Кога да потърсим спешна помощ?

Кога да потърсим спешна помощ?

В случай на сериозно и заплашително състояние, можете да дойдете директно в спешното отделение.

Примери: злополука/изгаряне/задух/травма/изразена кръвозагуба/нараняване на главата /отравяне/ сепсис

 Ако се подозира инсулт, инфаркт:

Свържете се със тел. 112!

Относими определения

  1. „Спешно състояние“ е всяка остра или внезапно възникнала промяна в здравето на човека, изразяваща се в нововъзникнало или в промяна на съществуващо заболяване, увреждане или друго състояние или обстоятелство, а също и усложнение при родилка, застрашаващо здравето и живота на майката и плода, с достатъчна по сила тежест, което може да доведе до смърт или до тежки или необратими морфологични или функционални увреждания на жизненозначими органи и системи, в това число критични нарушения в жизненоважните функции, загуба на функция на орган или на част от тялото, временна или постоянна инвалидизация, ако не се предприемат незабавни медицински действия, целящи физиологична стабилност и/или ефективно дефинитивно лечение на пациента.
  2. „Спешен пациент“ е всеки, при който е налице спешно състояние и поради това нужда от провеждане на спешни диагностично-лечебни действия или транспорт, които ако не бъдат предприети незабавно, биха довели до тежки или необратими морфологични или функционални увреждания на жизненоважни органи или системи или до смърт
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide