„Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон-Ямбол” АД“

Диамед ООДМедикъл ИмиджДоставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон-Ямбол” АД

преписка – 00744-2020-0005

документ Файл за теглене Дата на качване
решение за откриване свали 05.05.2020
обявление свали 05.05.2020
тръжна документация свали 08.05.2020
ЕЕДОП свали 08.05.2020

П О К А Н А

 

 

На основание чл. 57, ал.3 от ППЗОП, Ви уведомяваме, че на 18.06.2020 г. от 10.00 часа ще бъдат отворени и оповестени предлаганите цени в обществена поръчка –  „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми  за нуждите на „МБАЛ „Св. Пантелеймон“-Ямбол” открита с Решение № 10 от 05.05.2020 г. на Изп. Директор при „МБАЛ „Св. Пантелеймонˮ-ЯмболˮАД.

Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

За повече информация може да позвъните на телефон 046/682204 или да погледнете на сайта на болницата www.mbal-yambol.net.

15.06.2020
                         На основание чл. 58 от ППЗОП на 09.07.2020 г. 11.00 часа в малка заседателна зала в гр. Ямбол, ул. „Панайот  Хитов” 30, Административна сграда, комисията в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон-Ямбол” АД, открита с Решение №10/05.05.2020 г. на Изп. Директор при МБАЛ «Св. Пантелеймон-Ямбол» АД ще проведе публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти с една и съща предложена цена съответно за:

 

Номер Наименование на реактив/консуматив Мярка Прогнозно количество от мярката за 12 месеца ПРЕДПОЧИТАНА РАЗФАСОВКА:
26-8 Бърз тест за Хламидиен антиген касета 360
26-19 Бърз тест за Campylobacter  касета 1200

 

между “Гамидор България” ООД – гр. София и “Нова Груп Инвестмънт” ООД – гр. Отопени, Румъния

 

Номер Наименование на реактив/консуматив Мярка Прогнозно количество от мярката за 12 месеца ПРЕДПОЧИТАНА РАЗФАСОВКА:
21-26 Покривни стъкла 24/32 мм брой 5000

 

между “Ди Ем Джи Клиник” ЕООД – гр. София, “Нова Груп Инвестмънт” ООД – гр. Отопени, Румъния и “Медицинска Техника Инженеринг” ООД – гр. София

 

Номер Наименование на реактив/консуматив Мярка Прогнозно количество от мярката за 12 месеца ПРЕДПОЧИТАНА РАЗФАСОВКА:
26-25 Бърз тест за influenza A+B/ RSV/ ARV касета 60

 

между “Елта 90М” ООД – гр. София и “Ридаком” ЕООД – гр. София

 

Номер Наименование на реактив/консуматив Мярка Прогнозно количество от мярката за 12 месеца ПРЕДПОЧИТАНА РАЗФАСОВКА:
21-25 Покривни стъкла 24/50 мм брой 5000
22-56 Покривни стъкла брой 5000 опаковка
/100 бр./

 

между “Нова Груп Инвестмънт” ООД – гр. Отопени, Румъния и “Химтекс” ООД  – гр. Димитровград

 

Номер Наименование на реактив/консуматив Мярка Прогнозно количество от мярката за 12 месеца ПРЕДПОЧИТАНА РАЗФАСОВКА:
22-27 Епруветки – прави с тапи – РСø12/75, 4мл прозрачни брой 12000 1х1000бр.

 

между “Оптим Ко” ООД – гр. София и “Медицинска Техника Инженеринг” ООД – гр. София

 

Номер Наименование на реактив/консуматив Мярка Прогнозно количество от мярката за 12 месеца ПРЕДПОЧИТАНА РАЗФАСОВКА:
22-42 Минивакумтайнери с гел брой 20000

 

между “Софарма Трейдинг” АД – гр. София и “Билмед” ЕООД – гр. Варна

 

 

 

 

 

Председател:………………………………

Албена Петкова Фенерска

06.07.2020
протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП свали 20.07.2020
протокол цени свали 20.07.2020
протокол жребий свали 20.07.2020
доклад на комисия свали 20.07.2020
решение за класиране и частично прекратяване свали 20.07.2020
обявление за частично прекратяване свали 10.08.2020

 

Елта 90М ООД

Софарма

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide