Управление и контрол

„Многопрофилна болница за активно лечение  „Св. Пантелеймон“ – Ямбол“ АД  е учредена като акционерно дружество по Търговския закон и изискванията на Закона за лечебните заведения с едностепенна система на управление. Органите на управление са:

 • Общо събрание на акционерите
 • Съвет на директорите

Съветът на директорите възлага управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение“Св. Пантелеймон”-Ямбол” АД на изпълнителния директор, а Председателят на Съвета на директорите сключва договор за възлагане на управление с изпълнителния директор.

Над 50% от капитала на дружеството е собственост на държавата.

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Отговорности на Изпълнителния директор

 Изпълнителния директор на „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол“ АД

 • управлява лечебното заведение;
 • представлява лечебното заведение пред трети лица;
 • работодател е на всички работещи в лечебното заведение;
 • контролира финансовото състояние на лечебното заведение и отговаря за финансовата му стабилност;
 • извършва структурни и организационни промени в лечебното заведение;
 • възлага на началниците на отделенията и лабораториите контролирането на финансовото състояние на техните структури за определен период;
 • свиква медицинските съвети към лечебното заведение;
 • предоставя при поискване информация за медицинските дейности, ресурсите за тяхното производство и анализ на ефективността на лечебното заведение на собственика, на финансиращия орган и на Министерството на здравеопазването;
 • обсъжда с представители на синдикатите в лечебното заведение въпроси, свързани с работното време, условията и охраната на труда, трудовите възнаграждения и социалната защита в трудово-правните взаимоотношения;
 • осигурява условия за активно взаимодействие на лечебното заведение с Агенцията за социално подпомагане и нейните териториални звена по въпросите на превенцията на изоставянето на деца и на насилието над деца;
 • изпълнява и други дейности, възложени му с договорите за управление.

 

Информация за контакти:

Изпълнителен директор                                                   Административен секретар

Д-р Панайот Грудев Диманов                                                 Тел.:046 661 530
е–mail: mbal.yambol@gmail.com; mbal_zop@abv.bg
Fax: 046 66-15-41

 

Заместник директор по медицинските дейности
Тел.: 046 682 278/ 046 682 202

Главна медицинска сестра
Тел.: 046 682 277/ 046 682 203

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide