Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова рентгенова тръба за компютърен томограф, модел PHILIPS BRILLIANCE CT6 за нуждите на МБАЛ „Свети Пантелеймон – Ямбол“ АД

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова рентгенова тръба за компютърен томограф, модел PHILIPS BRILLIANCE CT6 за нуждите на МБАЛ „Свети Пантелеймон – Ямбол“ АД

преписка – 00744-2020-0002

документ Файл за теглене Дата на качване
решение за откриване свали 15.01.2020
обявление свали 15.01.2020
тръжна документация свали 15.01.2020
ЕЕДОП свали 15.01.2020
протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП свали 06.02.2020
П О К А Н А

На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП, Ви уведомяваме, че на 14.02.2020 г. от 11.00 часа ще бъдат отворени и оповестени предлаганите цени в обществена поръчка с предмет –  “ Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова рентгенова тръба за компютърен томограф, модел PHILIPS BRILLIANCE CT6 за нуждите на „МБАЛ „Св. Пантелеймон”-Ямбол” АД”открита с Решение № 2 от 15.01.2020 г. на Изп. Директор при «МБАЛ „Св. Пантелеймон»-Ямбол» АД.

Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

За повече информация може да позвъните на телефон 046/682204 или да погледнете на сайта на болницата www.mbal-yambol.net.

11.02.2020
протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП свали 05.03.2020
Протокол цени свали 05.03.2020
Протокол на комисия свали 05.03.2020
Решение за класиране на участниците свали 05.03.2020
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide