Информация за обществените здравни административни услуги

  Вид на обществената здравна административна услуга Правно основание Необходими документи Срокове за получаване Такси за предоставяне
1. Писмено съобщение за раждане Закон за гражданската регистрация – чл.43 Не се изискват   Без такса
2. Писмено съобщение за смърт Закон за гражданската регистрация – чл.55 Не се изискват   Без такса
3. Приемане на заявление/декларация чрез изпълнителния директор за припознаване на дете, родено в болницата Семеен кодекс – чл.65 Заявление/декларация чрез изпълнителния директор. Копие на лични карти на родителите/настойниците   Без такса
4. Издаване на болничен лист от лекуващите лекари/лекарите по дентална медицина и ЛКК Наредба за медицинската експертиза – чл. 7 Не се изискват При изписването Без такса
5. Издаване на дубликат на болничен лист Наредба за медицинската експертиза – чл. 53 Заявление до изпълнителния директор До три дни 10.00 лв.
6. Издаване на медицинска документация (медицински рецепти, предписания, протоколи, удостоверения, свидетелства, експертизи и др.) Закон за здравето – чл. 27
Национален рамков договор
За удостоверения, свидетелства – след заявление до изпълнителния директор До три дни

(за удостоверения и свидетелства)

10.00 лв.

(за удостоверения и свидетелства)

7. Изготвяне на етапна епикриза Наредба № 49 от 18.10.2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи – чл. 23 Не се изисква При изписване/

превеждане

Без такса
8. Изготвяне на епикриза при изписване на пациент от лечебно заведение за болнична помощ или от дом за медико-социални грижи Наредба № 49 от 18.10.2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи – чл. 24 Не се изисква При изписване Без такса
9. Издаване на разрешение за кремация Наредба № 2 от 21.04.2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове /гробища/ и погребването и пренасянето на покойници – чл.20, ал. 1 След деклариране желание за кремация от близките От лекаря, установил смъртта Без такса
10. Предоставяне на здравна информация от лечебното заведение, отнасяща се до здравословното състояние на пациента, включително копия от медицинските му документи Закона за здравето – чл. 28б, ал. 1 След заявление до изпълнителния директор за копие от медицински документи До три дни За І-ва страница – 5 лв. (с ДДС), за всяка следваща страница – 1 лв. с ДДС
11. Запознаване на наследници и роднини по права и по съребрена линия до четвърта степен включително със здравната информация за починалия пациент и предоставяне на копия от медицинските документи Закона за здравето – чл. 28б, ал. 3 След заявление до изпълнителния директор за копие от медицински документи До три дни За І-ва страница – 5 лв. (с ДДС), за всяка следваща страница – 1 лв. с ДДС
12. Издаване на експертно решение за потвърждаване или отхвърляне на професионалната болест от ТЕЛК/НЕЛК Наредба за медицинската експертиза – чл. 60, ал. 1 Заявление-декларация по образец в РКМЕ 3-месечен срок от постъпване на документите в ТЕЛК Без такса
13. Преосвидетелстване на лица с професионални заболявания от ТЕЛК/НЕЛК Наредба за медицинската експертиза – чл. 60, ал. 4 Заявление-декларация по образец в РКМЕ 3-месечен срок от постъпване на документите в ТЕЛК Без такса
14. Издаване на експертно решение за трайно намалена работоспособност и определяне на степента и вида на увреждане от ТЕЛК/НЕЛК Наредба за медицинската експертиза – чл. 61 Заявление-декларация по образец в РКМЕ 3-месечен срок от постъпване на документите в ТЕЛК Без такса
15. Преосвидетелстване на лица с експертно решението за трайно намалена работоспособност от ТЕЛК/НЕЛК Наредба за медицинската експертиза – чл. 69 и чл. 71 Заявление-декларация по образец в РКМЕ 3-месечен срок от постъпване на документите в ТЕЛК Без такса
16. Издаване на удостоверение, че лицето не се води на психиатричен отчет Закон за здравето

Наредба по чл. 147а, ал.1 от Закона за здравето

Заявление до изпълнителния директор До три дни 10.00 лв.
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide