ул. Панайот Хитов 30, 8600гр. Ямбол, +359 46 682 261
mbal.yambol@gmail.com     

Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон-Ямбол” АД

преписка - 00744-2019-0008

документ Файл за теглене Дата на качване
решение за откриване свали 17.12.2019
обявление свали 17.12.2019
тръжна документация свали 20.12.2019
ЕЕДОП свали 20.12.2019

П О К А Н А

На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП, Ви уведомяваме, че на 23.01.2020 г. от 10.00 часа ще бъдат отворени и оповестени предлаганите цени в обществена поръчка -

“ Доставка на медицински изделия за нуждите на „МБАЛ „Св. Пантелеймон”-Ямбол” АД”открита с Решение № 21 от 17.12.2019 г. на Изп. Директор при «МБАЛ "Св. Пантелеймон»-Ямбол» АД.

Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

За повече информация може да позвъните на телефон 046/682204 или да погледнете на сайта на болницата www.mbal-yambol.net.

20.01.2020
протокол по чл. 47, ал. 5 от ППЗОП свали 20.01.2020
протокол цени свали 23.01.2020
 
документ Файл за теглене Дата на качване
                   На основание чл. 58 от ППЗОП на 19.02.2020 г. 11.00 часа в малка заседателна зала в гр. Ямбол, ул. „Панайот  Хитов” 30, Административна сграда, комисията в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Доставка на медицински изделия за нуждите на „МБАЛ „Св. Пантелеймон”-Ямбол” АД, открита с Решение № 21/17.12.2019 г. на Изп. Директор при „МБАЛ „Св. Пантелеймон”-Ямбол” АД и публикувано обявление на сайта на АОП 949877 на 20.12.2019г. ще проведе публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти с една и съща предложена цена съответно за:  
Код материал Наименование на медицинското изделие Мярка Прогнозно количество за една година от мярката
13-1 Паклитаксел излъчващ РТА балон катетър. Медикамент / Покритие: Паклитаксел (3μg/mm²) / шеллак; съвместим с водач 0,014“, Материал на балон: Polyamide/Nylon; OTW коаксиален дизайн Диаметър на шафт: Просимално 3.8F, Медиално: 3.8F, Дистално 3.1F; Полезна дължина: 120/150 mm; Хидрофилно покритие на дистална част; Сгъване на балон: 2-кратно за 2.00mm, 3-кратно за размери от 2.50 д- 4.00mm. Дължина: 40/80/120/150mm; Диаметър: 2.00/2.50/3.00/3.50/4.00mm. или еквивалентно брой 5
13-2 Паклитаксел излъчващ РТА балон катетър. Медикамент / Покритие: Паклитаксел (3μg/mm²) / шеллак; съвместим с водач 0,035“, Материал на балон: Polyamide/Nylon; Билуменен OTW дизайн Диаметър на шафт: Полезна дължина: 80/135 mm; Хидрофилно покритие на дистална част; Сгъване на балон: 4-кратно за 4.00 и 5.00mm, 5-кратно за размери от 6.00mm до 8.00mm. Дължина: 20/40/60/80/100/120/150mm; Диаметър: 4.00/5.00/6.00/7.00/8.00mm. или еквивалентно брой 5
  между Б. Браун Медикал” ЕООД и «ВЕГА МЕДИКАЛ» ЕООД  
Код материал Наименование на медицинското изделие Мярка Прогнозно количество за една година от мярката
14-39 Игла за банки с филтър за частици за аспирация от многодозови флакони или еквивалентно брой 1400
  между «МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ» ООД и «ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ» ООД
Код материал Наименование на медицинското изделие Мярка Прогнозно количество за една година от мярката
5-6 Саморазтварящ се стент за SFA изработен от нитинол, с дизайн отворена клетка, спирално свързване на клетките, флексибилен, дебелина на страта .0088", нулево скъсяване,  с рентгенпозотивни GPS танталови маркери в двата края (за дългите стентове-един допълнителен в средата), диаметър от 5мм до 8мм, дължини от 20 до 200 мм, съвместими с водач 0.035 инча, дължина на катетъра до 120см или еквивалентно брой 5
5-8 Саморазтварящ се стент изработен от нитинол, с дизайн отворена клетка,спирално свързване на клетките, с рентгенпозотивни GPS танталови маркери в двата края, диаметър от 6 до 10мм, дължина от 20 до 80мм, 6Fr/0,018'', дължина на катетъра 135см; диаметър от 9 до 14мм, дължина от 20 до 80мм, 6Fr/0,035'', дължина на катетъра 80/120см или еквивалентно брой 10
5-1 Балон излъчващ медикамент за периферна ангиопластика, съвместим с водач 0.035. Диаметър на балона 4,5,6,7,8,9,10,12 мм; дължина 40,60,80,120 и 150мм; номинално налягане 8bar. Дизайн на катетъра OTW, дължина на шафта 40, 80 и 130см. Вид на медикамента - Paclitaxel със съдържание 3.5 микрограма на квадратен милиметър и ексципиент уреа или еквивалентно брой 10
5-2 Балон излъчващ медикамент за периферна ангиопластика, съвместим с водач 0.018. Диметър на балона 4,5,6 и 7 мм; дължина 40,60,80,120мм; номинално налягане 7bar. Дизайн на катетъра OTW, дължина на шафта 90,130 и 150см. Вид на медикамента - Paclitaxel със съдържание 3.5 микрограма на квадратен милиметър и ексципиент уреа или еквивалентно брой 20
  между Б. Браун Медикал” ЕООД и «РСР» ЕООД  
Код материал Наименование на медицинското изделие Мярка Прогнозно количество за една година от мярката
1-18 Артерио венозни линии комплекти за апарати "Nikkiso", да има събирателни торби или еквивалентно комплект 4000
  между «ЕТРОПАЛ ТРЕЙД» ООД и «КРИСТЪЛКЛИЪР» ООД      
Код материал Наименование на медицинското изделие Мярка Прогнозно количество за една година от мярката
14-242 Спринцовка 50 мл без игла за перфузия или еквивалентно брой 2500
14-244 Игли за спринцовки за еднократна употреба 033x13, 045x13, 06x30, 07x30, 08x40, 09x40 или еквивалентно - размер по заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ брой 70000
  между «СОФАРМА ТРЕЙДИНГ» АД и «ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ» ООД  
Код материал Наименование на медицинското изделие Мярка Прогнозно количество за една година от мярката
14-85 Марлени компреси, стерилни 7,5х7,5 8д или еквивалентно. опаковка 100
14-208 Адхезивна очна превръзка или еквивалентно брой 700
  между «ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ» ООД и «ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ» ЕООД  
Код материал Наименование на медицинското изделие Мярка Прогнозно количество за една година от мярката
6-4 Дакронова, плетена, права  съдова протеза, покрита с колаген и импрегнирана със сребърен ацетат,   / с отделяне до 30-тия ден /, 6мм - 40 см или еквивалентно брой 5
6-5 Дакронова , плетена, права  съдова протеза, покрита с колаген и импрегнирана със сребърен ацетат,   / с отделяне до 30-тия ден /, 7мм - 40 см или еквивалентно брой 5
6-6 Дакронова , плетена, права  съдова протеза, покрита с колаген и импрегнирана със сребърен ацетат,   / с отделяне до 30-тия ден /, 8мм - 40 см или еквивалентно брой 3
  между «КАРДИО МЕДИКАЛ» ЕООД и Б. Браун Медикал” ЕООД    
Код материал Наименование на медицинското изделие Мярка Прогнозно количество за една година от мярката
14-237 Спринцовка 10 мл без игла - двусъставна или еквивалентно брой 4000
  между «СОФАРМА ТРЕЙДИНГ» АД и «МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ» ООД
14.02.2020
протокол жребий свали 19.02.2020
доклад и протоколи на комисията свали 02.03.2020
решение за класиране и частично прекратяване свали свали 02.03.2020
обявление за частично прекратяване обявление за частично прекратяване свали свали 23.03.2020 11.05.2020
решение за повторно класиране и частично прекратяване свали 22.04.2020
обявление за възложена поръчка свали 30.04.2020
 

договор

Файл за теглене Дата на качване

Договор с Биомедика България ЕООД

свали 30.04.2020

Договор с Диахем ООД

свали

30.04.2020

Договор с Екос Медика ЕООД

свали

30.04.2020

Договор с Инфомед ЕООД

свали

30.04.2020

Договор с Интергаленика ООД

свали

30.04.2020

Договор с Медицинска Техника Инженеринг ООД

свали

30.04.2020

Договор с Новимед Кардио ЕООД

свали

30.04.2020

Договор с Ортомед Трейдинг ООД

свали

30.04.2020

Договор с Фьоникс Фарма ООД

свали

30.04.2020

Договор с РСР ЕООД

свали

30.04.2020

Договор с Софарма Трейдинг АД

свали

30.04.2020

Договор с Агарта-ЦМ ЕООД

свали

30.04.2020

Договор с Б.Браун Медикал ООД

свали

30.04.2020

Договор с Кристълклиър ООД

свали

30.04.2020

Договор с Хелмед България ЕООД

свали

30.04.2020

Договор с Химтекс ООД

свали

30.04.2020

Договор с Кардио Медикал ЕООД

свали

30.04.2020

Договор с Марвена Диагностика ЕООД

свали

30.04.2020

Договор с Медикард ООД

свали

30.04.2020

Договор с Вега Медикал ЕООД

свали

30.04.2020

Договор с Контакт Медикъл Интернешънъл ООД

свали

30.04.2020

Договор с Електро Мед България ЕООД

свали

30.04.2020

Договор с Елпак Лизинг ЕООД

свали

30.04.2020

Договор с Новомед ООД

свали

30.04.2020

Договор с Истлинк България ООД

свали

30.04.2020

Договор с Капамед ЕООД

свали

30.04.2020

Договор с Кентамед ООД

свали

30.04.2020

Доставка на медицински изделия 2019/2020