Ценоразпис

Код Наименование на услугата Мярка Цена, заплащана от:
Пациент НЗОК МЗ
2001 Входна такса –  район МБАЛ бр. 1.00
2002 Ксерокопие на документ за  – за първа страница 5 лева с ДДС, за всяка следваща 1 лв. с ДДС бр.
2003 Транспортиране  с носилка и обслужване на пациент до дома му в рамките на града -20.00 лв , извън населено място – по  1.80 лв./км.,но не по-малко от 20.00 лв. км. 1.8
2005 Служебна бележка, удостоверяваща медицински обстоятелства бр. 10.00
2007 Обслужване  шофьор при транспорт на пациент бр. 100.00
2008 Обслужване от медицински специалист по време на транспортиране по желание на пациента бр. 150.00
2009 Извършване на тоалет и обличане  на труп по желание на близките бр. 30.00
2010 Съхранение на труп в хладилна камера за 24 h ден 48.00
2012 Заплащане на болнична медицинска помощ за един леглоден в отделение  с терапевтичен профил. ден 110.00
2013 Заплащане на болнична медицинска помощ за един леглоден в отделение  с хирургичен профил. ден 230.00
2014 Заплащане на болнична медицинска помощ за един леглоден в ОФРМ. ден 120.00
2015 Продажба на омекотена вода л. 0.60
2017 Заверка на медицинско за носене на оръжие бр. 20.00
2018 Служебна бележка, удостоверяваща медицински обстоятелства , свързани с психиатричен статус бр. 10.00
2019 Осигуряване на лекарствени средства – упойващи вещества за друго ЛЗ – по договор бр. 180.00
2020 Потребителска такса, която задължително осигурените лица в НЗОК заплащат за всеки ден болнично лечение в МБАЛ „Свети Пантелеймон“ АД – гр.Ямбол , но не повече от 10 дни годишно. ден 5.80
2021 Осигуряване на самостоятелна стая по желание на пациента/за леглоден/ ден 15.00
2025 Оказване на здравни грижи по избор на пациента – за леглоден ден 90.00
2026 Такса придружител за 1 ден – хотелска част ден 7.00
2027 Такса придружител за 1 ден – хотелска част и храна ден 12.00
2028 Наем на гаражна клетка за   месец месец 50.00
2030 Административна месечна такса за придобиване на специалност съгл.чл.13 от Наредба №1/22.01.2015 г. месец 120.00
2031 Административна такса за придобиване на специалност (за всички акредитирани клинични специалности) на чуждестранни специализанти от страни, които не са членки на ЕС, на др. държави от Европейското икономическо пространство и на Швейцария(месечно) месец 400.00
2033 Присъствие на баща при раждане бр. 50.00
2034 Такса за ползване на голямата заседателна зала бр. 100.00
2035 Такса придружител за 1 ден в Инфекциозно отд. – хотелска част и храна ден 7.00
2043 Дейност по съхранение и предаване на опасни медицински отпадъци кг. 7.20
2052 Стерилизиране на барабани – МАЛКИ бр. 8.40
2053 Стерилизиране на барабани – СРЕДНИ бр. 12.00
2054 Стерилизиране на барабани – ГОЛЕМИ бр. 24.00
2057 Избор на екип по желание на пациента за извършване на конкретна интервенция, манипулация или др.  Специфична част от диагностично-лечебния процес по съответната Клинична пътека /Амбулаторна процедура бр. 700.00
2058 Избор на лекар по желание на пациента за извършване на конкретна интервенция, манипулация или др. специфична част от диагностично-лечебния процес по съответната Клинична пътека /Амбулаторна процедура бр. 300.00
2063 Такса придружител – дневен кетъринг ден 5.00
2065 Разглеждане на документи и договори  за провеждане на клинични проучвания в“ МБАЛ“Свети Пантелеймон“ – Ямбол “ АД със срок 10 работни дни бр. 1200.00
2066 Самостоятелен сестрински пост – 8 лв. на час, но не повече от 50 лв. за денонощие час 8.00
2067 Допълнителен помощен персонал – 5 лв. на час, но не повече от 30 лв. за денонощие час 5.00
2068 Разглеждане на документи за промени в обстоятелствата  на вече сключени договори за провеждане на клинични проучвания в „МБАЛ“Свети Пантелеймон“-Ямбол“ АД бр. 480.00
2069 Такса „Експресно разглеждане на договори за провеждане на клинични проучвания в „МБАЛ“Свети Пантелеймон“- Ямбол“ АД“ Ямбол със срок 3 работни дни бр. 2400.00
2070 Еднократна годишна такса  за съхранение на медикаменти, свързани с клиничните изпитвания, както и за приготвяне и/или подготовка на медикаменти. бр. 1200.00
Амбулаторна и домашна помощ
1 Преглед в амбулатория бр. 25.00
2 Вторичен преглед в амбулатория бр. 12.50
3 Преглед в дома на пациента бр. 40.00
4 Медицинска консултация по хранене и диетика/първичен преглед/ бр. 20.00
5 Медицинска консултация по хранене и диетика/вторичен преглед/ бр. 10.00
6 Разработване на индивидуални хранителни режими бр. 20.00
7 Поставяне на назогастрална сонда бр. 30.00
8 Венозен катетър/централен/ бр. 40.00
9 Венозен катетър /периферен/ бр. 20.00
10 Кръвопреливане вкл. директна проба/първи ден/ бр. 60.00
11 Последващо кръвопреливане , вкл. директна проба/втори и всеки следващ по/ бр. 30.00
12 Отстраняване на кърлеж бр. 10.00
13 Очистителна клизма бр. 20.00
14 Терапевтично овладяване на хипертонична криза бр. 40.00
Издаване на документи
19 Извършване на преценка от ТЕЛК дали здрав.състояние на лице, неосигурено по ЗЗО,позволява явяването му пред разследващите органи или пред органите на съдебната власт,когато се налага яваване пред тези органи през период на временна неработоспособност и из бр. 20.00
20 Медицински документ,изискващ преглед бр. 15.00
21 Медицински документ,неизискващ преглед бр. 8.00
22 Медицински документ – дубликат бр. 10.00
23 Международен сертификат за имунизации бр. 10.00
24 Препис от аутопсионен протокол бр. 12.00
Профилактика
25  УЗД бр. 30.00
26 Акушерско изследване-проследяване на бременна жена вкл.необх.лабораторен минимум бр. 30.00
27 Ултразвуков преглед бр. 30.00
28 Преглед на новородено от лекар извън стационара бр. 40.00
29 Цялостно изследване на здрав.Пълен профилактичен статус с изследвания за изключване на заболявания/съгл.Наредбите /с периодичност според възрастта възрастта бр. 100.00
30 Извършване на имунизация бр. 5.00
31 Пълен статус на органната система/УНГ,Офталмология,ЛЧХ/ бр. 20.00
32 Мониторен запис на плода / кардиотокография/ бр. 30.00
33 УЗИ на фетална морфология-3D със CD запис бр. 50.00
34 Интензивна фототерапия за новородени (за 1 час ) бр. 10.00
35 Превръзка бр. 10.00
36 Превръзка като раница по Дезо или Джилкрист бр. 20.00
37 Голяма шинираща превръзка бр. 30.00
38 Екстензия с тел или пирон бр. 60.00
39 Първична обработка на малки/до 8 см/ и повърхностни рани /засягащи кожа и подкожие/ бр. 20.00
40 Първична обработка на голяма и дълбока рана,засягаща фасции и подлежащи тъкани/без нерви и магистрални съдове/ бр. 40.00
41 Изрязване и шев на малка рана бр. 30.00
42 Инцизия на повърхностни абцеси и флегмони с вземане на материал за посявка бр. 40.00
43 Ексцизия на лигавична киста бр. 20.00
44 Екстирпация на доброкачествени тумори и кисти бр. 80.00
50 Гипсова шинираща превръзка бр. 35.00
51 Циркулярен гипс бр. 40.00
52 Голям циркулярен гипс бр. 35.00
53 Гипс на рамо  ,мишница,бедро и тазов пояс бр. 80.00
54 Циркулярен гипс-сваляне бр. 10.00
61 Мускулна инжекция бр. 5.00
62 Венозна инжекция бр. 10.00
63 Интраартериална инжекция бр. 10.00
64 Интраартикуларна инжекция бр. 15.00
65 Периартикуларна инжекция бр. 10.00
66 Венозна инфузия /10-30 мин/ min. 15.00
67 Венозна инфузия /повече от 30 мин/ min. 20.00
68 Инфузия на цитостатици,повече от 90 мин. min. 30.00
69 Вземане и приготвяне на намазки за цитологично изследване бр. 10.00
70 Вземане на намазки за микробиологично изследване бр. 5.00
71 Поставяне на абокат бр. 7.00
72 Медицински преглед и вземане на биологична проба за лабораторно изследване за наличие на алкохол бр. 36.00
73 Медицински преглед и вземане на биологична проба за лаб.изследване за наличие на наркотични вещества бр. 37.00
76 Пункция на става бр. 30.00
77 Лаваж на става бр. 40.00
78 Ставна биопсия бр. 45.00
79 Кожно-мускулна биопсия бр. 40.00
80 Изотопна синовиортреза бр. 28.00
81 Пункция на лимфни възли и други подобни бр. 20.00
82 Лумбална пункция бр. 20.00
83 Плеврална или перитониална пункция бр. 70.00
84 Пункционна костна биопсия бр. 20.00
85 Пункция на гръдна жлеза,щитовидна жлеза,слюнчена жлеза или тестис-едностранно бр. 10.00
86 Пункция на простата жлеза бр. 20.00
87 Пункция дъгласово пространство бр. 20.00
88 Пункция на пикочен мехур и хидроцеле бр. 10.00
89 Перкутанна пункция на кисти под ехографски контрол бр. 50.00
90 Интерпретиране на тънкоиглена биопсия от лимфни възли,туморни формации и др. бр. 25.00
91 Интерпретация на микроскопско изследване на кръвна диферциална картина бр. 20.00
92 Диагностика,консултация и изграждане на терапевтичен подход за изследване и лечение на болни с хематологични заболявания, с неуточнени синдроми и хематологични параклинични отклонения бр. 30.00
93 Провеждане на цитостатична програма-инжекция или инфузия на антинеопластичен агент/парентерална инфузия с цитостатични препарати по терапевтична схема бр. 30.00
94 Заместителна терапия с кръв и кръвни продукти при хематологични заболявания и /или секундерни състояния / бр. 40.00
95 Изграждане на терапевтичен подход за антибактериална, антивирусна и антимикотична терапия при болни с тежки усложнения, свързани  с основни хематологични заболявания или съпровождащи състояния бр. 30.00
96 Диагностика и изграждане на терапевтичен подход за лечение на болни с II – III степен ХБН в преддиализен период бр. 30.00
97 Обучение на болни с II-III степен ХБН  в преддиализен период бр. 20.00
98 Обучение на пациенти и близки от захарен диабет извън тези с кетоацидоза или хипогликемия в Диабетен център от обучен персонал със сертификат бр. 20.00
99 Ехография на бъбреци бр. 20.00
110 Епикутанен тест-за всяка проба бр. 5.00
111 Тестове с натриване, скарифициране, надраскване бр. 5.00
112 Интракутанен тест, до 20 бр. за всеки тест бр. 5.00
116 Проктоскопия бр. 20.00
117 Репозиция на пролапс на ректума бр. 20.00
118 Разширяване на сфинктера на правото черво – дигитално бр. 10.00
119 Облитериране /склерозиране/ на хемороиди, отстраняване на полипи на ануса бр. 50.00
120 Лечение на хемороиди с лигатура бр. 30.00
121 Сонография на корема бр. 20.00
122 Сонография на детски череп бр. 20.00
123 Сонография на тестиси бр. 15.00
125 Повърхностна анестезия на дълбоки части на носа и други подобни бр. 10.00
126 Повърхностна анестезия на ларинкс бр. 10.00
127 Инфилтрационна анестезия бр. 15.00
128 Проводна анестезия на периферен нерв бр. 15.00
129 Проводна анестезия на пръст бр. 10.00
130 Проводна анестезия  в основата на черепа или ретробуларна анестезия бр. 30.00
131 Блокада на лумбален страничен ствол и ганглион стелатум бр. 30.00
132 Плексуална аналгезия бр. 30.00
133 Плексуална аналгезия- на 2 или повече плексуса бр. 40.00
134 Плексуална аналгезия с катетър бр. 50.00
135 Плексуална аналгезия с катетър за следваща инжекция бр. 10.00
136 Лумбална паравертебрална аналгезия бр. 20.00
137 Местна инфилтрационна анестезия с ЛИДОКАИН бр. 30.00
138 Ретробулбарен блок  /Очно отделение/ бр. 70. 00
139 Венозна анестезия за операции в Очно, Патологична  бременност, амбулаторни операции в Гинекологично отделение, УНГ и  Урология бр. 50.00
141 Ендотрахеална или спинална анестезия в  УНГ, Гинекологично, Родилно,  Хирургично,  Урологично и Ортопедично отделение бр. 220.00
142 Ендотрахеална или спинална анестезия за операции в Гинекологично или Родилно отделение  / до 20 мин/ бр. 150.00
143 Венозна анестезия за операции в Хирургични, Урологично или Ортопедично отделение бр. 150.00
144 Спинална или ендотрахеална анестезия в Хирургични, Урологично илиОртопедично отделение бр. 200.00
145 Ендотрахеална анестезия за операции в Хирургични,Урологично или Ортопедично отделение бр. 220.00
146 Леглоден в интензивен сектор на ОАИЛ ден 350.00
147 Ендотрахеална анестезия със СЕВОРАН за операции в Хирургични, Урологично или Ортопедично отделение бр. 420.00
148 Избор на анестезиолог за участие в интервенционална процедура-колоноскопия бр. 40.00
149 Апаратна вентилация на болен в ОАИЛ бр. 420.00
150 Венозна анестезия при извършване на диагностични и терапевтични процедури бр. 50.00
151 Избор на анестезиологичен екип бр. 100.00
154 Медицински преглед  и назначение на процедури бр. 25.00
155 Групова лечебна гимнастика бр. 5.00
156 Индивидуална укрепваща гимнастика бр. 7.00
157 Общо укрепваща гимнастика бр. 5.00
158 Аналитична гимнастика бр. 7.00
159 Лечебна гимнастика със специализирани методики бр. 10.00
161 Частичен масаж /крайници,гръб,яка и др./ бр. 15.00
170 Парафинолечебни процедури за апликация бр. 10.00
180 Терапия с високочест.ел.магнитни вълни на поле бр. 5.00
182 Процедури с нискочестотни /средночестотни токове, вкл.електрофореза/ бр. 7.00
183 Електростилиращи /електрогимнастика/  на паретични и хипотрофични мускули бр. 10.00
184 Ултразвук на поле бр. 5.00
186 Облъчване с УВЛ бр. 5.00
188 Облъчвания със солукс и инфрачервени лъчи- биоптрон на поле бр. 5.00
190 Ергометрично –функционално изследване бр. 35.00
191 ЕКГ с по –малко от 12 отвеждания  /без интерпретация/ бр. 8.00
192 ЕКГ с 12 отвеждания  /без интерпретация/ бр. 10.00
193 ЕКГ с най –малко 12 отвеждания  /без интерпретация/ бр. 10.00
194 ЕКГ с натоварване и най-малко 12 отвеждания бр. 30.00
195 Работна ЕКГ проба /Велоергометрия/ бр. 30.00
196 Ехокардиография /ТМ-ЕКГ ендодимензионална/ бр. 25.00
197 Ехокардиография в реално време  двудимензионална бр. 35.00
198 Доплерова ехокардиография, еднодимензионална бр. 30.00
199 Холтер с ЕКГ бр. 30.00
200 Холтер с кръвно налягане бр. 35.00
201 Холтер с ЕКГ и кръвно налягане -комбиниран бр. 40.00
202 Ехографска диагностика на щитовидна жлеза бр. 30.00
207 Пълна експираторна спирография – ФИД бр. 17.00
209 Фибробронхоскопия бр. 100.00
210 Фибробронхоскопия с белодробна биопсия бр. 150.00
211 Ендобронхиална терапия в добавка към един от основните ендоскопски методи /1 сеанс/ бр. 50.00
212 Туберкулинов кожен тест на  Манту бр. 14.00
215 Фиброгастродуоденоскопия бр. 120.00
216 Фиброгастродуоденоскопия + до 5 биопсии бр. 160.00
217 Реканализация при тумор на хранопровода бр. 200.00
218 Стомашно сондиране бр. 20.00
219 Ендоскопска полипектомия бр. 200.00
220 Тънкочревна аспирационна биопсия бр. 200.00
221 Ректороманоскопия бр. 60.00
222 Фибросигмоидоскопия бр. 180.00
223 Фиброколоскопия бр. 300.00
224 Биопсии при изследвания на дебелото черво бр. 30.00
225 Ендоскопска полипектомия до 3 полипа с бримка бр. 300.00
226 Ендоскопска щипкова полипектомия бр. 50.00
229 Лигатура на хемороидален възел бр. 30.00
231 Лапароскопия бр. 100.00
232 Лапароскопия с биопсия бр. 130.00
233 Лапароскопия с целенасочена биопсия и последваща коагулация бр. 120.00
235 Парацентеза при асцит бр. 100.00
236 Абдоминална ехография бр. 40.00
237 Тънкоигленна аспирационна боипсия под ехографски контрол бр. 80.00
238 Алкохолизация и въвеждане на лекарства при тумори под ехографски контрол бр. 180.00
239 Ендомоментна аспирация на кисти и абцеси под ехографски контрол бр. 80.00
240 Дренажни манипулации под ехографски контрол/траен дренаж/ бр. 300.00
241 Поставяне сонда на Блякмор бр. 150.00
242 Ендоскопска хемостаза на кървящи лезии с еднократен инжектор с лекарствен консуматив бр. 150.00
243 Видеогастроскопия бр. 120.00
244 Видеоколоноскопия тотална бр. 250.00
245 Седиране на пациент за ендоскопия с участие на анестезиолог бр. 80.00
246 Хемодиализа / за 1 диализа/ бр. 300.00
247 Пълен неврологичен статус бр. 20.00
248 ЕЕГ без преглед бр. 30.00
249 ЕЕГ с преглед бр. 50.00
250 ЕЕГ на дете до 6 год. бр. 30.00
251 Доплерова сонография на мозъчните съдове бр. 30.00
252 ЕМГ бр. 30.00
253 Дубликат ЕМГ бр. 10.00
260 Криотерапия бр. 10.00
261 Каутеризация на кожата бр. 10.00
262 Премахване или допълнително лечение на плантарна,палмарна субунгвални или параунгвални брадавици/до 5/ бр. 10.00
263 Епилация бр. 20.00
264 Лечение на акне бр. 10.00
265 Химиотерапия на остри кондиломи бр. 10.00
266 Химиохирургия на преканцероза бр. 20.00
267 Химиохирургия на базилон бр. 20.00
268 Диагностична биопсия на кожа на лигавица бр. 20.00
269 Оцветяване на препарат по Грам  за гонококция бр. 10.00
272 Гинекологичен преглед бр. 20.00
273 Поставяне на песар при статична аномалиия на матката бр. 20.00
274 Поставяне на интраутеринен песар /спирала/ бр. 30.00
275 Отстраняване на интраутеринен песар /спирала/  без анестезия бр. 20.00
276 Отстраняване на интраутеринен песар /спирала/ + анестезия бр. 50.00
277 Вземане на  цитонамазка бр. 10.00
278 Инцизия на абсцес бр. 30.00
279 Колпоскопия с прицелна биопсия бр. 30.00
280 Електрокоагулация на порцио бр. 30.00
281 Аборт по желание бр. 80.00
282 Кюретаж на небременна матка под анестезия с хистологично изследване на материала бр. 140.00
285 Определяне на рефракцията със сферични лещи, субективно бр. 20.00
286 Определяне на рефракцията при астегматизъм, субективно бр. 25.00
287 Обективно определяне на рефракцията бр. 15.00
288 Периметрия бр. 20.00
289 Изследване на цветното зрение бр. 10.00
290 Биомикроскопия бр. 15.00
291 Офталмоскопия бр. 15.00
292 Диафамоскопия бр. 20.00
293 Екзолфталмометрия бр. 15.00
294 Тонометрия бр. 11.00
295 Бинокуларно изследване на ретина,вкл.периферия с триогледална леща бр. 25.00
296 Импресионна тонометрия бр. 10.00
297 Апланационна тонометрия бр. 10.00
298 Проследяване на вътреочно налягане /минимално 4 изследвания /тонометрия/ бр. 20.00
299 А-scan на око и орбита бр. 30.00
300 Отстраняване на чужди тела от конюктивата, епилация на мигли бр. 20.00
301 Отстраняване на чужди тела от роговица на милиум от клепач на калцификати от конюктивата бр. 30.00
302 Отстраняване на чужди тела от роговицата, промивка на конюктивния сак бр. 30.00
303 Отстраняване на шевове от корнея и склера бр. 30.00
304 Отстраняване на тумор от конюктива или клепач / вкл.халацион/ бр. 100.00
305 Сондиране на стеноза на слъзните пътища бр. 30.00
306 Пластична корекция на ектропиум, ентропиум, трихиазиз или дистрихиазис бр. 200.00
307 Операция за конюктивални сраствания /симблефарон/ бр. 200.00
308 Операция на птеригиум бр. 200.00
309 Шев на роговица, склера или клепач при перфоративни наранявания бр. 300.00
310 Субконюктивна инжекция бр. 10.00
311 Медикаментозно тоширане бр. 20.00
314 Ултразвуково изследване на очна ябълка, вкл.биометрия бр. 30.00
315 Двойни образи бр. 25.00
316 Очен преглед-пълно изследване на едно око бр. 30.00
317 Анализ на движение на очите /9 посоки/ с графика бр. 20.00
318 Избор и напасване на изкуствено око или очна люспа бр. 20.00
319 Отстраняване на кожни конци бр. 20.00
328 Спиране на кръвотечение от носа по неоперативен път бр. 30.00
329 Каутеризация във вътрешността на носа – по сеанс бр. 30.00
330 Предна тампонада на носа бр. 20.00
331 Предна и задна тампонада на носа бр. 50.00
332 Неоперативно отстраняване на чужди тела от носа бр. 30.00
333 Оперативно отстраняване на чужди тела от носа бр. 100.00
334 Ендоскопия на носни кухини или фаринкс бр. 30.00
335 Оперативна намеса в носа /фрактури,каустика,пробна ексцизия на конхи/ бр. 150.00
336 Частично или пълно отстраняване на носна конха бр. 35.00
337 Отстраняване на полипи от носа бр. 200.00
338 Отваряне на абцес на носната преграда бр. 50.00
339 Резекция на носната преграда бр. 150.00
340 Пластика на носния септум и на меките части бр. 200.00
341 Закрита репозиция при фрактури на носните кости бр. 150.00
342 Сонография на околоносни синуси бр. 40.00
343 Пункция и /или промивка на максиларен синус бр. 40.00
344 Промивка на максиларен или фронтален синус бр. 40.00
345 Аспирация на съдържимото на околоносни кухини бр. 30.00
350 Отстраняване на чужди тела от устната кухина или гърлото бр. 35.00
351 Френулотомия при къс френули на  устната  кухина  и езика бр. 30.00
352 Отваряне  на абцес на езика бр. 45.00
353 Сондиране или бужиране на канал на паротидна или субмандибуларна жлеза бр. 30.00
354 Оперативно отстраняване на слюнчени камъни бр. 40.00
355 Отваряне на перитонзиларен абцес бр. 40.00
356 Вторично отваряне на перитонзиларен абцес бр. 20.00
357 Едностранна тонзилектомия бр. 200.00
358 Двустранна тонзилектомия бр. 300.00
359 Аденотомия бр. 200.00
360 Директна ларингоскопия бр. 45.00
361 Отстраняване на чужди тела от ларинкса бр. 100.00
362 Пробна ексцизия от ларинкса бр. 200.00
363 Отстраняване на полипи от ларинкса бр. 250.00
364 Микрохирургия на ларинкса-биопсии, оток на Рейнке, доброкачествени образования бр. 350.00
365 Трахеостомия бр. 80.00
366 Смяна на ендотрахеолна канюла, тоалет на трахеостома – неоперативно бр. 25.00
367 Оперативна намеса за коригиране на съществуваща трахеостома бр. 30.00
368 Ендобронхиално лечение през мек катетър бр. 45.00
369 Затваряне на трахеостома бр. 30.00
370 Изследване на говора бр. 45.00
371 Изследване на гласа бр. 40.00
375 Отстраняване на церумен бр. 30.00
376 Отстраняване на чужди тела от слуховия канал или тъпанчевата кухина бр. 35.00
377 Поставяне на мед. обеци бр. 20.00
378 Инцизия на фурункул в слуховия проход бр. 30.00
379 Операция на външния слухов проход бр. 30.00
380 Отстраняване на полипи от слуховия проход и тъпанчевата кухина бр. 100.00
381 Бинокулярна микроскопия на тъпанче или кухината на средното ухо бр. 50.00
382 Контролирана под налягане инсуфлация на Евстахиеви тръби бр. 50.00
383 Парацентеза бр. 50.00
384 Дренаж на кухината на  средното ухо бр. 50.00
385 Поставяне на медикаменти в кухината на средното ухо бр. 20.00
386 Мирингопластика откъм слуховия проход бр. 150.00
387 Пластика на ушната мида бр. 300.00
388 Корекция на формата  и големината на ушната мида бр. 350.00
389 Изследване на равновесието бр. 50.00
390 Ротаторно и калорично изследване на равновесието – пълно бр. 30.00
391 УНГ-преглед, аудиометрично изследване и издаване на мед.протокол за слухов апарат. бр. 15.00
392 Изследване чрез определяне на прага на звука – аудиометрия, двустранно бр. 30.00
393 Аудиометрия на дете до 10 год. бр. 30.00
394 Синозоноскопия бр. 35.00
395 Отоневрологично изследване бр. 50.00
400 Дилатация на мъжка уретра бр. 30.00
401 Отстраняване на чужди тела от мъжка уретра бр. 40.00
402 Катетеризиране на пикочен мехур бр. 25.00
403 Поставяне на временен или постоянен катетър на мъж или дете до 14 год. бр. 25.00
404 Поставяне на временен или постоянен катетър на жена бр. 25.00
405 Промивка или инстилация през поставен катетър бр. 20.00
406 Безкръвно отстраняване на парафимоза бр. 30.00
407 Оперативно отстраняване на парафимоза бр. 50.00
408 Операция за фимоза бр. 80.00
409 Дирекционално изследване със сонография на съдове на пениса , вкл.впръскване на вазоактивни медикаменти бр. 30.00
410 Масаж на простата бр. 30.00
411 Цистоскопия бр. 60.00
412 Сондиране на уретер  с промивка на бъбречно легенче и инсталиране на субстанция при мъж бр. 100.00
413 Сондиране на уретер  с промивка на бъбречно легенче и инсталиране на субстанция при жена бр. 100.00
414 Поставяне, смяна или снемане на постоянна протеза бр. 40.00
416 Екстракция на камъни от уретри чрез примка добавка към № 1,2 бр. 30.00
417 Смяна на катетъра на фистула на пикочен мехур или бъбрек бр. 70.00
418 Инцизия на абцес на скротум без отваряне на вътрешни обвивки бр. 50.00
419 Операция на късотемче  /Френулум Бреве/ бр. 80.00
420 Ехография , комплексна на пикочо-отделителния тракт бр. 40.00
421 Цистоскопия с биопсия бр. 100.00
422 Цистоскопия с ретроградна катетеризация на един уретер бр. 70.00
423 Цистоскопия с ретроградна катетеризация на два уретера бр. 100.00
424 Супрапубично перкутанно дрениране на урината /Цистофикс/ бр. 100.00
425 Бужиране /дилатация/ на един уретер бр. 60.00
426 Бужиране /дилатация/ на два уретера бр. 100.00
427 Поставяне на постоянен катетър в „ДЖ“ в един уретер бр. 100.00
428 Поставяне на постоянен катетър в „ДЖ“ в двата уретера бр. 120.00
429 Смяна на катетъра на нефростома бр. 80.00
430 Трансректална ехография на простата бр. 60.00
431 Трансректална биопсия на простата- аспирационна бр. 80.00
432 Трансректална биопсия на простата- пункционна бр. 80.00
433 Пункция на бъбречна киста бр. 120.00
434 Пункционна биопсия на бъбрек бр. 120.00
435 Меатотомия бр. 40.00
436 Коагулация на кондиломи на меатуса бр. 70.00
437 Коагулация на полипи по женската уретра бр. 70.00
438 Вътрешна уретротомия по Отис бр. 100.00
439 Вътрешна оптична уретротомия по Саксе бр. 200.00
450 Първична обработка на рана бр. 20.00
452 Отваряне на абцес на кожата или лигавица, ексцизия на фурункул бр. 30.00
453 Инцизия на флегмон бр. 30.00
454 Обременяваща  дълбока инцизия на фасция и подлежащи тъкани бр. 30.00
458 Екстракция на нокът бр. 20.00
459 Инцизия на подкожен панарициум или паронихия бр. 20.00
460 Инцизия на сухожилен панарициум бр. 40.00
461 Инцизия на флагмон на дланта бр. 40.00
462 Операция на един ганглион на пръст, ръка или крак бр. 100.00
463 Шев на мускули и /или фасции при травми/ бр. 100.00
475 Наместване на фрактура на пръст бр. 80.00
476 Наместване на гривнена, глезенна, карпална, тарзална фрактура бр. 150.00
477 Наместване на фрактура на мишница бр. 150.00
478 Наместване на фрактура на предмишница бр. 150.00
479 Наместване на фрактура на подбедрица бр. 200.00
480 Фиксация на фрактура  паркутанно. Включват се успешни репозиции в един сеанс бр. 250.00
Депозит за външен фиксатор за подбедрица бр. 500.00
482 Наместване на луксация на пръст бр. 80.00
483 Наместване на луксация на долна челюст или палец бр. 80.00
484 Наместване на луксация на ръка или стъпало бр. 100.00
485 Наместване  на луксация на лакът или менискус или сублуксация на главичка на радиус или  става бр. 80.00
486 Наместване на луксация на лакът, рамо или коляно бр. 100.00
487 Шев с реинсерция на връзка или капсула на става на пръст бр. 150.00
488 Шев на ставна капсула на челюст, ръка или скочна става бр. 150.00
489 Фиксиране с тел на малка става бр. 100.00
490 Фиксиране с тел на палец, длан, стъпало бр. 100.00
491 Отстраняване на телта бр. 80.00
492 Екзартикулация на пръст бр. 100.00
493 Малка оперативна интервенция бр. 200.00
494 Средно-тежка оперативна интервенция бр. 450.00
500 Голяма оперативна интервенция бр. 700.00
501 Много голяма оперативна интервенция бр. 850.00
502 Вкарване на интеркостален катетър бр. 70.00
495 Екстирпация на латериална шийна киста или фистула бр. 500.00
496 Екстирпация на  медианна шийна киста или фистула бр. 500.00
497 Отстраняване на чужди тела от ректума бр. 50.00
498 Отваряне на повърхностна анална атрезия бр. 50.00
499 Монуална  репозиция на анален или ректален пролапс бр. 20.00
505 Дренаж на плеврална кухина бр. 100.00
506 Промивка на плеврален дренаж бр. 50.00
507 Венесекция бр. 30.00
508 Лигиране на съдовете на крайниците бр. 40.00
512 Корекция на положението при деформации на ръка или крак бр. 30.00
513 Корекция на положението при вродена луксация на тазобедрената става бр. 40.00
514 Репозиция  и имболизация на изкълчване на глезенна и таразални стави, вкл.ф-ри луксации бр. 150.00
515 Репозиция, перкутанна фиксация и имболизация на изкълчване на глезенна и таразални стави, вкл. ф-ри луксации бр. 300.00
516 Репозиция и имболизация на изкълчване на колянна става бр. 100.00
517 Репозиция и имболизация на изкълчване на тазобедрена става бр. 200.00
518 Репозиция и имболизация на изкълчване на МФС, ПИС,  ДИС бр. 100.00
519 Репозиция, перкутанна фиксация и имобилизация на изкълчване на МФС, ПИС и ДИС бр. 150.00
520 Репозиция и имболизация на изкълчване на гривнена и карпални стави бр. 100.00
521 Репозиция, перкутанна фиксация и имобилизация на изкълчване нагривнена и карпални стави бр. 150.00
522 Репозиция, трансолекрална фиксация и имболизация на изкълчване на лакътна става бр. 150.00
523 Репозиция и имобилизация на изкълчване на раменна става бр. 100.00
524 Репозиция, перкутанна фиксация и имобилизация на изкълчване на акромиоклавикуларна става бр. 200.00
МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
525 Фекална маса бр. 10.00
526 Носен секрет бр. 10.00
527 Изследване на урина за урокултура бр. 8.00
528 Генитална система бр. 15.00
529 Ранев секрет и гной бр. 15.00
530 Гърлен секрет бр. 10.00
531 Храчка и бронхоалвеоларен лаваж бр. 10.00
532 Хемокултура бр. 25.00
533 Изследване за туберкулоза бр. 20.00
534 Ликвор бр. 20.00
535 Антистрептолизинов титър бр. 8.00
536 Ваалер Роз /Ревма фактор/ бр. 8.00
537 ТПХА бр. 8.00
538 БМТ бр. 6.00
539 Хламидии бр. 25.00
540 Инфекциозна мононуклеоза бр. 25.00
541 Изследване за микробва чувствителност бр. 10.00
542 Оцветяване и микроскопска оценка по Грам бр. 7.00
543 Трахеобронхиално дърво бр. 15.00
544 Хепатит А бр. 25.00
545 НВе Аg бр. 25.00
546 Нвcor IgM бр. 25.00
547 Хепатит С бр. 25.00
548 HIV бр. 20.00
549 НBsAg бр. 20.00
550 Лаймска борелиоза бр. 25.00
551 Рубеола бр. 20.00
552 Хеликобактер пилори бр. 20.00
553 CMV бр. 20.00
554 Морбили бр. 25.00
555 Вземане на биологичен материал бр. 4.00
556 Токсоплазмоза бр. 20.00
557 Отделяне на серум бр. 10.00
558 Паротит бр. 25.00
559 Хирургични конци – микробиологична активност бр. 10.00
560 Хирургични конци -стерилност бр. 15.00
561 Ротавирус антиген бр. 15.00
562 Аденовирус антиген бр. 15.00
563 Микоплазма бр. 25.00
564 Легионела от урина бр. 25.00
770 Кампилобактер бр. 20.00
771 Anti HBs Total бр. 25.00
772 Клостридиум дифисиле бр. 25.00
773 Микробно  число на хирургични конци бр. 15.00
774 Инфлуенца А+В бр. 25.00
775 Ушен секрет бр. 15.00
776 Очен секрет бр. 15.00
777 Пунктат бр. 25.00
778 Изследване на анаеробни микроорганизми бр. 25.00
779 Рота и Адено вирус антиген бр. 20.00
780 Норовирус антиген бр. 15.00
781 Астровирус антиген бр. 15.00
782 Изследване за патогенни гъбички бр. 25.00
783 AntiHB cor total бр. 25.00
565 Кр. група и RH-фактор бр. 17.00
566 Определяне на подгрупата на А-АГ бр. 10.00
567 Изследване за ало -АТ бр. 35.00
568 Директен Кумбс бр. 25.00
569 Определяне на Rh фенотип и Kell- AГ бр. 20.00
570 Претрансфузионни тестове за съвместимост бр. 35.00
571 Вземане на венозна кръв – ОТХ бр. 5.00
572 Определяне титър на еритроантитела бр. 21.00
575 Вземане на капилярна кръв бр. 1.50
576 Вземане на венозна кръв бр. 5.00
577 ПКК – автоматично – 8 показателя бр. 5.00
578 ПКК с ДКК – автоматично – 18 показателя бр. 10.00
579 ДКК или морфология на Еr – микроскопски бр. 10.00
581 Ret бр. 5.00
582 CYE бр. 3.00
Хемокоагулация бр.
586 Време на кървене бр. 1.50
587 Време на съсирване бр. 1.50
588 Протромбиново време бр. 5.00
589 Фибриноген бр. 5.00
590 АРТТ (ККВ) бр. 5.00
591 Д-димер бр. 15.00
Клинична химия бр.
595 Глюкоза бр. 3.00
596 Кръвно-захарен профил бр. 10.00
597 Глюкозо-толерантен тест (обременяване с глюкоза) бр. 10.00
598 Урея бр. 4.00
599 Креатинин бр. 4.00
600 Пикочна киселина бр. 4.00
601 Общ холестерол бр. 4.00
602 HDL холестерол бр. 5.00
603 LDL холестерол бр. 4.00
604 Триглицериди бр. 4.00
605 Общ билирубин бр. 4.00
606 Директен билирубин бр. 4.00
607 Общ белтък бр. 4.00
608 Албумин бр. 4.00
609 CRP -С реактевен протеин бр. 10.00
610 Гликиран хемоглобин –  AbA1c бр. 12.00
611 К бр. 5.00
612 Na бр. 5.00
613 Cl бр. 5.00
614 Калций бр. 5.00
615 Фосфор бр. 5.00
616 Магнезий бр. 5.00
617 Йонизиран калций (Ca ++) бр. 5.00
618 Fe  и ЖСК бр. 10.00
619 АсАТ (ГОТ) бр. 5.00
620 AlAT  ( ГПТ) бр. 5.00
621 ГГТ бр. 5.00
622 АФ – алкална фосфатаза бр. 5.00
623 ЛДХ бр. 5.00
624 Алфа – НБДН бр. 4.00
625 КК ( СРК) бр. 8.00
626 КК- МВ бр. 8.00
627 Алфа – амилаза бр. 5.00
628 Холинестераза бр. 10.00
629 Липаза бр. 8.00
630 Ревматоиден фактор- /RF/ бр. 10.00
631 Антистрептолизинов титър /ASO/ бр. 10.00
637 TSH бр. 20.00
638 FT3 бр. 20.00
639 FT4 бр. 20.00
640 FSH бр. 20.00
641 LH бр. 20.00
642 PROG бр. 20.00
643 PROL бр. 20.00
644 Естрадиол бр. 20.00
645 Тестостерон  /Tes/ бр. 20.00
648 PSA бр. 20.00
649 CEA бр. 20.00
650 CA 15-3 бр. 20.00
651 CA 19-9 бр. 20.00
652 CA 125 бр. 20.00
653 AFP бр. 20.00
654 Тропонин / cTni/ – сърдечен маркер бр. 25.00
655 PSA – free бр. 20.00
663 Кръвно – газов анализ / КГА/ бр. 25.00
668 Белтък в урина бр. 1.00
669 Захар в урина бр. 1.00
670 Кетотела в урина бр. 1.00
671 Билирубин в урина бр. 1.00
672 Уробилиноген в урина бр. 1.00
673 Кръв в урина бр. 1.00
674 рН бр. 1.00
675 Относително тегло бр. 1.00
676 Седимент на урина бр. 5.00
677 Количествено изследване на уринен седимент -Adis Webb бр. 5.00
678 Глюкоза – количествено бр. 4.00
679 Белтък – количествено бр. 4.00
680 Белтък на Бенс Джонс бр. 4.00
681 Микроалбумин бр. 15.00
682 Диастаза в урина бр. 5.00
683 Калций в урина бр. 5.00
684 Фосфор в урина бр. 5.00
685 Креатинин в урина бр. 5.00
686 Химичен анализ на бъбречни камъни бр. 10.00
687 Коопрограма бр. 10.00
688 Окултни кръвоизливи бр. 5.00
689 Автоматично хим.изследване на урина – 12 показателя бр. 10.00
712 Томографии бр. 20.00
713 Мамографии бр. 30.00
714 Рентг.графии на челюсти в спец.проекции бр. 20.00
715 Рентг.графия на лицеви кости бр. 20.00
716 Рентг.графия на околоносни синуси бр. 20.00
717 Рентг.графия на спец.центр. на черепа бр. 20.00
718 Рентг.графия на ребра бр. 20.00
719 Рентг.скопия на бял дроб бр. 10.00
720 Рентг.графия на длан и пръсти бр. 20.00
721 Рентг.графия на тазобедрена става бр. 20.00
722 Рентг.графия на бедрена кост бр. 20.00
723 Рентг.графия на  колянна става бр. 20.00
724 Рентг.графия на подбедрица бр. 20.00
725 Рентг.графия на глезенна става бр. 20.00
726 Рентг.графия на стъпало и пръсти бр. 20.00
727 Рентг.графия на скапула бр. 20.00
728 Рентг.графия на раменна става бр. 20.00
729 Рентг.графия на хумерус бр. 20.00
730 Рентг.графия на лакетна става бр. 20.00
731 Рентг.графия на гривнена става бр. 20.00
732 Рентг.графия на череп бр. 20.00
733 Рентг.графия на гръбначни прешлени бр. 20.00
734 Рентг.графия на гръд.кош и бял дроб бр. 20.00
735 Обз.рентг.графия на  сърце и медиастинум бр. 20.00
736 Обз. Рентг.графия на корем бр. 20.00
737 Ренг.графия на таз бр. 20.00
738 Ехогр.диагностика на корем.органи и ретроперитонеум бр. 20.00
739 Рентг.изследване на хранопровод,стомах тънки черва,дванадесетопръстник бр. 30.00
740 Иригография бр. 30.00
741 Хистеросалпингография бр. 30.00
742 Венозна урогография – Екскреторна бр. 30.00
743 Венозна урогография – Инфузна бр. 30.00
744 Ехографска диагностика на млечна жлеза бр. 20.00
745 Ехографска диагностика на повърхностни органи бр. 20.00
746 Предоставяне на пациент на рентгеново и КАТ изследване на електронен носител/диск/ бр. 10.00
747 Предоставяне на пациент на рентгеново и КАТ изследване на рентгенов филм/графия/ бр. 20.00
748 КАТ – главен мозък бр. 120.00
749 КАТ – бял дроб бр. 120.00
750 КАТ – черен дроб бр. 120.00
751 КАТ – панкреас бр. 120.00
752 КАТ – бъбреци бр. 120.00
753 КАТ – малък таз бр. 120.00
754 КАТ – абдомен бр. 120.00
755 Трансфонтанелна ехография бр. 20.00
756 КАТ – L  прешлени бр. 120.00
757 Контраст – КАТ- 50 мл бр. 60.00
758 Контраст – КАТ- 100 мл бр. 120.00
760 Хистологично изследване бр. 40.00
761 Цитологичнo изследване бр. 20.00
762 Аутопсия на труп бр. 350.00
763 Цитонамазка  – скрининг  по договор бр. 10.00
Клинични пътеки
1001 1. Стационарни грижи при бременност с повишен риск бр. 440.00
1002 2. Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск бр. 880.00
1003 3. Оперативни процедури за задържане на бременност бр. 165.00
1004 4.1. Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания до 13 гест. с. включително бр. 187.00
1004 4.2. Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания от 14 гест. с. до 26 г.с. на плода бр. 308.00
1005 5. Раждане бр. 935.00
1006 6. Грижи за здраво новородено дете бр. 290.40
1007 7. Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест бр. 1056.00
1009 9. Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест бр. 1188.00
1016 16. Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение бр. 423.50
1017 17.1  Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания за лица над 18 год. бр. 825.00
1020 20.1  Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания бр. 3649.80
1029 29. Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация бр. 629.20
1033 33. Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения бр. 526.90
1036 36. Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик бр. 847.00
1038 38. Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация бр. 665.50
1039 39. Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 годишна възраст бр. 701.80
1040 40.1 Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст бр. 665.50
1040 40.2 Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст бр. 858.00
1041 41.2 Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години бр. 660.00
1042 42.1 Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години бр. 943.80
1043 43. Бронхоскопски процедури с неголям обем и сложност в пулмологията бр. 338.80
1045 45. Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система бр. 786.50
1047 47.1  Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация бр. 1694.00
1048 48. Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст бр. 924.00
1049 49. Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст бр. 752.40
1050 50.1  Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза бр. 803.00
1051 51.1 Диагностика и лечение  на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза бр. 2530.00
1052 52.1 Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив бр. 1265.00
1053 53.1 Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив бр. 1320.00
1054 54.1  Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) бр. 7700.00
1056 56.1  Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми бр. 550.00
1057 57.1  Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити  при лица над 18 год. бр. 2200.00
1057 57.2  Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица под 18 год. бр. 2640.00
1060 60. Диагностика и лечение на невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък бр. 528.00
1061 61. Диагностика и лечение на мултипленна склероза бр. 715.00
1062 62.1  Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи бр. 440.00
1063 63.1  Лечение на епилептичен статус при лица над 18 год. бр. 660.00
1064 64.1 Миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години бр. 550.00
1065 65.1  Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация бр. 6600.00
1066 66.1  Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация бр. 8800.00
1067 67. Диагностика и лечение на паркинсонова болест бр. 254.10
1068 68.1 Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт при лица над 18 год. бр. 440.00
1069 69.1  Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт бр. 660.00
1070 70.1   Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит при лица над 18 год. бр. 1540.00
1071 71.1  Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво над 18 год. бр. 440.00
1072 72.1  Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт бр. 660.00
1074 74.1  Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума бр. 1012.00
1075 75.1  Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) бр. 1430.00
1076 76.1 Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания бр. 770.00
1078 78.1  Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 година бр. 726.00
1078 78.2  Декомпенсиран захарен диабет при лица под 18 години бр. 805.20
1084 84. Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит бр. 550.00
1087 87.1  Остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години бр. 990.00
1087 87.2  Остра бъбречна недостатъчност при лица под 18 години бр. 1386.00
1088 88.1 Хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години бр. 440.00
1092 92. Диагностика и лечение на тежкопротичащи булозни дерматози бр. 847.00
1093 93. Диагностика и лечение на тежкопротичащи бактериални инфекции на кожата бр. 550.00
1094 94. Диагностика и лечение на тежкопротичащи форми на псориазис – обикновен, артропатичен, пустулозен и еритродермичен бр. 605.00
1096 96. Лечение на кожни прояви при съединително-тъканни заболявания и васкулити бр. 477.40
1097 97. Лечение на сифилис при бременни жени и при малигнени форми (на вторичен и третичен сифилис) с кристален пеницилин бр. 275.00
1098 98. Диагностика и лечение на остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром бр. 818.40
1099 99. Диагностика и лечение на инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги бр. 686.40
1100 100. Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит А и Е бр. 1452.00
1101 101. Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит В, С и D бр. 1685.20
1103 103. Диагностика и лечение на покривни инфекции бр. 602.80
1104 104. Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания – остро протичащи, с усложнения бр. 660.00
1105 105. Диагностика и лечение на вирусни хеморагични трески бр. 1320.00
1106 106.1 Токсоалергични реакции при лица над 18 години бр. 605.00
1106 106.2 Токсоалергични реакции при лица под 18 години бр. 726.00
1107 107. Диагностика и лечение на отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови бр. 907.50
1108 108. Диагностика и лечение на фалоидно гъбно отравяне бр. 2420.00
1111 111. Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст бр. 330.00
1113 113.1  Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип (диагностична) бр. 220.00
1113 113.2 Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни бр. 440.00
1114 114. Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма бр. 2420.00
1115 115.  Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми бр. 2750.00
1123 123. Oперативно лечение на абдоминална аорта, долна празна вена и клоновете им бр. 3850.00
1124 124. Оперативно лечение на хронична съдова недостатъчност във феморо-поплитеалния и аксило-брахиалния сегмент бр. 2110.90
1125 125. Оперативно лечение на клонове на аортната дъга бр. 1879.90
1126 126. Спешни оперативни интервенции без съдова реконструкция при болни със съдови заболявания (тромбектомии, емболектомии, ампутации и симпатектомии) бр. 1210.00
1127 127. Kонсервативно лечение на съдова недостатъчност бр. 572.00
1129 129. Оперативно лечение при варикозна болест и усложненията й бр. 440.00
1130 130. Oперативни процедури върху придатъците на окото с голям обем и сложност бр. 330.00
1131 131. Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност бр. 451.00
1133 133. Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми бр. 300.30
1134 134. Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му бр. 273.90
1137 137. Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с голям обем и сложност бр. 1650.00
1138 138. Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем и сложност бр. 715.00
1139 139. Високотехнологична диагностика при ушно-носно-гърлени болести бр. 495.00
1140 140.1 Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести при лица над 18 год. бр. 165.00
1140 140.2 Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести при лица под 18 год. бр. 198.00
1141 141 Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур бр. 1100.00
1143 143. Трансуретрална простатектомия бр. 1210.00
1144 144. Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения бр. 1210.00
1145 145. Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища бр. 851.40
1146 146. Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система бр. 2750.00
1147 147. Оперативни процедури върху мъжка полова система бр. 660.00
1148 148. Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност бр. 2860.00
1149 149. Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност бр. 1276.00
1150 150. Оперативни процедури при инконтиненция на урината бр. 673.20
1152 152. Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища бр. 572.00
1153 153. Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища бр. 1100.00
1154 154. Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност бр. 2530.00
1155 155. Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност бр. 1045.00
1158 158. Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани бр. 605.00
1160 160. Нерадикално отстраняване на матката бр. 1210.00
1162 162. Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи бр. 847.00
1163 163. Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи бр. 363.00
1164 164. Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената бр. 886.60
1165 165. Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход бр. 506.00
1166 166. Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената бр. 715.00
1169 169. Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок бр. 1650.00
1170 170. Интензивно лечение на интра- и поспартални усложнения, довели до шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването бр. 7480.00
1171 171. Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години бр. 3080.00
1172 172. Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години бр. 5115.00
1173 173. Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години бр. 1958.00
1174 174. Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица под 18 години бр. 2937.00
1175 175. Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години бр. 2860.00
1176 176. Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години бр. 4372.50
1177 177. Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години бр. 1210.00
1178 178. Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица под 18 години бр. 1897.50
1179 179. Оперативни процедури върху апендикс бр. 715.00
1180 180. Хирургични интервенции за затваряне на стома бр. 715.00
1181 181. Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство бр. 550.00
1182 182. Оперативни процедури при хернии бр. 715.00
1183 183. Оперативни процедури при хернии с инкарцерация бр. 770.00
1184 184. Конвенционална холецистектомия бр. 1265.00
1185 185. Лапароскопска холецистектомия бр. 1045.00
1186 186. Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища бр. 2530.00
1187 187. Оперативни процедури върху черен дроб бр. 3685.00
1188 188. Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест бр. 1595.00
1189 189. Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много голям обем и сложност бр. 5445.00
1190 190. Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност бр. 2002.00
1191 191.1 Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години бр. 1100.00
1191 191.2 Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години бр. 1650.00
1192 192. Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции бр. 1320.00
1193 193. Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1 бр. 1430.00
1194 194. Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия бр. 330.00
1195 195. Оперативно лечение при остър перитонит бр. 2420.00
1196 196. Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси бр. 1650.00
1197 197. Консервативно лечение при остри коремни заболявания бр. 825.00
1199 199.1 Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания бр. 605.00
1199 199.2 Лечение на тумори на кожа и лигавици – доброкачествени новообразувания бр. 335.50
1202 202. Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност бр. 880.00
1205 205. Тежка черепно-мозъчна травма – консервативно поведение бр. 1463.00
1208 208. Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми бр. 440.00
1209 209. Хирургично лечение при травма на главата бр. 1157.20
1210 210. Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение бр. 880.00
1216 216. Спешни състояния в гръдната хирургия бр. 605.00
1217 217.1 Оперативни процедури с голям обем и сложност на таза и долния крайник бр. 2255.00
1218 218. Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става бр. 1382.70
1219 219. Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност бр. 1001.00
1220 220. Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност бр. 1100.00
1222 222. Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник бр. 506.00
1225 225. Хирургично лечение в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност бр. 1100.00
1226 226. Оперативно лечение в лицево-челюстната област с голям обем и сложност бр. 775.50
1227 227. Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност бр. 949.30
1228 228. Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията бр. 550.00
1229 229. Консервативно лечение при заболявания на лицево-челюстната област бр. 330.00
1230 230. Оперативно лечение на вродени малформации в лицево-челюстната област бр. 990.00
1235 235. Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване) бр. 550.00
1244 244. Диагностика и лечение на хеморагични диатези. Анемии бр. 627.00
1254 254. Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето бр. 55.00
1256 256. Продължително лечение и ранна рехабилитация след оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност с остатъчни проблеми за здравето бр. 88.00
1257 257. Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи при персистиращо/хронично/вегетативно състояние бр. 110.00
1262 262. Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система бр. 530.20
1263 263. Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система бр. 363.00
1264 264. Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и след оперативни интервенции бр. 530.20
1265 265. Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат бр. 363.00
1999 999. Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура бр. 132.00
Амбулаторни процедури
1270 4  Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и химиотерапия бр. 200.20
1271 11  Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика бр. 100.10
1272 12  Бъбречно-каменна болест: уролитиаза – екстракорпорална литотрипсия бр. 292.60
1273 16  Лечение на тежкопротичащи форми на псориазис бр. 35.20
1274 17  Диагностика и лечение на еритродермии бр. 28.60
1275 18  Оперативни процедури в областта на ушите, носа и гърлото и лицево-челюстната област с малък обем и сложност бр. 275.00
1276 19  Оперативно отстраняване на катаракта бр. 418.00
1277 20  Хирургично лечение на глаукома бр. 429.00
1278 21  Оперативни интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност бр. 165.00
1279 22  Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник бр. 212.30
1280 23  Малки оперативни процедури на таза и долния крайник бр. 281.60
1281 25  Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия бр. 63.80
1282 26  Амбулаторни хирургични процедури бр. 99.00
1283 28  Паравертебрални блокади и блокади на отделни нерви – за лица над 18 години бр. 27.50
1284 34  Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт бр. 132.00
1286 38.1  Определяне  на план на лечение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи  лекарствени продукти по реда на чл.78, ал.2 ЗЗО бр. 24.20
1287 39  Амбулаторно лечение и контрол на гноен хидраденит – за лица над 18 год. бр. 165.00
1288 40  Амбулаторно лечение и контрол на идиопатична белодробна фиброза  хидраденит – за лица над 18 год. бр. 99.00
Медицински изделия
842 Нефростомен пункционен сет, катетър пигтейл от  полиуретан 10.5 FR/28 см, с фуниевиден накрайник; Сетът съдържа: водач твърд, нееластичен, с флексибилен J-връх 1,5 мм, дължина 80 см, от неръждаема стомана с покритие PTFE, диаметър 0,035″; пункционна игла бр. 132.00
843 Нефростомен пункционен сет, катетър пигтейл от  полиуретан с размер – 10.5 FR/30 см  с еднопътно кранче; Сетът съдържа: водач твърд, нееластичен, с флексибилен J-връх 1,5 мм, дължина 80 см, от неръждаема стомана с покритие PTFE, диаметър 0,035″; пункционн бр. 132.00
844 Уретерален стент Дабъл J, отворен/затворен връх или двойно отворен – сет; Размери: 4.7FR, 6FR, 7FR или 8FR; дължина: 24, 26, 28 или 30 см; Материал: полиуретан. Маркировка за точно позициониране, рентгенопозитивен.
Сетът съдържа: Уретерален стент Дабъл J,
бр. 50.40
845 Уретерален стент Дабъл J, отворен/затворен връх или двойно отворен – сет; Размери: 4,7FR, 6FR, 7FR и 8FR; дължина: 24, 26, 28 или 30 см; Материал: полиуретан. Маркировка за точно позициониране, рентгенопозитивен.
Сетът съдържа: Уретерален стент дабъл J, т
бр. 37.20
846 Уретерален стент от полиуретан с  фосфорилхолиново покритие за минимизиране на риска от инфекции и инкрустации, осигуряващ комфорт на пациента  за период  до 6 месеца.Отоворен/отворен тип или отворен/затворен тип – сетът съсдържа стент, бутачка с дължина бр. 85.20
847 Нитинолов екстрактор за камъни и чужди тела тип „HELICAL“.Екстарктора е направен от високоеластичен нитинол и е с разглабяща се дръжка.Кошничката е 4 жична с размери : 2.5 Fr с дължини 90 см или 120 см, с дължина на кошничката 30 см ; 3.0 Fr с дължини 90 бр. 192.00
848 Tрипътен балонен катетър  с много висок дренажен капацитет.Материал-100 % силикон.Тип на катетъра „Dufor“.Дължина на катетра 42 см.Размери на катетъра 16 CH/40 ml, 18CH/50ml, 20CH/60ml, 22CH/70ml, 24CH/80ml. бр. 30.00
849 Tрипътен балонен катетър  с много висок дренажен капацитет.Материал-100 % силикон.Тип на катетъра „Couvelaire“.Дължина на катетра 42 см.Размери на катетъра 16 CH/40 ml, 18CH/50ml, 20CH/60ml, 22CH/70ml, 24CH/80ml. бр. 30.00
850 Tрипътен балонен катетър  с много висок дренажен капацитет.Материал-100 % силикон.Тип на катетъра „Mercier“.Дължина на катетра 42 см.Размери на катетъра 16 CH/40 ml, 18CH/50ml, 20CH/60ml, 22CH/70ml, 24CH/80ml. бр. 30.00
851 Пункционен сет за супрапубичен дренаж с пигтейл катетър.Размери на катетъра : 8 FR, 10 FR, 12 Fr, с дължина 65 см.Сета включва : дренажен катетър, сплит канюла от медицинска стомана  с размери : 3.6 мм., 4.6 мм., 5.6 мм. с дължина 12 см.,скалпел и тапа за бр. 45.60
852 Сет за подмяна за супрапубичен дренаж с пигтейл катетър.Размери на катетъра : 8 FR, 10 FR, 12 FR с дължина 65 см.Сета включва : дренажен катетър, водач с размери 0.038″/100 см. и тапа за катетър. бр. 40.80
841 Биопсична игла съвместима с биопсичен пистолет Moller Medical Blue.Цветово кодирана според размера на иглата, с ехогеничен връх.Биопсичен сектор на иглата за добиване на проба с размер 19 мм., за еднократна употерба.Размери на иглата:14G/дължини :10 см, 1 бр. 24.00
826 „Катетър от полиуретан, дължина 40 см, рентгено-позитивен, навит край със странични отвори, или
Катетър от силикон, дължина 40 см, балон с обем 5 ml, прав край с 2 странични отвора преди и 2 след балона, централен отвор;
Дебелини: Ch 8, 11, и 14 (2.8; 3
бр. 159.72
827 „Катетър от полиуретан, навит перфориран край, или
Катетър от силикон, балон с обем 5 ml и навит перфориран (прав) край;
Дебелини от Ch 10, 12, 15 и 16 (2,9; 4,0; 4,8 и 5,3 мм); /различни размери по заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/ Дължина 65 см, маркировки за дъл
бр. 39.96
822 „Катетър от полиуретан; полирани и силиконизирани повърхности, цветна маркирери за дължината; странични и централен отвори; навити бъбречен и мехурен краища; напълно рентгено-позитивен;
Телен стоманен водач 1,1 (0,6) х 900 mm; Притискаща щипка и др. присп
бр. 40.21
823 „Катетър от полиуретан; полирани и силиконизирани повърхности, цветна маркирери за дължината; странични и централен отвори; навити бъбречен и мехурен краища; напълно рентгено-позитивен;
Телен стоманен водач 1,1 (0,6) х 900 mm; Притискаща щипка и др. присп
бр. 32.70
824 „Катетър от полиуретан; полирани и силиконизирани повърхности, цветна маркирери за дължината; странични и централен отвори; навити бъбречен и мехурен краища; напълно рентгено-позитивен;
Телен стоманен водач 1,1 (0,6) х 900 mm; Притискаща щипка и др. присп
бр. 33.12
825 „Катетър от полиуретан; полирани и силиконизирани повърхности, цветна маркирери за дължината; странични и централен отвори; навити бъбречен и мехурен краища; напълно рентгено-позитивен;
Телен стоманен водач 1,1 (0,6) х 900 mm; Притискаща щипка и др. присп
бр. 37.86
828 Режещ електрод 0.35mm, 30°, за рязане в среда на физиологичен разтвор, цветен код: жълто-синьо/БРИМКА/ бр. 98.40
811 Режещ електрод 0.35mm, 0°, за рязане в среда на физиологичен разтвор, цветен код: жълто-синьо / бр. 98.40
812 Режещ електрод тип „Collins“ бр. 98.40
839 Електрод за коагулация (сфера) в среда на физиологичен разтвор, цветен код: жълто-синьо /ТОПЧЕ/ бр. 98.40
838 Изпаряващ електрод за рязане в среда на физиологичен разтвор, цветен код: жълто-синьо /ГЪБКА/ бр. 120.00
 1748 Еднополюсна протеза с биполарна глава и циментно полирано стебло  модифициран тип “ Чарнли“ с удължен офсет на шийката
КОД НЗОК: M05051010000015
бр. 1120.00 1500.00
1856 Еднополюсна протеза с биполарна глава и циментно полирано стебло  модифициран тип “ Чарнли“ с удължен офсет на шийката
КОД НЗОК: M05051010000015
бр. 2620.00
 1749 Циментна протеза с циментно полирано стебло модифициран тип “ Чарнли“  с удължен  офсет на шийката и циментна капсула
КОД НЗОК: M05051030000045
бр. 1020.00 1560.00
1857 Циментна протеза с циментно полирано стебло модифициран тип “ Чарнли“  с удължен  офсет на шийката и циментна капсула
КОД НЗОК: M05051030000045
бр. 2580.00
 1743 Хибридна протеза със стебло с удължен офсет на шийката с цялостно двойно покритие (вакуумен титаниев плазма-спрей ,покрит с хидроксиапатитна мантия ) с лепена капсула и глава Ø 28  с възможност за безпроблемно преминаване при нужда по време на операция към биполарна глава КОД НЗОК 05052010000024 бр. 1710.00 1560.00
  1808 Хибридна протеза със стебло с удължен офсет на шийката с цялостно двойно покритие (вакуумен титаниев плазма-спрей ,покрит с хидроксиапатитна мантия ) с лепена капсула и глава Ø 28  с възможност за безпроблемно преминаване при нужда по време на операция към биполарна глава КОД НЗОК 05052010000024 бр. 3270.00
 1740 Безциментна протеза със стебло с оребрен дизайн с удължен  офсет на шийката и прес-фит капсула , с цялостно двойно покритие (вакуумен титаниева плазма-спрей ,покрит с хидроксиапатитна мантия ) .
КОД НЗОК: M05053010000009
бр. 3120.00 1080.00
 1851 Безциментна протеза със стебло с оребрен дизайн с удължен  офсет на шийката и прес-фит капсула , с цялостно двойно покритие (вакуумен титаниева плазма-спрей ,покрит с хидроксиапатитна мантия ) .
КОД НЗОК: M05053010000009
бр. 4200.00
1750 Безциментна протеза с оребрено стебло  с удължен  офсет на шийката, включваща безциментна с увеличена подвижност ацетабуларна капсула,  с цялостно двойно покритие (вакуумен титаниева плазма-спрей ,покрит с хидроксиапатитна мантия ).
КОД НЗОК: M05053010000010
бр. 3360.00 1080.00
 1858 Безциментна протеза с оребрено стебло  с удължен  офсет на шийката, включваща безциментна с увеличена подвижност ацетабуларна капсула,  с цялостно двойно покритие (вакуумен титаниева плазма-спрей ,покрит с хидроксиапатитна мантия ).
КОД НЗОК: M05053010000010
бр. 4440.00
1744 Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрена става с ревизионно стебло   (удължен офсет на шийката) с яка и гладка повърхност за циментна фиксация с лепена капсула и глава Ø 28  с възможност за безпроблемно преминаване при нужда по време на операця към биполарната глава КОД НЗОК М05055010000032 бр. 2640.00 1080.00
 1809 Система за ревизионно ендопротезиране на тазобедрена става с ревизионно стебло   (удължен офсет на шийката) с яка и гладка повърхност за циментна фиксация с лепена капсула и глава Ø 28  с възможност за безпроблемно преминаване при нужда по време на операця към биполарната глава КОД НЗОК М05055010000032 бр. 3720.00
1745 Система за колянно ендопротезиране с циментна фиксация,с редуцирано износване на полиетилена.
КОД НЗОК: M05055010000018
бр. 3216.00 1080.00
  1810 Система за колянно ендопротезиране с циментна фиксация,с редуцирано износване на полиетилена.
КОД НЗОК: M05055010000018
бр. 4296.00
 1751 Ревизионна протеза с анатомично модулно стебло и механична пресфит капсула
КОД НЗОК: M05055030000084
бр. 4600.00 1080.00
 1859 Ревизионна протеза с анатомично модулно стебло и механична пресфит капсула
КОД НЗОК: M05055030000084
бр. 5680.00
 1752 Половинка  (уникондилна) колянна ендопротеза
КОД НЗОК: M06061010000014
бр. 0.00 2970.00
1812 Половинка  (уникондилна) колянна ендопротеза
КОД НЗОК: M06061010000014
бр. 2970.00
1747 Система за колянно ендопротезиране с циментна фиксация,с редуцирано износване на полиетилена.
КОД НЗОК: M06061030000026
бр. 1680.00 2700.00
  1813 Система за колянно ендопротезиране с циментна фиксация,с редуцирано износване на полиетилена.
КОД НЗОК: M06061030000026
бр. 4380.00
 1814 Костен цимент среден или нисък вискозитет бр. 135.00
1815 Костен цимент среден вискозитет  с антибиотик бр. 135.00
 1817 Циментен рестриктор бр. 120.00
 1818 Винтове- Титаниеви 5,5 мм бр. 160.00
 1860 Винтове- Титаниеви 6,5 мм бр. 160.00
  1819 Хумерална плака с малка контактна площ с отвор за заключващи / незаключващи винтове и отвор за заключващи / незаключващи компресивни винтове за остеосинтеза бр. 790.00
1820 Заключваща / незаключваща плака за проксимален хумерус бр. 1040.00
  1821 Стандартна реконструктивна заключваща / незаключваща плаказа остеосинтеза бр. 880.00
  1822 заключваща / незаключваща реконструктивна плака за остеосинтеза бр. 940.00
 1823 Тибиална L – образна плака заключваща / незаключващаза остеосинтеза бр. 880.00
 1824 Заключваща / незаключваща плака за пета – лява и дясназа остеосинтеза бр. 948.00
1825 Тибиална Т-плака заключваща / незаключваща за остеосинтеза бр. 880.00
 1826 Метакарпална  ¼ тубуларна плака заключваща / незаключваща за остеосинтеза бр. 880.00
 1853 Анатомична плака за радиус (заключваща) бр. 940.00
 1854 Анатомична плака за радиус-титаниева (заключваща) бр. 1240.00
  1855 Мини плака за дистален радиус титаниева (заключваща) бр. 1080.00
 1827 Дистална бедрена плака заключваща / незаключваща  за остеосинтеза бр. 1370.00
  1828 Проксимална тибиална плака заключваща / незаключваща с ограничен контакт за остеосинтеза бр. 1360.00
 1829  Дистална тибиална плака  заключваща / незаключваща  с ограничен контакт бр. 1380.00
1830 Кондилна плака заключваща / незаключваща  малка контактна площ с отвор за незаключващи винтове и отвор за незаключващи компресивни винтове – лява и дясна за остеосинтеза бр. 1390.00
  1831  Широка права плака заключваща / незаключваща  с ограничен контакт за остеосинтеза бр. 1370.00
 1832 Тясна права плака заключваща / незаключваща  с ограничен контакт за остеосинтеза. бр. 1370.00
  1833   Заключваща тибиална L – плака заключваща / незаключваща  – лява и дясна за остеосинтеза бр. 1350.00
 1834 L – плака 95° заключваща / незаключваща за остеосинтеза бр. 780.00
  1835 L – плака 90° заключваща / незаключваща за остеосинтеза  с ъгъл бр. 780.00
 1836 1/2 тубуларна плака заключваща / незаключваща  за фибула за остеосинтеза бр. 890.00
 1837 Плака за фибула заключваща / незаключваща- подсилена за остеосинтеза бр. 780.00
 1838 Канюлирани винтове Ф7 за бедрена шийка  за остеосинтеза бр. 345.00
  1839 DHS плака за остеосинтеза бр. 1060.00
 1841 DCS плака за остеосинтеза бр. 1060.00
 1842 Киршнерови спици за остеосинтеза бр. 28.00
 1843 Комплект за Вебер  за остеосинтеза бр. 190.00
 1844 Стабилизираща плака за трохантер бр. 720.00
 1845 Прав хумерален титанив пирон къс – ляв и десен,наканюлиран бр. 1780.00
 1846 Дълъг хумерален титаниев пирон неканюлиран бр. 1780.00
 1847 Феморален интрамедуларен застопоряващ канюлиран пирон бр. 1880.00
 1848 Бедрен интрамедуларен реконструктивен къс пирон бр. 1820.00
  1849 Тибиален интрамедуларен титаниев пирон с дистална кривина,солиден(неканюлиран) бр. 1860.00
 1852 Титаниев еластичен пирон бр. 480.00
 1541 Ацетабуларен кейдж бр. 980.00
1474 Комплект солиден, интрамедуларен, заключващ пирон за тибиална фрактура с възможност за комбинирано проксимално заключване в три равнини: под 45°;  90° и 180° чрез 4 бр. заключващи винтове Ø 4,5 мм и дистално чрез 2 бр. винтове Ø 5,0 мм бр. 1584.00
1475 Комплект канюлиран, интрамедуларен, заключващ пирон за фемурална фрактура с възможност за антиградно и ретроградно приложение и заключващ се  проксимално чрез 4 бр. заключващи винтове Ø 5,0 мм и дистално чрез 2 бр. винтове Ø 5,0 мм бр. 1584.00
1476 Комплект солиден, интрамедуларен, заключващ пирон за фемурална фрактура с възможност за антиградно и ретроградно приложение и заключващ се  проксимално чрез 4 бр. заключващи винтове Ø 5,0 мм и дистално чрез 2 бр. винтове Ø 4,5 мм бр. 1584.00
1480 Комплект канюлиран, интрамедуларен, заключващ реконструктивен пирон за трохантерна фрактура със заключване към бедрената шийка с един централен винт, който се застопорява, чрез фиксиращ винт. Дистално заключване на пирона да става с 2 бр. винтове. бр. 1584.00
1482 Заключваща плака за дистална фрактура на тибия; анатомично контурирана                                                                       (комплект със заключващи винтове Ø 3,5 мм) бр. 1380.00
1485 Плака за глезенна фрактура – тип „1/3 семитубуларна“ (комплект с Ø 3,5 мм самонарезни кортикални и Ø 4,5 малеоларни винтове) бр. 660.00
1490 Спонгиозен винт Ø 4,0 мм бр. 24.00
1491 Кортикален винт Ø 4,5 мм бр. 24.00
1493 Еластичен, интрамедуларен, солиден пирон за фрактури на улна, радиус и хумерус. бр. 300.00
1497 Комплект канюлиран, интрамедуларен, заключващ пирон за проксимална и дистална хумерална фрактура с възможност за антиградно и ретроградно приложение и заключване на пирона –  проксимално чрез 4 бр. заключващи винта Ø 3,9 мм и дистално чрез 3 бр. винта Ø 3 бр. 1584.00
1499 Кортикален винт Ø 3,5 мм бр. 24.00
1500 Плака за трохантерна фрактура – тип „DHS“ (комплект с компресивен винт, динамичен болт и Ø 4,5 мм кортикални самонарезни винтове) бр. 980.40
1501 Плака за кондиларна фрактура – тип „DCS“ (комплект с Ø 4,5 мм самонарезни кортикални винтове) бр. 960.00
1502 Плака за кондиларна фрактура – тип „Кондиларна“ (комплект с Ø 4,5 мм самонарезни кортикални и Ø 6,5 спонгиозни винтове) бр. 780.00
1503 Плака за проксимална тибиална фрактура – тип „Г-опорна“ (комплект с Ø 4,5 мм самонарезни кортикални и Ø 6,5 мм спонгиозни винтове) бр. 750.00
1504 Плака за трохантерна фрактура – тип „Г-плака“ (комплект с Ø 4,5 мм кортикални самонарезни винтове) бр. 780.00
1505 Плака за дистална тибиална фрактура – тип „Детелина“ (комплект с Ø 3,5 мм самонарезни кортикални) бр. 750.00
1506 Плака за проксимална тибиална фрактура – тип „Т-опорна“ (комплект с Ø 4,5 мм самонарезни кортикални и Ø 6,5 мм спонгиозни винтове) бр. 750.00
1515 Спонгиозен винт Ø 6,5 мм бр. 24.00
1517 Киршнерова игла бр. 24.00
1529 Комплект канюлиран, интрамедуларен, заключващ пирон за тибиална фрактура с възможност за комбинирано проксимално заключване в три равнини: под 45°;  90° и 180° чрез 4 бр. заключващи винтове Ø 4,5 мм и дистално чрез 2 бр. винтове Ø 5,0 мм бр. 1584.00
1530 Заключваща плака за проксимална хумерална фрактура, анатомично контурирана – тип „Филос“. (комплект с Ø 3,5 мм заключващи винтове) бр. 1380.00
1659 Комплект солиден, интрамедуларен, заключващ пирон за трохантерна фрактура със заключване  към бедрената шийка с един центр.винт. бр. 1380.00
1660 Комплект канюлиран, интрамедуларен, заключващ реконструктивен пирон за трохантерна фрактура със заключване към бедрената шийка с един централен винт, който се застопорява, чрез фиксиращ винт. Дистално заключване на пирона да става с 1 бр. Ø 4,9 мм винт. бр. 1584.00
1661 Комплект канюлиран, интрамедуларен, заключващ реконструктивен пирон за трохантерна фрактура със заключване към бедрената шийка с два винта: централен (компресивен) и антиротационен, с различен диаметър. Дисталното заключване на пирона да става с 2 бр. вин бр. 1380.00
1662 Комплект канюлиран, интрамедуларен, заключващ реконструктивен пирон за фемурална фрактура със заключване към бедрената шийка с един централен винт, който се застопорява, чрез фиксиращ винт. Дистално заключване на пирона да става с 2 бр. винтове. бр. 1584.00
1663 Комплект канюлиран, интрамедуларен, заключващ реконструктивен пирон за фемурална фрактура със заключване към бедрената шийка с два винта: централен (компресивен) и антиротационен, с различен диаметър. Дисталното заключване на пирона да става с 2 бр. винто бр. 1380.00
1664 Заключваща анатомично контурирана плака за фрактура на ключицата.                                                                       (комплект със заключващи винтове Ø 2,7 мм) бр. 1380.00
1665 Заключваща плака за проксимална хумерална фрактура, анатомично контурирана.                                 (комплект с Ø 2,7 мм заключващи и Ø 4,0 мм кортикални винтове) бр. 1800.00
1666 Заключваща плака за медиална фрактура на хумерус, улна и радиус – права, нисък контакт                              (комплект с Ø 3,5 мм заключващи винтове) бр. 840.00
1667 Заключваща плака за медиална фрактура на хумерус, улна и радиус – права, нисък контакт                              (комплект с Ø 2,7 мм заключващи винтове и Ø 4,0 мм кортикални винтове) бр. 1080.00
1668 Заключваща плака за медиална фрактура на хумерус, улна и радиус-права, реконструктивна                                                     (комплект с Ø 3,5 мм заключващи винтове) бр. 840.00
1669 Заключваща плака за медиална фрактура на хумерус, улна и радиус-права, реконструктивна                              (комплект с Ø 2,7 мм заключващи винтове) бр. 1080.00
1670 Заключваща плака за медиална фрактура на хумерус, улна и радиус-права, реконструктивна                              (комплект с Ø 2,7 мм заключващи винтове и Ø 4,0 мм кортикални винтове) бр. 1080.00
1671 Заключваща плака за дистална фрактура на радиус – анатомично контурирана                   (комплект с Ø 3,5 мм заключващи винтове) бр. 840.00
1672 Заключваща плака за дистална фрактура на радиус – анатомично контурирана                        (комплект с Ø 2,7 мм заключващи винтове и Ø 4,0 мм кортикални винтове) бр. 1080.00
1673 Заключваща плака за дистална  фрактура на радиус – анатомично контурирана                 (комплект с Ø 3,5 мм заключващи винтове) бр. 840.00
1674 Заключваща плака за дистална фрактура на радиус; за артикуларна реконструкция – анатомично контурирана (комплект с Ø 2,7 мм заключващи винтове и Ø 4,0 мм кортикални винтове) бр. 1380.00
1675 Заключваща плака за дистална медиална фрактура на хумерус – анатомично контурирана                 (комплект със заключващи винтове Ø 2,7 мм и кортикални винтове Ø 4,0 мм) бр. 1380.00
1676 Заключваща плака за дистална-медиална фрактура на хумерус – анатомично контурирана                 (комплект със заключващи винтове Ø 3,5 мм и кортикални винтове Ø 4,0 мм) бр. 1380.00
1677 Заключваща плака за дистална-дорсолатерална фрактура на хумерус – анатомично контурирана                 (комплект със заключващи винтове Ø 3,5 мм и кортикални винтове Ø 4,0 мм) бр. 1380.00
1678 Заключваща плака за субтрохантерна фрактура на фемур – тип „DHS“                                                                      (комплект с компресивен винт; динамичен болт и заключващи винтове Ø 5,0 мм) бр. 1260.00
1679 Заключваща плака за медиална фрактура на фемур – тип „Права – широка – нисък контакт“                                                           (комплект със заключващи винтове Ø 5,0 мм) бр. 1380.00
1680 Заключваща плака за дистална фрактура на фемур – тип „Лист“; анатомично контурирана                                                                       (комплект със заключващи винтове Ø 5,0 мм) бр. 1380.00
1681 Заключваща плака за проксимална фрактура на тибия; анатомично контурирана                                                                     (комплект със заключващи винтове Ø 5,0 мм) бр. 1380.00
1682 Заключваща плака за проксимална – латерална фрактура на тибия; анатомично контурирана.                                                                      (комплект със заключващи винтове Ø 5,0 мм) бр. 1380.00
1683 Заключваща плака за медиална фрактура на тибия – „Права – широка – нисък контакт“ (комплект със заключващи винтове Ø 5,0 мм) бр. 1380.00
1684 Заключваща плака за дистална – медиална фрактура на тибия; анатомично контурирана                                                  (комплект със заключващи винтове Ø 2,7 мм и 4,0 мм кортикални винтове) бр. 1800.00
1685 Заключваща плака за дистална фрактура на тибия; анатомично контурирана                                                                  (комплект със заключващи винтове Ø 2,7 мм и 4,0 мм кортикални винтове) бр. 1800.00
1686 Заключваща плака за фибуларна фрактура                                                                       (комплект със заключващи винтове Ø 2,7 мм) бр. 720.00
1687 Заключваща анатомично контурирана плака за дистална фибуларна фрактура                                                                       (комплект със заключващи винтове Ø 2,7 мм) бр. 840.00
1688 Заключваща плака за фрактури на пета (комплект със заключващи винтове Ø 3,5 мм и 4,0 мм кортикални винтове) бр. 840.00
1689 Заключваща плака за фрактури на пета (комплект със заключващи винтове Ø 2,7 мм и 3,5 мм кортикални винтове) бр. 1500.00
1690 Заключваща анатомично контурирана плака за фрактура на олекранон и улна.                                                                       (комплект със заключващи винтове Ø 2,7 мм) бр. 1380.00
1691 Плака за трохантерна фрактура – тип „DHS“; нисък контакт (комплект с компресивен винт, динамичен болт и Ø 4,5 мм кортикални самонарезни винтове) бр. 1080.00
1692 Плака за кондиларна фрактура – тип „DCS“; нисък контакт (комплект с Ø 4,5 мм самонарезни кортикални винтове) бр. 1080.00
1693 Плака за медиална тибиална фрактура – тип „Права – широка -нисък контакт“                                           (комплект с Ø 4,5 мм самонарезни кортикални) бр. 750.00
1694 Плака за проксимална тибиална фрактура, анатомично контурирана                                                         (комплект с Ø 4,5 мм самонарезни кортикални и Ø 6,5 мм спонгиозни винтове) бр. 600.00
1695 Плака за дистална тибиална фрактура, анатомично контурирана (комплект с Ø 4,5 мм самонарезни кортикални и Ø 6,5 мм спонгиозни винтове) бр. 600.00
1696 Плака за латерална тибиална фрактура, анатомично контурирана (комплект с Ø 4,5 мм самонарезни кортикални и Ø 6,5 мм спонгиозни винтове) бр. 600.00
1697 Плака за медиална фемурална фрактура – тип „Права – широкакт – нисък конт“                                                 (комплект с Ø 4,5 мм самонарезни кортикални) бр. 960.00
1698 Реконструктивна плака – тип „Y“, използвана при дистална фрактура на хумерус, комплект с Ø 3,5 мм самонарезни кортикални винтове. бр. 660.00
1699 Реконструктивна плака комплект с Ø 3,5 мм самонарезни кортикални винтове използвана при фрактури на хумерус, улна и радиус. бр. 660.00
1700 Реконструктивна плака, анатомично контурирана, използвана при фрактури на клавикулата, комплект с Ø 3,5 мм самонарезни кортикални винтове. бр. 660.00
1701 Динамично-компресивна плака комплект с Ø 3,5 мм самонарезни кортикални винтове бр. 660.00
1702 Динамично-компресивна плака, използвана при хумерални и радиални фрактури на деца, комплект с Ø 2,7 мм / Ø 3,5 мм самонарезни кортикални винтове. бр. 660.00
1703 Калканелна плака комплект с Ø 3,5 мм самонарезни кортикални винтове бр. 660.00
1704 „Кондиларна“ мини плака за метакарпални фрактури, комплект с Ø 1,5 мм самонарезни кортикални винтове бр. 600.00
1705 „Реконструктивна“ мини плака, комплект с Ø 2,0 мм самонарезни кортикални винтове бр. 660.00
1706 „Динамично-компресивна“ мини плака, комплект с Ø 2,0 мм самонарезни кортикални винтове бр. 660.00
1707 „Динамично-компресивна“ мини плака с овални отвори за фрактури на фалангите, комплект с Ø 2,0 мм самонарезни кортикални винтове бр. 660.00
1708 „Динамично-компресивна“ мини плака за метакарпални и метатарсални фрактури, комплект с Ø 2,7 мм самонарезни кортикални винтове бр. 660.00
1709 „Динамично-компресивна; нисък – контакт“ мини плака за метакарпални и метатарсални фрактури, комплект с Ø 2,7 мм самонарезни кортикални винтове бр. 660.00
1710 „1/4 семитубуларна“ мини плака за метакарпални и метатарсални фрактури, комплект с Ø 2,7 мм самонарезни кортикални винтове бр. 660.00
1711 Компресивен винт Ø 3,0 мм за проксимални и дистални метатарсални остеостоми. бр. 240.00
1712 Компресивен винт Ø 2,0 мм за уникортикална вътрешна фиксация – Вейл остеотомия. бр. 360.00
1713 Кортикален винт Ø 1,5 мм бр. 24.00
1714 Кортикален винт Ø 2,0 мм бр. 24.00
1715 Кортикален винт Ø 2,7 мм бр. 24.00
1716 Малеоларен винт Ø 4,5 мм бр. 24.00
1717 Канюлиран спонгиозен винт Ø 4,0 мм бр. 150.00
1718 Канюлиран компресионен винт Ø 4,0 мм бр. 240.00
1719 Канюлиран спонгиозен винт Ø 6,5 мм бр. 240.00
1861 Комплект  „Остосинтеза на Вебер“ бр. 240.00
894 Полипропиленово платно за херниопластика – тъкано – плетка „р“. Нишка -плътност 85g/m2, дебелина-0.14mm., големина на порите 3.5mm,размер 6,11 см бр. 198.00
895 Полипропиленово платно за херниопластика – тъкано – плетка „р“. Нишка -плътност 85g/m2, дебелина-0.14mm., големина на порите 3.5mm, размер 8×12 см бр. 204.00
896 Полипропиленово платно за херниопластика – тъкано – плетка „р“. Нишка -плътност 85g/m2, дебелина-0.14mm., големина на порите 3.5mm, размер 15×15см бр. 222.00
897 Полипропиленово платно за херниопластика – тъкано – плетка „р“. Нишка -плътност 85g/m2, дебелина-0.14mm., големина на порите 3.5mm, размер 30×30см бр. 492.00
854 Полипропиленово платно за херниопластика – нетъкан полипропилен с едностранно силиконово покритие, размер 22 х 15 х 10 см бр. 1476.00
855 Циркулярен ушивател,25,5 мм,Диаметър на клипса-0.30 височина на клипса 4.8 брой клипси 20 вътрешен диаметър на рязане 16 бр. 972.00
856 Циркулярен ушивател,28,5 мм,Диаметър на клипса-0.30 височина на клипса 5,3 брой клипси 24 вътрешен диаметър на рязане 19 бр. 972.00
857 Циркулярен ушивател,31,5 мм,Диаметър на клипса-0.30 височина на клипса 5.3 брой клипси 26 вътрешен диаметър на рязане 22 бр. 972.00
858 Циркулярен ушивател,33,5 мм,Диаметър на клипса-0.30 височина на клипса 5,3 брой клипси 28 вътрешен диаметър на рязане 24.4 бр. 972.00
859 Линеарен ушивател с нож 60/4,5мм Диаметър на клипса 0,30, височина на клипса 4,5 дължина 60 бр. 1068.00
860 Линеарен ушивател с нож 80/3,8мм Диаметър на клипса 0,30, височина на клипса 3,8 дължина 80 бр. 1140.00
861 Касета за линеарен ушивател с нож,60/4,5 мм,Диаметър на клипса-0.30 височина на клипса 4,5  дължина 60 бр. 420.00
862 Касета за линеарен ушивател с нож, 80/3,8 мм, Диаметър на клипса-0.30 височина на клипса 3.8  дължина 80 бр. 444.00
868 Платно за херния 15 х 15см – монофиламентен диаметър на платното – 0.15mm ; дебелина – 0.6mm ; плътност – 91g/m² ; гъстота на порите – 50% и 52% бр. 96.00
869 Платно за херния 15 см х 15 см. 2D полипропиленов плетен имплант, монофиламентен диаметър – 0,15мм, дебелина – 0,6мм, плътност – 91гр/м², гъстота на порите – 50%-52% бр. 96.00
870 Платно за херния 30 см х 30 см. 2D полипропиленов плетен имплант, монофиламентен диаметър – 0,15мм, дебелина – 0,6мм, плътност – 91гр/м², гъстота на порите – 50%-52% бр. 144.00
871 Платно за херния 7,5 см х 15 см. 2D полипропиленов плетен имплант, монофиламентен диаметър -0,15мм, дебелина – 0,6мм, плътност – 91гр/м², гъстота на порите – 50%-52% бр. 72.00
872 Двукомпонентно платно от силикон и неплетен полипропилен за интраабдоминално поставяне.Макропореста структура за дренажиране;70 g/m² тегло, размер 10/15 бр. 480.00
873 Двукомпонентно платно от силикон и неплетен полипропилен за интраабдоминално поставяне.Макропореста структура за дренажиране;70 g/m² тегло, размер 20/30 бр. 780.00
874 Полипропиленово платно – 6/11 – Вид на Нишката – полипропилен ; Диаметър на Нишката (мм) – 0.15; Дебелина на платното (мм) – 0.52; Тегло (g/m²) – 60 бр. 48.00
875 Полипропиленово платно – 8/15 – Вид на Нишката – полипропилен ; Диаметър на Нишката (мм) – 0.15; Дебелина на платното (мм) – 0.52; Тегло (g/m²) – 60 бр. 60.00
876 Полипропиленово платно – 10/15 – Вид на Нишката – полипропилен ; Диаметър на Нишката (мм) – 0.15; Дебелина на платното (мм) – 0.52; Тегло (g/m²) – 60 бр. 72.00
877 Полипропиленово платно – 15/15 – Вид на Нишката – полипропилен ; Диаметър на Нишката (мм) – 0.15; Дебелина на платното (мм) – 0.52; Тегло (g/m²) – 60 бр. 84.00
1647 Еднокомпонентна, мека, хидрофилна а-сферична леща с 360 градуса правоъгален ръб, диоптри от : от -5.0 до + 30.0 / стъпка 0.5 / 1.0 Д /, диаметър 6.5мм биконвексна хидрофилен акрилат UV филтър, ултразвук 118.0 рефрактивен индекс 1.46, диаметър 12.50мм /Cim бр. 700.00
1648 Твърда леща моноблок UV филтър PMMA /Cima 362/ бр. 360.00
1649 Еднокомпонентна твърда, заднокамерна PMMA с  UV филтър леща с 360градуса правоъгален ръб диоптри  от : 0.0 до + 30.0 / стъпка 0.5 / 1.0 Д /, диаметър 5.5мм или 6мм  биконвексна, ултразвук 118.2, диаметър 12.50мм /Sensar1/ бр. 800.00
976 Катетър HFS24E Homo-Flow DBL бр. 426.00
977 Катетър HFS28E Homo-Flow DBL бр. 426.00
900 Лазерни  влакна за еднократна употреба.     Размери 150, 200, 273, 365, 550, 940 микрона. бр. 100.00
901 Уретерален стенд   JJ сет , отворен връх, водач и позиционер. Размери: диаметър от 4,7 до 7 Fr. Дължина от 26 до 28 см. бр. 180.00
902 Уретерален стенд  JJ   – диаметър 6 Fr   дължина  от 24 до 28 см. бр. 70.00
903 Уретерален стенд  JJ   – диаметър 7 Fr   дължина  от 24 до 28 см. бр. 56.00
904 Уретерален катетър. Размери : диаметър 3, 4,5, 6, 7 Fr. Дължина 70 см., размер на водача 0.97 мм ( 38 Inch.) тип на върха отворен и затворен тип. бр. 40.00
905 Нитинолов  екстрактор за камъни N-CIRCLE.NTSE-030115-UDH  / кошница 1/5/ бр. 90.00
906 Адаптор с възвратен клапан за уретероскоп ТВА-6 бр. 66.96
907 Уретроскопска иригационна система бр. 170.00
908 Лазерни влакна за многократна употреба.
HLF-M273-H30
HLF-M365-H30
HLF-M550-H30
HLF-M940-H30
бр. 2000.00
909 Уретерален стент JJ сет 12 месеца.
UFI-626
UFI-726
бр. 300.00
910 Дренажен катетър Universa сет.
ULCS-8-30
ULCS-10-30
бр. 260.00
911 Дренажен катетър Universa за смяна.
ULC-8-30
ULC-10-30
бр. 150.00
912 Катетър за уретерален достъп Flexi-Tip двойно луменен.
022610
бр. 170.00
913 Силиконов Фолиев катетър 2 пътен Universa
028508-OE
028510-OE
028512-OE
028514-OE
028516-OE
028518-OE
028520-OE
028524-OE
бр. 15.60
914 Силиконов Фолиев катетър 3 пътен. Universa
033016-OE
033018-OE
033020-OE
033022-OE
033024-OE
бр. 30.00
915 Уретерален работен канал Flexor® .
FUS-107035
FUS-107045
FUS-120035
FUS-120045
FUS-120055
бр. 380.00
916 Roadrunner PC Хидрофилен вода.
RPC-035145-5
бр. 160.01
917 Roadrunner PC Хидрофилен вода.
RPC-035145-0-5
бр. 160.01
918 HiWire Нитинолов водач с хидрофилно покритие.
HW-035150
бр. 150.00
919 Нитинолов екстрактор за камъни NGAGE.
NGE-022115-MB,
NGE-022115
бр. 700.00
920 Нитинолов екстрактор за камъни N-Compass Nitinol Tipless Stone Extractor.
NCT4-017115
бр. 700.00
921 Нитинолов екстрактор за камъни N-Trap.
NTP-028145
бр. 990.00
922 Лазерни  влакна за еднократна употреба.     Размери 150, 200, 273, 365, 550, 940 микрона. бр. 70.00
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide