ТЕЛК

ТЕРИТОРИАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ (ТЕЛК)

Териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК) извършва експертиза на временно и трайно намалената работоспособност на лица в Ямболска област.

ТЕЛК е открита от директора на Регионална здравна инспекция – гр. Ямбол, съгласувано с министъра на здравеопазването.

Договорите с председателя и членовете на ТЕЛК се сключват, изменят и прекратяват от Изпълнителния директор.

ТЕЛК към „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол“ АД освидетелства лицата по повод на:

  1. временна неработоспособност;
  2. вид и степен на увреждане на децата до 16-годишна възраст;
  3. трайно намалена работоспособност на лица на и над 16-годишна възраст и на лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 КСО, които работят и не са им определени вид и степен на увреждане;
  4. вид и степен на увреждане на лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 КСО;
  5. необходимост от снабдяване с медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения;
  6. трудоустрояване на лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност;
  7. определяне характера на заболяванията – професионален или общ;
  8. при постъпил формуляр Е 213;
  9. други случаи, предвидени в нормативни актове.

ТЕЛК освидетелства и преосвидетелства  лицата в 3-месечен срок от постъпване на документите при тях.

Решенията се връчват на лицата или на упълномощени от тях лица, или на законните им представители срещу подпис.

При временна неработоспособност срокът за освидетелстване е 15 дни от датата на постъпване на документите в ТЕЛК.

Когато за изясняване на отделни случаи се изискват непредставени документи или изследвания, срокът започва да тече от тяхното представяне.

В случай че ТЕЛК прецени, че не е в състояние да вземе решение в деня на клиничния преглед на лицето, експертното решение се изпраща с писмо с обратна разписка, в която се отбелязват номерът и датата на експертното решение. В този случай медицинското досие се изпраща в РКМЕ след получаване на обратната разписка.

Освидетелстването и преосвидетелстването на лицата се извършват от ТЕЛК по района на постоянния им адрес или по настоящия им адрес, ако са регистрирани на този адрес най-малко 3 месеца преди подаване на заявленията в РКМЕ. Това обстоятелството се доказва с документ за самоличност, или с удостоверение от общината. Изключение се допуска, когато лицето се намира на продължително (повече от 30 дни) болнично или домашно лечение и не е в състояние да се яви пред ТЕЛК по района на постоянния или настоящия си адрес.

Лицата, които по медицински показания не са в състояние да се явят в ТЕЛК, се освидетелстват на място (в дома, в болнично или друго заведение). Това обстоятелство се доказва с медицинско удостоверение, издадено от лекуващия лекар или вписано в протокола на ЛКК (направлението на личния лекар).

 

Адрес: гр. Ямбол, ул. „Панайот Хитов“ 30

Телефон:
0878 951 477

Председател: Д-р Иванов

Уеб адресwww.mbal-yambol.net

E-mailmbal_zop@abv.bg

 

Адрес РКМЕ: гр. Ямбол, ул. „Д. Благоев“ 71

Телефон РКМЕ:
046 / 68 22 87

Адрес РЗИ: гр. Ямбол, ул. „Д. Благоев“ 71

Телефон РЗИ:
046 / 663 174

Уеб адресwww.rzi-yambol.org

E-mailmd.rzi-yambol@mbox.contact.bg

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide