Конкурси и свободни места за специализанти

Обявявам броя на местата за специализанти по клиничните специалности през  2020 г., за които държавата ще финансира обучението по чл. 40, ал. 1 и ще заплаща субсидия по чл. 42б от Наредба № 1/2015 г. както следва:

 • Лекар специализант по инфекциозни болести – 1
 • Лекар специализант по клинична лаборатория – 1
 • Лекар специализант по неонатология – 2
 • Лекар специализант по обща и клинична патология – 1
 • Лекар специализант по пневмология и фтизиатрия – 1
 • Лекар специализант по психиатрия – 1
 • Лекар специализант по спешна медицина – 1
 • Лекар специализант по съдебна медицина и деонтология – 1
 • Лекар специализант по трансфузионна хематология – 1
 • Лекар специализант по ушно-носно-гърлени болести – 1

 

Обявявам броя на свободните длъжности за специализанти по клиничните специалности за  2020 г., за които МБАЛ е база за обучение както следва:

 • Клинични специалности за специализанти с професионална квалификация „лекар“ по чл. 11, ал. 1, т.1 от Наредба № 1/2015 г:
  • Лекар, специализант по вътрешни болести – 2
  • Лекар, специализант по гастроентерология – 1
  • Лекар, специализант по нефрология – 1
  • Лекар, специализант по ендокринология и болести на обмяната – 1
  • Лекар, специализант по кардиология – 2
  • Лекар, специализант по педиатрия – 3
  • Лекар, специализант по акушерство и гинекология – 2
  • Лекар, специализант по нервни болести – 2
  • Лекар, специализант по спешна медицина – 3
  • Лекар, специализант по очни болести – 1
  • Лекар, специализант по ушно-носно-гърлени болести – 1
  • Лекар, специализант по ортопедия и травматология – 1
  • Лекар, специализант по трансфузионна хематология – 1
  • Лекар, специализант по хирургия – 3
  • Лекар, специализант по съдова хирургия – 1
  • Лекар, специализант по анестезиология и интензивно лечение – 1
  • Лекар, специализант по инфекциозни болести – 1
  • Лекар, специализант по образна диагностика – 1
  • Лекар, специализант по кожно-венерически болести – 1
  • Лекар, специализант по микробиология – 1
  • Лекар, специализант по обща и клинична патология – 1
  • Лекар, специализант по неонатология – 1
  • Лекар, специализант по психиатрия – 1
  • Лекар, специализант по клинична лаборатория – 1
  • Лекар, специализант по физикална и рехабилитационна медицина – 1
 • Клинични специалности за специализанти с немедицинско образование:
  • Клинична химия (за магистри химици, биохимици и биолози) – 2
 • Клинични специалности за специализанти с професионална квалификация по медицинска професия от професионално направление „Здравни грижи“:
  • Медицинска сестра, специализант по Анестезиология и интензивни грижи – 3
  • Медицинска сестра, специализант по Операционна и превързочна техника – 3
  • Медицинска сестра, специализант по Болнична хигиена – 2

 

Обявявам броя на разкритите длъжности за лекар по клиничните специалности през 2019 и 2020 г., за места, за които МБАЛ не е база за обучение и сключва договор за повишаване на квалификацията по чл. 11, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1/2015 г.:

 • Клинична хематология – 1
 • Медицинска онкология – 1
 • Клинична алергология – 1

 

Лице за контакт – Здравка Василева, експерт „Човешки ресурси“  – тел. 046 682 290; 046 682 210.

Информация за обявените конкурси за конкурсната длъжност специализант се получава от експерт „Човешки ресурси“ и официалната интернет страница.

 

Д-Р ПАНАЙОТ ДИМАНОВ

Изпълнителен директор на

МБАЛ ”Св. Пантелеймон”АД-Ямбол

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide