Обяви за конкурси

На основание чл.17, ал.3 от Наредба № 1 от 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.54 от 16 Юни 2020г. за придобиване на специалност в системата на Здравеопазването

„МБАЛ  „СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН”- ЯМБОЛ” АД ОБЯВЯВА КОНКУРС

за следната длъжност:

 

– Акушерка, специализант по операционна и превързочна техника- 2 работни места

 1. Изисквания към длъжността: Висше медицинско образование,  професионална квалификация „акушерка“, членство в БАПЗГ, стаж в „МБАЛ „СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН”- ЯМБОЛ” АД е предимство.
 2. Начин на провеждане на конкурса: подбор по документи и събеседване
 3. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса: заявление за участие в конкурс – свободен текст, автобиография- европейски формат, удостоверение от БАПЗГ , копие на диплома за завършено висше образование.
 4. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник /нотариално заверено пълномощно/ в административната сграда на „МБАЛ „СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН” – Ямбол” АД- гр. Ямбол ул. „П. Хитов” № 30,  при Експерт УЧР,  всеки работен ден от 08.00 до 16.30 часа, в срок до 30 календарни дни от публикуването на обявата.
 5. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на официалния сайт на „МБАЛ „СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН” – ЯМБОЛ” АД
 6. След приключването на приема на документите кандидатите ще бъдат писмено уведомени за датата, часа и мястото на провеждане на събеседване с комисия, назначена от Изпълнителния директор на лечебното заведение.

 

 

 

 

На основание чл.17, ал.3 от Наредба № 1 от 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.54 от 16 Юни 2020г. за придобиване на специалност в системата на Здравеопазването

„МБАЛ  „СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН”- ЯМБОЛ” АД ОБЯВЯВА КОНКУРС

за следната длъжност:

 

– Лекар, специализант по Нефрология

 1. Изисквания към длъжността: висше медицинско образование, членство в БЛС, стаж в „МБАЛ „СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН”- ЯМБОЛ” АД е предимство.
 2. Начин на провеждане на конкурса: подбор по документи и събеседване
 3. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса: заявление за участие в конкурс – свободен текст, автобиография- европейски формат, копие на диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, удостоверение за актуално членство в БЛС
 4. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник /нотариално заверено пълномощно/ в административната сграда на „МБАЛ „СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН” – Ямбол” АД- гр. Ямбол ул. „П. Хитов” № 30,  при Експерт УЧР,  всеки работен ден от 08.00 до 16.30 часа, в срок до 30 календарни дни от публикуването на обявата.
 5. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на официалния сайт на „МБАЛ „СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН” – ЯМБОЛ” АД
 6. След приключването на приема на документите кандидатите ще бъдат писмено уведомени за датата, часа и мястото на провеждане на събеседване с комисия, назначена от Изпълнителния директор на лечебното заведение.
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide