Периодична доставка на ваучери за храна, доставка на тонизиращи и ободряващи напитки за болничния персонал и доставка на подкрепително-тонизиращи храни и напитки за кръводарители

ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА, ДОСТАВКА НА ТОНИЗИРАЩИ И ОБОДРЯВАЩИ НАПИТКИ ЗА БОЛНИЧНИЯ ПЕРСОНАЛ И ДОСТАВКА НА ПОДКРЕПИТЕЛНО-ТОНИЗИРАЩИ ХРАНИ И НАПИТКИ ЗА КРЪВОДАРИТЕЛИ

преписка – 00744-2020-0001

документ

Файл за теглене Дата на качване
решение за откриване свали 08.01.2020
обявление свали 08.01.2020
тръжна документация свали 08.01.2020
ЕЕДОП свали 08.01.2020
Предварителен протокол свали 31.01.2020

П О К А Н А

 

 

На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП, Ви уведомяваме, че на 10.03.2020 г. от 11:00 часа ще бъдат отворени и оповестени предлаганите цени в обществена поръчка –

“ ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА, ДОСТАВКА НА ТОНИЗИРАЩИ И ОБОДРЯВАЩИ НАПИТКИ ЗА БОЛНИЧНИЯ ПЕРСОНАЛ И ДОСТАВКА НА ПОДКРЕПИТЕЛНО-ТОНИЗИРАЩИ ХРАНИ И НАПИТКИ ЗА КРЪВОДАРИТЕЛИ» за нуждите на „МБАЛ „Св. Пантелеймон”-Ямбол” АД”открита с Решение № 1 от 08.01.2020 г. на Изп. Директор при «МБАЛ „Св. Пантелеймон»-Ямбол» АД.

Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

За повече информация може да позвъните на телефон 046/682204 или да погледнете на сайта на болницата www.mbal-yambol.net.

05.03.2020
протокол отваряне на ценови предложения свали 12.03.2020
На основание чл. 58 от ППЗОП на 17.03.2020 г. 11.00 часа в малка заседателна зала в гр. Ямбол, ул. „Панайот  Хитов” 30, Административна сграда, комисията в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Периодична доставка на ваучери за храна, доставка на тонизиращи и ободряващи напитки за болничния персонал и доставка на подкрепително-тонизиращи храни и напитки за кръводарители, открита с решение №1 от 08.01.2020 г. и публикувано обявление на сайта на АОП 953045 на 08.01.2020 г. , ще проведе публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти с един и същ процент надценка в процент от общата номинална стойност за отпечатването и доставянето на ваучерите по първа обособена позиция – Периодична доставка на ваучери за храна по Наредба №11/21.12.2005г. на МТСП И МЗ

участници в жребия:

«Содексо Пасс България» ЕООД – 0,27%

„Български пощи” ЕАД – 0,27%

12.03.2020
протокол жребий свали 17.03.2020
протокол на комисия свали 17.03.2020
решение за класиране свали 17.03.2020
обявление за частично прекратяване свали 04.05.2020
обявление за сключен договор

договор със Странджата БГ ЕООД

обявление за сключен договор

договор със Содексо пасс България ЕООД

свали

свали

свали

свали

08.05.2020

08.05.2020

02.06.2020

02.06.2020

 

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide