В лабораторията се извършва изследване на урина: pH, специфично тегло, полуколичествено изследване на белтък, глюкоза, кетонни тела, уробилиноген, билирубин, кръв и ориентировъчно изследване на „седимент“; микроалбуминурия; тест за бременност; кръвна картина: определяне на хемоглобин, хематокрит, изброяване на еритроцити, левкоцити и тромбоцити, СУЕ, ДКК, морфология на кръвни клетки; хемостазни показатели: време на кървене, PT, aPTT и фибриноген; клинично-химични изследвания: глюкоза, хемоглобин А1С, креатинин, урея, общ белтък, албумин, общ билирубин, глюкурониран билирубин (директен), желязо, ЖСК, АсАТ, АлАТ, КК, АФ, ГГТ, амилаза; пикочна киселина, холестерол, триглицериди, холестерол в HDL, холестерол в LDL; калий, натрий, калций, неорганичен фосфат; изпражнения: окултни кръвоизливи; изследване на урина и течни пунктати: количествено изброяване на клетки, количествено определяне на общ белтък; кръвна картина: броене на ретикулоцити; морфология на костен мозък; хемостазни показатели: D-димери; клинично-химични изследвания – магнезий, ЛДХ, КК-МВ; С-реактивен протеин, хемоглобин А1С, тропонин, анализ на рН и газове в кръвта;  ликвор – албумин, глюкоза, хлор, АСАТ, ЛДХ и КК, диференциране на левкоцитите след оцветяване по Папенхайм; хормони; туморни маркери.

Дейността е непрекъсната и 24 часа в денонощието.

Информация за контакти

Телефон

Регистратура 046 682 261/0878951535

Стационарен 046 682 283/046 682 300

Мобилен