Доставка на медицински изделия 2019/2020

Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон-Ямбол” АД

преписка – 00744-2019-0008

документ Файл за теглене Дата на качване
решение за откриване свали 17.12.2019
обявление свали 17.12.2019
тръжна документация свали 20.12.2019
ЕЕДОП свали 20.12.2019

П О К А Н А

На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП, Ви уведомяваме, че на 23.01.2020 г. от 10.00 часа ще бъдат отворени и оповестени предлаганите цени в обществена поръчка –

“ Доставка на медицински изделия за нуждите на „МБАЛ „Св. Пантелеймон”-Ямбол” АД”открита с Решение № 21 от 17.12.2019 г. на Изп. Директор при «МБАЛ „Св. Пантелеймон»-Ямбол» АД.

Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

За повече информация може да позвъните на телефон 046/682204 или да погледнете на сайта на болницата www.mbal-yambol.net.

20.01.2020
протокол по чл. 47, ал. 5 от ППЗОП свали 20.01.2020
протокол цени свали 23.01.2020

 

документ Файл за теглене Дата на качване
                   На основание чл. 58 от ППЗОП на 19.02.2020 г. 11.00 часа в малка заседателна зала в гр. Ямбол, ул. „Панайот  Хитов” 30, Административна сграда, комисията в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Доставка на медицински изделия за нуждите на „МБАЛ „Св. Пантелеймон”-Ямбол” АД, открита с Решение № 21/17.12.2019 г. на Изп. Директор при „МБАЛ „Св. Пантелеймон”-Ямбол” АД и публикувано обявление на сайта на АОП 949877 на 20.12.2019г. ще проведе публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти с една и съща предложена цена съответно за:

 

Код материал Наименование на медицинското изделие Мярка Прогнозно количество за една година от мярката
13-1 Паклитаксел излъчващ РТА балон катетър. Медикамент / Покритие: Паклитаксел (3μg/mm²) / шеллак; съвместим с водач 0,014“, Материал на балон: Polyamide/Nylon; OTW коаксиален дизайн Диаметър на шафт: Просимално 3.8F, Медиално: 3.8F, Дистално 3.1F; Полезна дължина: 120/150 mm; Хидрофилно покритие на дистална част; Сгъване на балон: 2-кратно за 2.00mm, 3-кратно за размери от 2.50 д- 4.00mm.
Дължина: 40/80/120/150mm; Диаметър: 2.00/2.50/3.00/3.50/4.00mm.
или еквивалентно
брой 5
13-2 Паклитаксел излъчващ РТА балон катетър. Медикамент / Покритие: Паклитаксел (3μg/mm²) / шеллак; съвместим с водач 0,035“, Материал на балон: Polyamide/Nylon; Билуменен OTW дизайн Диаметър на шафт: Полезна дължина: 80/135 mm; Хидрофилно покритие на дистална част; Сгъване на балон: 4-кратно за 4.00 и 5.00mm, 5-кратно за размери от 6.00mm до 8.00mm. Дължина: 20/40/60/80/100/120/150mm; Диаметър: 4.00/5.00/6.00/7.00/8.00mm.
или еквивалентно
брой 5

 

между Б. Браун Медикал” ЕООД и «ВЕГА МЕДИКАЛ» ЕООД

 

Код материал Наименование на медицинското изделие Мярка Прогнозно количество за една година от мярката
14-39 Игла за банки с филтър за частици за аспирация от многодозови флакони или еквивалентно брой 1400

 

между «МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ» ООД и «ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ» ООД

Код материал Наименование на медицинското изделие Мярка Прогнозно количество за една година от мярката
5-6 Саморазтварящ се стент за SFA изработен от нитинол, с дизайн отворена клетка, спирално свързване на клетките, флексибилен, дебелина на страта .0088″, нулево скъсяване,  с рентгенпозотивни GPS танталови маркери в двата края (за дългите стентове-един допълнителен в средата), диаметър от 5мм до 8мм, дължини от 20 до 200 мм, съвместими с водач 0.035 инча, дължина на катетъра до 120см или еквивалентно брой 5
5-8 Саморазтварящ се стент изработен от нитинол, с дизайн отворена клетка,спирално свързване на клетките, с рентгенпозотивни GPS танталови маркери в двата края, диаметър от 6 до 10мм, дължина от 20 до 80мм, 6Fr/0,018“, дължина на катетъра 135см; диаметър от 9 до 14мм, дължина от 20 до 80мм, 6Fr/0,035“, дължина на катетъра 80/120см или еквивалентно брой 10
5-1 Балон излъчващ медикамент за периферна ангиопластика, съвместим с водач 0.035. Диаметър на балона 4,5,6,7,8,9,10,12 мм; дължина 40,60,80,120 и 150мм; номинално налягане 8bar. Дизайн на катетъра OTW, дължина на шафта 40, 80 и 130см. Вид на медикамента – Paclitaxel със съдържание 3.5 микрограма на квадратен милиметър и ексципиент уреа или еквивалентно брой 10
5-2 Балон излъчващ медикамент за периферна ангиопластика, съвместим с водач 0.018. Диметър на балона 4,5,6 и 7 мм; дължина 40,60,80,120мм; номинално налягане 7bar. Дизайн на катетъра OTW, дължина на шафта 90,130 и 150см. Вид на медикамента – Paclitaxel със съдържание 3.5 микрограма на квадратен милиметър и ексципиент уреа или еквивалентно брой 20

 

между Б. Браун Медикал” ЕООД и «РСР» ЕООД

 

Код материал Наименование на медицинското изделие Мярка Прогнозно количество за една година от мярката
1-18 Артерио венозни линии комплекти за апарати „Nikkiso“, да има събирателни торби или еквивалентно комплект 4000

 

между «ЕТРОПАЛ ТРЕЙД» ООД и «КРИСТЪЛКЛИЪР» ООД

 

 

 

Код материал Наименование на медицинското изделие Мярка Прогнозно количество за една година от мярката
14-242 Спринцовка 50 мл без игла за перфузия или еквивалентно брой 2500
14-244 Игли за спринцовки за еднократна употреба 033×13, 045×13, 06×30, 07×30, 08×40, 09×40 или еквивалентно – размер по заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ брой 70000

 

между «СОФАРМА ТРЕЙДИНГ» АД и «ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ» ООД

 

Код материал Наименование на медицинското изделие Мярка Прогнозно количество за една година от мярката
14-85 Марлени компреси, стерилни 7,5х7,5 8д или еквивалентно. опаковка 100
14-208 Адхезивна очна превръзка или еквивалентно брой 700

 

между «ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ» ООД и «ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ» ЕООД

 

Код материал Наименование на медицинското изделие Мярка Прогнозно количество за една година от мярката
6-4 Дакронова, плетена, права  съдова протеза, покрита с колаген и импрегнирана със сребърен ацетат,   / с отделяне до 30-тия ден /, 6мм – 40 см или еквивалентно брой 5
6-5 Дакронова , плетена, права  съдова протеза, покрита с колаген и импрегнирана със сребърен ацетат,   / с отделяне до 30-тия ден /, 7мм – 40 см или еквивалентно брой 5
6-6 Дакронова , плетена, права  съдова протеза, покрита с колаген и импрегнирана със сребърен ацетат,   / с отделяне до 30-тия ден /, 8мм – 40 см или еквивалентно брой 3

 

между «КАРДИО МЕДИКАЛ» ЕООД и Б. Браун Медикал” ЕООД

 

 

Код материал Наименование на медицинското изделие Мярка Прогнозно количество за една година от мярката
14-237 Спринцовка 10 мл без игла – двусъставна или еквивалентно брой 4000

 

между «СОФАРМА ТРЕЙДИНГ» АД и «МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ» ООД

14.02.2020
протокол жребий свали 19.02.2020
доклад и протоколи на комисията свали 02.03.2020
решение за класиране и частично прекратяване свали

свали

02.03.2020
обявление за частично прекратяване

обявление за частично прекратяване

свали

свали

25.03.2020

14.05.2020

решение за повторно класиране и частично прекратяване свали 22.04.2020
обявление за възложена поръчка свали 30.04.2020

 

 

договор

Файл за теглене Дата на качване

Договор с Биомедика България ЕООД

свали 30.04.2020

Договор с Диахем ООД

свали

30.04.2020

Договор с Екос Медика ЕООД

свали

30.04.2020

Договор с Инфомед ЕООД

свали

30.04.2020

Договор с Интергаленика ООД

свали

30.04.2020

Договор с Медицинска Техника Инженеринг ООД

свали

30.04.2020

Договор с Новимед Кардио ЕООД

свали

30.04.2020

Договор с Ортомед Трейдинг ООД

свали

30.04.2020

Договор с Фьоникс Фарма ООД

свали

30.04.2020

Договор с РСР ЕООД

свали

30.04.2020

Договор с Софарма Трейдинг АД

свали

30.04.2020

Договор с Агарта-ЦМ ЕООД

свали

30.04.2020

Договор с Б.Браун Медикал ООД

свали

30.04.2020

Договор с Кристълклиър ООД

свали

30.04.2020

Договор с Хелмед България ЕООД

свали

30.04.2020

Договор с Химтекс ООД

свали

30.04.2020

Договор с Кардио Медикал ЕООД

свали

30.04.2020

Договор с Марвена Диагностика ЕООД

свали

30.04.2020

Договор с Медикард ООД

свали

30.04.2020

Договор с Вега Медикал ЕООД

свали

30.04.2020

Договор с Контакт Медикъл Интернешънъл ООД

свали

30.04.2020

Договор с Електро Мед България ЕООД

свали

30.04.2020

Договор с Елпак Лизинг ЕООД

свали

30.04.2020

Договор с Новомед ООД

свали

30.04.2020

Договор с Истлинк България ООД

свали

30.04.2020

Договор с Капамед ЕООД

свали

30.04.2020

Договор с Кентамед ООД

свали

30.04.2020

Договор с Инфомед ЕООД свали 15.06.2020
Договор с РСР ЕООД свали 15.06.2020
Договор с Медицинска Техника Инженеринг ООД свали 15.06.2020
Договор с Б. Браун Медикал ЕООД свали 15.06.2020
Договор с Химтекс ООД свали 15.06.2020
Истлинк България ООД свали 15.06.2020
ФЬОНИКС Фарма ЕООД свали 18.06.2020
Етропал Трейд ООД свали 29.06.2020
обявление за възложена поръчка свали 15.06.2020
обявление за възложена поръчка свали 18.06.2020
обявление за възложена поръчка свали 29.06.2020
обявление за приключил договор свали 29.04.2021
обявление за приключил договор свали 29.04.2021
обявление за приключил договор свали 29.04.2021
обявление за приключил договор свали 29.04.2021
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide