ул. Панайот Хитов 30, 8600гр. Ямбол, +359 46 682 261
mbal.yambol@gmail.com     
ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА, ДОСТАВКА НА ТОНИЗИРАЩИ И ОБОДРЯВАЩИ НАПИТКИ ЗА БОЛНИЧНИЯ ПЕРСОНАЛ И ДОСТАВКА НА ПОДКРЕПИТЕЛНО-ТОНИЗИРАЩИ ХРАНИ И НАПИТКИ ЗА КРЪВОДАРИТЕЛИ

преписка – 00744-2020-0001

документ

Файл за теглене Дата на качване
решение за откриване свали 08.01.2020
обявление свали 08.01.2020
тръжна документация свали 08.01.2020
ЕЕДОП свали 08.01.2020
Предварителен протокол свали 31.01.2020

П О К А Н А

 

 

На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП, Ви уведомяваме, че на 10.03.2020 г. от 11:00 часа ще бъдат отворени и оповестени предлаганите цени в обществена поръчка –

“ ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА, ДОСТАВКА НА ТОНИЗИРАЩИ И ОБОДРЯВАЩИ НАПИТКИ ЗА БОЛНИЧНИЯ ПЕРСОНАЛ И ДОСТАВКА НА ПОДКРЕПИТЕЛНО-ТОНИЗИРАЩИ ХРАНИ И НАПИТКИ ЗА КРЪВОДАРИТЕЛИ» за нуждите на „МБАЛ „Св. Пантелеймон”-Ямбол” АД”открита с Решение № 1 от 08.01.2020 г. на Изп. Директор при «МБАЛ „Св. Пантелеймон»-Ямбол» АД.

Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

За повече информация може да позвъните на телефон 046/682204 или да погледнете на сайта на болницата www.mbal-yambol.net.

05.03.2020
протокол отваряне на ценови предложения свали 12.03.2020
На основание чл. 58 от ППЗОП на 17.03.2020 г. 11.00 часа в малка заседателна зала в гр. Ямбол, ул. „Панайот  Хитов” 30, Административна сграда, комисията в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Периодична доставка на ваучери за храна, доставка на тонизиращи и ободряващи напитки за болничния персонал и доставка на подкрепително-тонизиращи храни и напитки за кръводарители, открита с решение №1 от 08.01.2020 г. и публикувано обявление на сайта на АОП 953045 на 08.01.2020 г. , ще проведе публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти с един и същ процент надценка в процент от общата номинална стойност за отпечатването и доставянето на ваучерите по първа обособена позиция – Периодична доставка на ваучери за храна по Наредба №11/21.12.2005г. на МТСП И МЗ

участници в жребия:

«Содексо Пасс България» ЕООД – 0,27%

„Български пощи” ЕАД – 0,27%

12.03.2020
протокол жребий свали 17.03.2020
протокол на комисия свали 17.03.2020
решение за класиране свали 17.03.2020

 

Периодична доставка на ваучери за храна, доставка на тонизиращи и ободряващи напитки за болничния персонал и доставка на подкрепително-тонизиращи храни и напитки за кръводарители