Извършване на транспортни услуги за нуждите на „МБАЛ „Св. Пантелеймон – Ямбол“ АД

Обществена поръчка чрез публично състезание за

Извършване на транспортни услуги за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон-Ямбол” АД

преписка – 00744-2020-0003

 

документ Файл за теглене Дата на качване
решение за откриване свали 29.01.2020
обявление свали 29.01.2020
тръжна документация свали 29.01.2020
ЕЕДОП свали 29.01.2020

П О К А Н А

На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП, Ви уведомяваме, че на 25.02.2020 г. от 11.00 часа ще бъдат отворени и оповестени предлаганите цени в обществена поръчка –

“ Извършване на транспортни услуги за нуждите на „МБАЛ „Св. Пантелеймон”-Ямбол” АД”открита с Решение № 3 от 29.01.2020 г. на Изп. Директор при «МБАЛ „Св. Пантелеймон»-Ямбол» АД.

Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

За повече информация може да позвъните на телефон 046/682204 или да погледнете на сайта на болницата www.mbal-yambol.net.

20.02.2020
протокол на комисия

предварителен протокол

протокол цени

свали

свали

свали

25.02.2020

25.02.2020

25.02.2020

решение за класиране свали 25.02.2020
договор с Гроздев Травъл 2 ЕООД свали 13.04.2020
обявление за сключен договор свали 13.04.2020

 

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide