Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон-Ямбол” АД

преписка - 00744-2019-0008

документ Файл за теглене Дата на качване
решение за откриване свали 17.12.2019
обявление свали 17.12.2019
тръжна документация свали 20.12.2019
ЕЕДОП свали 20.12.2019

П О К А Н А

На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП, Ви уведомяваме, че на 23.01.2020 г. от 10.00 часа ще бъдат отворени и оповестени предлаганите цени в обществена поръчка -

“ Доставка на медицински изделия за нуждите на „МБАЛ „Св. Пантелеймон”-Ямбол” АД”открита с Решение № 21 от 17.12.2019 г. на Изп. Директор при «МБАЛ "Св. Пантелеймон»-Ямбол» АД.

Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

За повече информация може да позвъните на телефон 046/682204 или да погледнете на сайта на болницата www.mbal-yambol.net.

20.01.2020
протокол по чл. 47, ал. 5 от ППЗОП свали 20.01.2020
 
Доставка на медицински изделия 2019/2020