали 01.05.2020

П О К А Н А

            На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП, Ви уведомяваме, че на 11.06.2020 г. от 10:00 часа ще бъдат отворени и оповестени предлаганите цени в обществена поръчка –

“ Доставка на  Лекарствени средства за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон-Ямбол” АД”открита с Решение № 9 от 29.04.2020 г. на Изп. Директор при МБАЛ „Св. Пантелеймон-Ямбол» АД.

Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

За повече информация може да позвъните на телефон 046/682204 или да погледнете на сайта на болницата www.mbal-yambol.net.

08.06.2020

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

На основание чл. 58, ал. 3 от ППЗОП на 03.07.2020 г. 11.00 часа в малка заседателна зала в гр. Ямбол, ул. „Панайот  Хитов” 30, Административна сграда, комисията в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Доставка на лекарствени средства за нуждите на„МБАЛ „Св. Пантелеймон -Ямбол” АД, открита с Решение №9/29.04.2020 г. на Изп. Директор при „МБАЛ „Св. Пантелеймон”-Ямбол” АД ще проведе публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти с една и съща предложена цена съответно за следните номенклатурни единици от Втора обособена позиция:

Номенклатурна единица № Вътрешен № INN Мярка Лекарствена форма количество
349 33120 Atorvastatin 20 mg. бр. tabl. 300

между „Екофарм” ЕООД и „Медофарма” ЕООД

Номенклатурна единица № Вътрешен № INN Мярка Лекарствена форма количество
494 41424 L-Serine, L-Isoleucine, L-Leucine, L-Lysine monoacetate, L-Methionine, L-Phenylalanine, L-Threonine, L-Tryptophan, L-Valine, L-Alanine, L-Arginine, Glycine, L-Histidine, L-Proline, N-acetyl-L-Cysteine, Acetic acid 99% Hepa 8% 500 ml бр. sol. inf. 30

между „Б. Браун Медикал” ЕООД и „Фьоникс Фарма” ЕООД

Номенклатурна единица № Вътрешен № INN Мярка Лекарствена форма количество
507 41440 Sodium chloride 0,9% + Glucose 5%-500ml, полиетиленова бутилка с двупътен стерилен порт бр. sol.inf. 6000

между „Про Фармация” ЕООД, „Фаркол” АД и „Фьоникс Фарма” ЕООД

Номенклатурна единица № Вътрешен № INN Мярка Лекарствена форма количество
337 28068 Potassium chloride – 0,185 g
Sodium chloride – 1400 g
Sodium bicarbonate – 0,715 g
Macrogol 3350 – 52,50 g
бр. sache 800
419 39101 Etamsylate 125 mg/ml – 2 ml бр. amp. 7000

между „Софарма Трейдинг” АД и „Фьоникс Фарма” ЕООД

 

 

Председател:………………………………

/Д-р Илия Петров Цингов/

30.06.2020
протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП свали 09.07.2020
протоколи цени свали 09.07.2020
протоколи жребий свали 09.07.2020
доклад на комисия свали 09.07.2020
решение за класиране и частично прекратяване свали 09.07.2020
обявление за прекратяване свали 23.07.2020
решение за нов изпълнител и частично прекратяване свали 14.08.2020

 

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide